Commercieel vastgoed

Kennis van uw business is noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Het team Commercieel vastgoed van Kennedy Van der Laan besteedt daar veel tijd en aandacht aan. Ook het bewaken van processen en het bewaren van goede verhoudingen zijn essentieel. Het team is enthousiast en bereikbaar, werkt snel en maakt zaken niet ingewikkelder dan nodig.

Het team Commercieel vastgoed begeleidt onder meer de aan- en verkoop van onroerend goed. We maken onze betrokkenheid zo inzichtelijk mogelijk voor u. We ondersteunen de onderhandelingen voorafgaand aan de koop en helpen bij het opstellen van de contracten.

Het team Commercieel vastgoed beschikt daarnaast over gespecialiseerde kennis op het terrein van huur, gebruik en herontwikkeling. Met deze kennis kunnen wij pro actief de verschillende partijen bijstaan die zich bezig houden met commerciële en duurzame exploitatie van vastgoed. Dat kunnen zowel beleggers of grote professionele verhuurders zijn, maar ook partijen die veel en vaak bedrijfsruimte huren.

Wij hebben de kennis en ervaring om u ook te kunnen helpen op het gebied van bijvoorbeeld appartementsrecht, erfpacht en goederenrecht.

Persberichten

PROVADA Bouwinvest koopt hotel Houthavens

Microsoft verlengt huur op Schiphol

HR Group auf Wachstumskurs

AEW’s Europe Value Investors acquires second Netherlands asset for 14.5m


 

Legal 500 EMEA 2016 – Real Estate – Tier 4

Richard-Jan Roks heads the practice at Kennedy Van der Laan, which is commended for its good service.


 

Legal 500 EMEA 2015 – Real Estate – Tier 3

Within Real estate, Kennedy Van der Laan is a third tier firm, Kennedy Van der Laan has a noteworthy strength in the healthcare sector and recently acted for Prinses Maxima Center regarding its new building. The ‘very experienced’ Richard-Jan Roks heads the practice.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Bestuurder moet instaan voor verplichtingen projectvennootschap

Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming voor een specifiek project een aparte projectvennootschap opricht. Deze vennootschap is vaak...

16 mei 2017 

Wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code

Op 12 april jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de Nederlandse Franchise Code (”NFC”) wettelijk...

18 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

De ontwerper verzekerd

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces bij een project betrokken en hebben ieder hun eigen...

14 februari 2017 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Nico Jacobs partner Commercieel Vastgoed bij Kennedy Van der Laan

Per 1 maart 2016 is Nico Jacobs als partner Commercieel Vastgoed aangetreden bij Kennedy Van der Laan. Hij wordt in die hoedanigheid onderdeel van...

07 maart 2016 

Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

Juridische Actualiteiten Zorgvastgoed ‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo...

11 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Nieuwe Woningwet geeft woningcorporaties mogelijkheid tot ombouw verpleeg- en verzorgingshuizen

Met de nieuwe Woningwet kunnen woningcorporaties die bestaand zorgvastgoed willen ombouwen tot zelfstandige woningen, profiteren van een...

11 maart 2015 

Zorgvastgoed renoveren en verhuren? Let op de verhuurderheffing!

Zorginstellingen die van plan zijn om het eigen zorgvastgoed te renoveren en in de toekomst als woonruimte te gaan verhuren, moeten rekening houden...

23 februari 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

Achteruitgang dreigt bij verkoop corporatiehuizen

Eind september werd duidelijk dat de Herzieningswet van minister Blok niet op 1 januari 2015 in zal gaan. Deze nieuwe wet brengt onder meer...

29 oktober 2014 

Wijzigingen Woningwaarderingsstelsel voorgesteld

Ontwerpbesluit aanpassing woningwaarderingsstelsel Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft bij brief van 17 oktober jl. het Ontwerpbesluit tot...

28 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

De ladder voor duurzame verstedelijking en de bestuursrechter

Sinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6 lid 2 Bro...

02 oktober 2014 

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

Een uitsterfregeling in een bestemmingsplan biedt meer rechtszekerheid dan een persoonsgebonden overgangsrecht. ABRS 17 september 2014,...

01 oktober 2014 

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een...

25 september 2014 

Verhuurder opnieuw gelijk in strijd tegen ‘sluipmoordenaar’

Begin dit jaar heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan in een procedure die Stadgenoot had aangespannen tegen negen huurders die weigerden...

05 september 2014 

Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?

In de praktijk (als advocaat van diverse architectenbureaus en opdrachtgevers) maken wij vaak mee dat architecten een gefaseerde opdracht krijgen....

27 augustus 2014 

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Wanneer een last onder dwangsom niet op tijd wordt nageleefd, verbeurt de aangeschreven partij een dwangsom. Om de dwangsom te innen moet het...

11 augustus 2014 

Verhuurder failliet? Huurder mag blijven

Achtergrond Er ontstond discussie na het Nebula-arrest van de Hoge Raad. In dat arrest werd benadrukt dat een curator het recht heeft op...

30 juli 2014 

Kantorenleegstand moet worden betrokken bij bestemming bestaand kantoorpand

Afdeling bestuursrechtspraak 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1873 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op woensdag 28 mei 2014 een uitspraak gedaan...

04 juni 2014 

De haken en ogen van het verstekvonnis

Een corporatie dagvaart een huurder van bedrijfsruimte omdat de huurder een aanzienlijke huurachterstand heeft. Tegen de huurder wordt verstek...

24 april 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Schadevorderingen en garanties na einde huur door faillissement

In het op 15 november 2013 gewezen Romania-arrest maakt de hoge Raad duidelijk dat een schadevergoedingsvordering bij een opzegging op grond van art....

26 maart 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Governance Code Veiligheid in de bouw ondertekend

In het bijzijn van Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) hebben vijftien grote...

22 januari 2014 

Vijf aannemers, één verantwoordelijkheid, vijf boetes

Alle aannemers op één werk hebben een eigen verplichting tot controle legaliteit tewerkgestelden. Bij niet-naleving kunnen zij voor hetzelfde feit...

13 januari 2014 

Per 1 januari 2014 nieuwe Managing Partner voor Kennedy Van der Laan

Bart de Man en Patrick Wit treden toe tot Dagelijks Bestuur Bart de Man is per 1 januari 2014 de nieuwe Managing Partner bij Kennedy Van der Laan....

19 december 2013 

Schadevergoedingsbeding bij einde huur door faillissement geldig

Goed nieuws voor verhuurders: in zijn arrest van 15 november 2013 oordeelt de Hoge Raad dat een tussen verhuurder en huurder contractueel...

28 november 2013 

Eerst betalen, dan procederen

Het gebeurt regelmatig dat een huurder de huurovereenkomst gedeeltelijk ontbindt als zijn woning ernstige of minder ernstige gebreken vertoont. De...

06 november 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Update: Asbest en aansprakelijkheid

“Er is sprake van stijgende onrust over asbest; niet alleen in de praktijk, maar ook in de rechtspraak. Voorzichtig komt er een vraag op de lippen...

04 september 2013 

Gebruik van bedrijfsruimte is niet gratis

Partijen die tijdens onderhandelingen over een huurovereenkomst alvast op enige wijze daaraan uitvoering geven (bijvoorbeeld door gebruik en/of een...

02 september 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Medewerking huurder aan onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verplicht?

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 14 november 2012, LJN: BZ2697 Inleiding Verhuurder heeft voor een complex van 373 woningen...

22 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

Opzegging wegens dringend eigen gebruik

In het arrest Toko Mitra/PMT uit 2010 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de opzegging van een huurovereenkomst door de verhuurder om aan een ander te...

20 februari 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet

Het wetsvoorstel bevat een bepaling omtrent de werkingsduur van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor het overige zijn er zogenoemde ‘ quick wins’...

17 januari 2013 

Wetswijziging renovatie van bedrijfsruimte op komst?

In de nieuwsbrief van januari 2012 heb ik aandacht besteed aan het wetsvoorstel dat door Tweede Kamerleden van SP, PvdA, CDA en GroenLinks is...

14 januari 2013 

Opstalaansprakelijkheid: beperking tot beoordeling tenzij-clausule?

Hoge Raad 30 november 2012, LJN BX7487 Essentie De gemeente is als rioolbeheerder aangesproken voor funderingsschade aan woningen. De Hoge Raad...

11 januari 2013 

Arbitragebedingen jegens consumenten in algemene voorwaarden

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 21 september 2012, LJN: BW6135 De casus Een particuliere opdrachtgever heeft aan een aannemer...

29 oktober 2012 

Aansprakelijkheid in het huurrecht

In het huurrecht (zowel voor woonruimte als bedrijfsruimte) is “een gebrek” een centraal begrip. In beginsel geldt dat als er sprake is van een...

21 augustus 2012 

Herzieningswet woningcorporaties

Op 31 mei jl. heeft de Tweede Kamer besloten de herziening van de Woningwet niet controversieel te verklaren. De Tweede Kamer heeft aangegeven de...

27 juni 2012 

Opzegging huur woonruimte in verband met renovatie op grond van dringend eigen gebruik

Bespreking van het arrest van het Gerechtshof ‘s Gravenhage van 19 juli 2011, LJN: BT2447 De casus X. huurt van een woningcorporatie een...

26 april 2012 

Aansprakelijkheid verkoper en makelaar voor onjuiste informatie

Hoge Raad, 17 februari 2012, LJN BV6162 en BU9891 Essentie Kan de koper van een pand, die er na de koop achter is gekomen dat de onder meer in de...

28 maart 2012 

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van het begrip onroerende aanhorigheid

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2012 (LJN: BU5602) Inleiding Deze zaak betreft een vordering tot niet-ontvankelijk...

28 maart 2012 

Green lease – huurovereenkomst van de toekomst

Duurzaamheid is een belangrijk en actueel thema in de vastgoedbranche. Een probleem waar verhuurder en huurder tegen aan lopen indien zij ‘hun’...

28 februari 2012 

Wetswijziging renovatie van bedrijfsruimte op komst?

Op grond van het huidige huurrecht kan een huurovereenkomst die betrekking heeft op bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW worden opgezegd...

