Bijzondere positie van de oudere werknemer

Tot de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, gelden voor oudere werknemers ook sinds inwerkingtreding van de WWZ de normale regels omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Echter, vanaf het moment dat de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd in beeld komt, wordt dit anders. Onder de WWZ heeft de oudere werknemer op een aantal punten namelijk een bijzondere positie gekregen.

Opzegging arbeidsovereenkomst

Indien met een oudere werknemer vóór het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsovereenkomst is aangegaan, geldt vanaf 1 juli 2015 dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de in de AOW bedoelde leeftijd heeft bereikt. Indien voor de werknemer een andere pensioenleeftijd geldt, kan deze opzegging plaatsvinden tegen of na de dag waarop de werknemer de leeftijd heeft bereikt waarop voor hem recht op pensioen ontstaat. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in deze situatie geen instemming van de werknemer, toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. Wel moet gerealiseerd worden, dat indien een andere pensioenleeftijd geldt die lager ligt dan de AOW-gerechtigde leeftijd, de beëindiging mogelijk  in strijd is met het verbod van leeftijdsdiscriminatie.

Deze wettelijke opzegmogelijkheid geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst door het pensioenontslagbeding van rechtswege bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Let wel, de arbeidsovereenkomst kan slechts eenmaal worden opgezegd vanwege het bereiken of hebben van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Wees hier als werkgever bewust van en bedenk goed wanneer u van deze opzegmogelijkheid gebruik wil maken.

Ragetlie-regel

De Ragetlie-regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt, niet van rechtswege eindigt maar moet worden opgezegd. De regel geldt alleen als de arbeidsovereenkomst is beëindigd met wederzijds goedvinden, is opgezegd met instemming van de werknemer en bij een opzegging door de werknemer zelf. De Ragetlie-regel is niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontbonden door de rechter of rechtsgeldig is opgezegd. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat de Ragetlie-regel evenmin van toepassing is als de opzegging geschiedt op of na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Daarnaast is met de invoering van de WWZ in de laatste zin van de Ragetlie-regel opgenomen dat deze regel niet geldt indien de tijdelijke arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt, welke laatste arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd door een daartoe strekkend beding is geëindigd. Als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een vooraf overeengekomen pensioenontslagbeding eindigt en wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt deze dus van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 moet door de werkgever een transitievergoeding worden betaald aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Dit zal vaak het geval zijn bij de oudere werknemer. Op deze hoofdregel geldt voor de oudere werknemer echter een uitzondering. De transitievergoeding is namelijk niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt op of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Tips

  • Neem in arbeidsovereenkomsten niet langer standaard op dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Doordat de wet vanaf 1 juli 2015 reeds een opzegmogelijkheid biedt, ligt het voor de hand om als werkgever te zijner tijd te bekijken of het wenselijk is dat de werknemer inderdaad met ingang van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd stopt met werken of dat partijen liever willen dat de werknemer nog even doorwerkt.
  • Of de arbeidsovereenkomst van uw oudere werknemer nu wordt beëindigd door opzegging op of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd of eindigt vanwege het pensioenontslagbeding, de Ragetlie-regel geldt niet bij de betreffende werknemer. U kunt dus met een gerust hart uw oudere ervaren werknemer na het einde van zijn contract voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen