Volkshuisvesting

“Kennis van de branche en sparringpartner voor woningbouwcorporaties”

Volkshuisvesting

De advocaten van het team Volkshuisvesting zijn goed thuis op het terrein van het volkshuisvestingsrecht: de bijzondere regels en regelingen die gelden voor toegelaten instellingen zoals de Woningwet, het Besluit beheer sociale huursector en de Wet op het overleg huurders verhuurder.

Huurrecht

Het team Volkshuisvesting is gespecialiseerd in huurrecht en adviseert bij problemen op het terrein van onderhoud, renovatie en stedelijke herstructurering. Maar ook bij het opstellen en beëindigen van huurcontracten, warmteovereenkomsten met huurders die vallen onder de Warmtewet en het oplossen van huurprijsgeschillen of opleveringsgeschillen helpen wij u graag.

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties hebben te maken met toezicht en handhaving, zowel ten aanzien van de kwaliteit van de woningen die toegelaten instellingen volkshuisvesting beheren, als op het vlak van het bestuur van de corporatie. Denk daarbij aan de Herzieningswet en de huidige Governance Code Woningcorporaties. Zonder een goed beeld van de naleving van de relevante wet- en regelgeving, kunnen (de besturen van) corporaties onvoldoende beoordelen in hoeverre zij een risico lopen om aansprakelijk te zijn voor een onbehoorlijke vervulling van hun taak. Door de nauwe samenwerking met het team Corporate Governance is het team Volkshuisvesting goed in staat corporaties te adviseren over dergelijke toezicht- en handhavingsvraagstukken. Samen met uw organisatie zoeken wij naar praktische oplossingen op maat.

Praktische kennisoverdracht

Het team Volkshuisvesting geeft diverse op maat gemaakte cursussen (ook in-house) aan de werknemers van woningcorporaties over alle relevante wet- en regelgeving waarmee zij te maken hebben. Daarnaast bieden wij juristen, bestuurders en toezichthouders de mogelijkheid om actuele ontwikkelingen, die invloed hebben op de bedrijfsvoering, te bespreken met concullega’s en elkaar.

Zo vond er in mei 2013 de Round Table Toezicht Vertrouwen Woningcorporaties plaats. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn de juristen en adviseurs van Kennedy Van der Laan, Twynstra Gudde en Aon, ingegaan op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals extern toezicht, risicomanagement, herstel van vertrouwen en (bestuurders)aansprakelijkheid.

Bovendien praten wij juristen van corporaties regelmatig kort bij over recente ontwikkelingen en rechtspraak tijdens een lunch- of pizzasessie.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Governancecode Zorg 2017: stappenplan voor implementatie

Op 1 januari 2017 zal voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, namelijk de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, de nieuwe...

08 december 2016 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Risico’s bij het verlopen van de zittingstermijn van leden van de RvT

Als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van uw zorginstelling niet tijdig zijn herbenoemd kan dit leiden tot niet rechtsgeldig tot stand gekomen...

03 september 2015 

Zicht op interne risico’s cruciaal voor goed bestuur

Ook al wijdt de Zorgbrede Governancecode er effectief slechts één artikellid aan, het belang van risicomanagement mag niet worden onderschat. De...

11 mei 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid: werkt een vrijwaring?

Waarom zou je een vrijwaring opnemen in de statuten van een zorginstelling? Het antwoord is helder: omdat een vrijwaring opnemen werkt. In dit...

06 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Zorgvastgoed renoveren en verhuren? Let op de verhuurderheffing!

Zorginstellingen die van plan zijn om het eigen zorgvastgoed te renoveren en in de toekomst als woonruimte te gaan verhuren, moeten rekening houden...

23 februari 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Huurder moet verhuurder toestaan gaskachel te vervangen

Het gebeurt regelmatig dat een huurder een woning huurt zonder gaskachel of geiser. In de loop van de tijd heeft de huurder deze voorzieningen zelf...

29 januari 2015 

Renovatie van een huurwoning op verzoek van de huurder

In de dagelijkse praktijk van het huurrecht gaat het bij een renovatie bijna altijd om een ingreep op verzoek van de verhuurder. Maar toch is...

28 januari 2015 

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

Achteruitgang dreigt bij verkoop corporatiehuizen

Eind september werd duidelijk dat de Herzieningswet van minister Blok niet op 1 januari 2015 in zal gaan. Deze nieuwe wet brengt onder meer...

