Wet doorwerken na AOW-leeftijd in werking vanaf 1-1-2016

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de WWZ voor de positie van de AOW-gerechtigde werknemer. Per 1 januari 2016 treedt nu ook de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking.

De wetgever wil met het invoeren van deze wet de belemmeringen voor werkgevers wegnemen om AOW-gerechtigden aan te nemen of in dienst te houden. Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen.

Ziekte

 • De loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werkgever wordt teruggebracht van 2 jaar naar 13 weken. Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, gaan die 13 weken lopen vanaf de datum waarop werknemer diens AOW-leeftijd bereikt. De totale periode kan nooit meer zijn dan 2 jaar. Mogelijk wordt na een evaluatie van de wet, na ongeveer 2 jaar, de periode nog verder teruggebracht naar 6 weken.
 • De re-integratieverplichting van de werkgever wordt beperkt voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Voor die werknemers hoeft geen plan van aanpak meer te worden opgesteld en hoeft geen tweede spoor te worden ingezet.
 • Het opzegverbod tijdens ziekte geldt nu voor een periode van twee jaar. Deze periode wordt teruggebracht naar een periode van 13 weken en in de toekomst mogelijk naar 6 weken. Als de werknemer al ziek is op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt dan geldt het opzegverbod nog tot 13 weken na die dag. Het opzegverbod geldt in totaal nooit langer dan 104 weken.
 • Voor een werknemer die voor of op 1 juli 2016 AOW-gerechtigd is én voor 1 januari 2016 al arbeidsongeschikt was en dat blijft, geldt het volgende:
  – het oude recht van 2 jaar opzegverbod en 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte blijft van toepassing tot 1 juli 2016.
  – Vanaf 1 juli 2016 heeft werknemer dan nog recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte.
  – In het totaal is de duur van het opzegverbod en de loondoorbetalingsplicht nooit langer dan twee jaar.
  – Onder deze overgangsregeling valt ook de situatie dat een werknemer die ziek was voor 1 januari 2016 zich na een betermelding binnen vier weken opnieuw ziek meldt.

Ziektewet

In geval van zogenaamde vangnetconstructies (bijvoorbeeld de zieke AOW-gerechtigde werknemer van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte) kunnen ook AOW-gerechtigden in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering voor in eerste instantie maximaal 13 weken, tenzij werkgever eigen risico drager is. Let op: UWV verhaalt dit ziekengeld op de werkgever omdat geen premies werknemersverzekeringen worden ingehouden voor de AOW-gerechtigde werknemer.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers. In plaats van maximaal 3 tijdelijke contracten voor in het totaal maximaal 2 jaar, geldt vanaf 1 januari 2016 dat met de AOW-gerechtigde werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten voor in totaal maximaal 4 jaar kunnen worden aangegaan zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd worden hierin meegenomen. Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden begint de keten weer opnieuw.

Ontslag en opzegtermijn

Bij ontslag van een AOW-gerechtigde op grond van langdurige ziekte of veelvuldig ziekteverzuim, moet de werkgever aannemelijk maken dat binnen 6 weken geen herstel zal optreden en de werknemer binnen die periode geen aangepaste arbeid kan verrichten. Deze periode bedraagt voor niet AOW-gerechtigde werknemers 26 weken.

De wettelijke opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt per 1 januari 2016 verkort naar 1 maand, ongeacht de lengte van hun dienstverband. Let op: als schriftelijk (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) een langere opzegtermijn voor de werkgever is overeengekomen geldt die langere termijn.

Aanpassing arbeidsduur en minimumloon

Een AOW-gerechtigde heeft geen recht op aanpassing van zijn arbeidsduur. In onderling overleg kan dit uiteraard wel worden afgesproken.
De AOW-gerechtigden krijgen wel recht op betaling van het minimumloon.

Conclusie

Op grond van bovengenoemde maatregelen kan het per 1 januari 2016 voor een werkgever aantrekkelijker worden om een werknemer na het bereiken van diens AOW-leeftijd aan te nemen of in dienst te houden.

Auteur(s)

 • Thijs RidderThijs Ridder