29 oktober 2014 

Wijzigingen Woningwaarderingsstelsel voorgesteld

Ontwerpbesluit aanpassing woningwaarderingsstelsel Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft bij brief van 17 oktober jl. het Ontwerpbesluit tot...

28 oktober 2014 

Verhuurder opnieuw gelijk in strijd tegen ‘sluipmoordenaar’

Begin dit jaar heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan in een procedure die Stadgenoot had aangespannen tegen negen huurders die weigerden...

05 september 2014 

Update: Actualiteiten Zorgvastgoed

Casper Schouten en Merijn Veldman gaan in deze Update Actualiteiten Zorgvastgoed in op de vele veranderingen die de zorgsector de komende tijd te...

02 juni 2014 

De haken en ogen van het verstekvonnis

Een corporatie dagvaart een huurder van bedrijfsruimte omdat de huurder een aanzienlijke huurachterstand heeft. Tegen de huurder wordt verstek...

24 april 2014 

Governance Code Veiligheid in de bouw ondertekend

In het bijzijn van Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) hebben vijftien grote...

22 januari 2014 

De Warmtewet: verhuurders worden energieleveranciers

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet beschermt consumenten tegen onredelijke prijzen voor het leveren van warmte. De...

16 januari 2014 

Kennis van het bezit, betekent kennis van de risico´s

Mijn bezit voldoet aan publiekrechtelijke regelgeving: is dat voldoende? Een eigenaar van een gebouw en niet de huurder is verantwoordelijk voor...

12 december 2013 

Eerst betalen, dan procederen

Het gebeurt regelmatig dat een huurder de huurovereenkomst gedeeltelijk ontbindt als zijn woning ernstige of minder ernstige gebreken vertoont. De...

06 november 2013 

Ministeriële regeling voor topinkomens woningcorporaties sneuvelt bij de rechter

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geldt onder meer voor woningcorporaties en legt inkomens van...

04 november 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Renovatie stilleggen voor verplicht overleg met bewonerscommissie?

Moet een renoverende woningcorporatie het werk stilleggen als een bewonerscommissie vindt dat ze niet goed geïnformeerd is over het project? Nee,...

11 oktober 2013 

Update: Asbest en aansprakelijkheid

“Er is sprake van stijgende onrust over asbest; niet alleen in de praktijk, maar ook in de rechtspraak. Voorzichtig komt er een vraag op de lippen...

04 september 2013 

Vervangen van open verbrandingstoestel in huurwoning

Verhuurder is eigenaar van een complex waarin gedaagden een zelfstandige woning huren. De verhuurder is van plan om in het complex onderhouds- en...

24 juni 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Medewerking huurder aan onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verplicht?

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 14 november 2012, LJN: BZ2697 Inleiding Verhuurder heeft voor een complex van 373 woningen...

22 april 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Opstalaansprakelijkheid: beperking tot beoordeling tenzij-clausule?

Hoge Raad 30 november 2012, LJN BX7487 Essentie De gemeente is als rioolbeheerder aangesproken voor funderingsschade aan woningen. De Hoge Raad...

11 januari 2013 

Herzieningswet woningcorporaties

Op 31 mei jl. heeft de Tweede Kamer besloten de herziening van de Woningwet niet controversieel te verklaren. De Tweede Kamer heeft aangegeven de...

27 juni 2012 

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van het begrip onroerende aanhorigheid

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2012 (LJN: BU5602) Inleiding Deze zaak betreft een vordering tot niet-ontvankelijk...

28 maart 2012 

Onderhuur niet altijd bestraft in kort geding

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 12 april 2011, niet gepubliceerd. In dit artikel staat een uitspraak van de Amsterdamse...

27 mei 2011 

Deltaplan voor de woningbouw

Er is een groot tekort aan huurwoningen voor middeninkomens binnen de Ring Amsterdam. Dat zou niet zo hoeven zijn, als alle betrokken partijen samen...

14 april 2011 

Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Om scheefwonen aan te pakken, wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor 'eigen gebruik', zoals is...

10 februari 2011 

De wachttijd bij rechtsopvolging in het huurrecht

Het huurrecht voor bedrijfsruimte als bedoeld in Boek 7, titel 4, afdeling 6 BW (de artikelen 7:290 e.v.) is zo opgezet dat een huurovereenkomst in...

03 december 2010 

Nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte door de rechter

Een bespreking van HR 28 mei 2010, LJN BL9562, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de verhuurder van 290-bedrijfsruimte aanspraak kan maken...

25 juni 2010 

Opzegging huur in geval van ingrijpende renovatie wegens onrendabele exploitatie

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2010 (LJN: BL0683) geoordeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst op kan zeggen wegens dringend eigen gebruik...

28 mei 2010 

De overgang van een koopoptie in het huurrecht

Artikel 7:226 BW kent een huurovereenkomst min of meer zakenrechtelijke werking toe: als een verhuurde zaak wordt overgedragen dan is ook de nieuwe...

29 april 2010 

Matiging van boete

Bespreking van de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 10 december 2009, Rolnummer CV 08/3090 In diverse commerciële overeenkomsten komen...

29 maart 2010 

De reikwijdte van artikel 122 Woningwet

Een bespreking van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 8 september 2009 (LJN BK1777) In september vorig jaar heeft het Hof 's-Hertogenbosch...

26 januari 2010 

Krakers beschermd woon- of huisrecht!

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2009 In de nieuwsbrieven van februari respectievelijk april 2009 zijn het vonnis van de...

28 oktober 2009 

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning is wel degelijk een hard vereiste

Artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een koopovereenkomst voor een woning door een...

29 mei 2009 

Krakers toch geen beschermd woonrecht?

Medio februari 2009 is de Staat in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank te Amsterdam in kort geding heeft gewezen tussen de Staat en...

28 april 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht?

De vraag die in deze procedure centraal staat, is of het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt om een gekraakt pand dat vóór de kraak slechts...

27 februari 2009 

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich ondermeer bezig houdt met het opstellen van...

02 februari 2009 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Een bespreking van de uitspraak van rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, 14 februari 2008, WR 2008/59 Artikel 7:297 BW Op grond...

26 oktober 2008 

Doorberekenen huismeesterskosten aan huurders?

De huurders van een complex met seniorenwoningen maken al jarenlang gebruik van de diensten van een huismeester. Een deel van de bewoners van het...

25 september 2008 

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na...

24 juni 2008 

Koop van een woning: non-conformiteit

Bespreking van het vonnis van de rechtbank Haarlem, sector kanton van 12 december 2007 Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper...

25 april 2008 

Nieuwsflash: de kortingsregeling uit de UAV 1989

Wat betekent die kortingsregeling en wat is de meest in het oog springende consequentie? Het is niet ongebruikelijk om in een aannemingovereenkomst...

01 juni 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Woningbeleggers Dag II: Verkopers aan zet [Extern]

Eline Goemans heeft de juridische hobbels bij de verkoop van woningcorporatie- portefeuilles aan marktpartijen besproken. Waar moeten verkopers en kopers rekening mee houden? De verkoop van corporatiebezit is complexer dan de meeste partijen doen vermoeden.

07 oktober 2014 

Cursus: Actualiteiten in het huurrecht

Op 2 oktober 2014 heeft de cursus 'Actualiteiten in het huurrecht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

02 oktober 2014 

Cursus: Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting

Op 8 mei 2014 heeft de cursus 'Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

08 mei 2014 

Cursus: Innovatieve toepassingen van erfpacht en huur

Wat zijn innovatieve manieren om gebruik te maken van erfpacht en huur? Hoe werkt dat in de praktijk?

04 februari 2014 

Cursus: Actualiteiten asbest

Voor de werkgever, de eigenaar van onroerend goed, en de verhuurder levert de aanwezigheid van asbest aansprakelijkheidsrisico’s op. Arlette Schijns en Merijn Veldman gingen op deze risico’s in aan de hand van de actualiteiten.

18 maart 2014 

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Op 4 november 2014 heeft de cursus 'Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

04 november 2014 
Eline Goemans

Eline Goemans

Advocaat, Associate partner

  • Eline Goemans https://kvdl.nl/onze-mensen/eline-goemans/ Advocaat, Associate partner +31 20 5506 664 eline.goemans@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/eline-goemans/6/441/83
  • Anne-Christine Keuning https://kvdl.nl/onze-mensen/anne-christine-keuning/ Advocaat +31 20 5506 612 anne-christine.keuning@kvdl.com