31 januari 2012 

Recente jurisprudentie inzake de vraag of een woonzorgvorm toelaatbaar is onder de woonbestemming

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 augustus 2011, 201011929/1/H1 en 12 oktober 2011, 201102323/1/H1 en...

31 januari 2012 

Wel of niet moeten verhuizen, dat is de vraag

Rechtbank Amsterdam Sector Kanton 28 maart 2011 (WR 2011/107) Samenvatting In deze zaak was het volgende aan de hand. De verhuurder, een grote...

12 december 2011 

Energielabel onderdeel van woningwaarderingsstelsel

De huur van woonruimte is gereguleerd in titel 4, afdeling 5, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De huurprijsregulering is vastgelegd in de...

28 oktober 2011 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Opzegging bruikleenovereenkomsten en ontruiming bewoners toegestaan?

Bespreking van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 14 juni 2011, LJN: BQ7989 De woningbouwvereniging is eigenaar van een aantal...

30 september 2011 

Aannemer moet tijdig waarschuwen voor prijsverhoging

In een recent arrest heeft het Hof Den Haag de teugels aangehaald voor de aannemer die een beroep wil doen op de mogelijkheid om na het sluiten van...

26 augustus 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Concurrentie: een gebrek?

Een bespreking van het vonnis van de kantonrechter in Breda van 25 mei 2011 (LJN BQ6146) De casus Een kapper huurt in een winkelcentrum sinds 1996...

25 juli 2011 

Vruchtgebruik: wie plukt ervan?

Nadat u een heerlijke vakantie in Frankrijk heeft genoten, besluit u er een huis te kopen. U komt bij een Franse notaris en vertelt dat het de...

01 juni 2011 

Onderhuur niet altijd bestraft in kort geding

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 12 april 2011, niet gepubliceerd. In dit artikel staat een uitspraak van de Amsterdamse...

27 mei 2011 

Eenmaal opgezegd, blijft opgezegd, tenzij…

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2011 (LJN: BP4335) Deze zaak betreft een vordering tot vaststelling van het tijdstip...

29 april 2011 

Deltaplan voor de woningbouw

Er is een groot tekort aan huurwoningen voor middeninkomens binnen de Ring Amsterdam. Dat zou niet zo hoeven zijn, als alle betrokken partijen samen...

14 april 2011 

Wooncorporatie Vieya wil van lening en van project af

Casper Schouten staat wooncorporatie Vieya uit Dongen bij in een geschil dat is ontstaan tussen Vieya en de heer Jan van Kerkhof. Inzet van dit...

12 april 2011 

Huurovereenkomsten van scheefwoners opzeggen op grond van dringend eigen gebruik

Een nieuwe aanpak Het probleem Scheefwoners zijn huurders die een woning huren uit de sociale voorraad maar een relatief hoog inkomen hebben. Zij...

25 maart 2011 

Strikte uitleg bevoegdheid woningsluiting

AbRvS 16 februari 2011, 201006303/1 In artikel 174a Gemeentewet is de bevoegdheid aan de burgemeester toegekend om in geval van een ernstige...

25 maart 2011 

Inroepen bankgarantie ingeval van faillissement huurder ter vergoeding van schade verhuurder

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 2011, LJN: BO3534 De Faillissementswet bevat een voor het huurrecht belangrijke...

24 februari 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Om scheefwonen aan te pakken, wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor 'eigen gebruik', zoals is...

10 februari 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

AMSTERDAM, 31 januari 2011 – Kennedy Van der Laan versterkt de sectie onroerend goed- en bestuursrecht met de komst van Liesbeth Berkouwer....

01 februari 2011 

De strikte toepassing van boetebedingen in huurovereenkomsten

Het rechterlijke matigingsrecht ten aanzien van boetebedingen Na de introductie van het rechterlijke matigingsrecht ten aanzien van boetebedingen...

27 januari 2011 

Kennedy Van der Laan focust op uitbreiding notariaat na beëdiging Jan Schouten

AMSTERDAM, 20 december 2010 – Kennedy Van der Laan richt zich na de beëdiging van partner Jan Schouten tot notaris op het verder uitbouwen van het...

20 december 2010 

Hangmat arrest

Hoge Raad 8 oktober 2010, BM 6095 Essentie Een vrouw raakt gewond doordat een pilaar afbreekt waaraan zij haar hangmat had opgehangen. De pilaar...

03 december 2010 

De wachttijd bij rechtsopvolging in het huurrecht

Het huurrecht voor bedrijfsruimte als bedoeld in Boek 7, titel 4, afdeling 6 BW (de artikelen 7:290 e.v.) is zo opgezet dat een huurovereenkomst in...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

Vervaltermijnen soms niet fataal

Raad van Arbitrage 16 maart 2010, TBR 2010/134 Vervaltermijnen soms toch niet fataal Veel algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989, DNR 2005, RVOI...

28 oktober 2010 

NEN-normen: wel of niet algemeen verbindend?

De Woningwet heeft als doel het bevorderen van de bouw van goede woningen. Om die reden stelt de Woningwet allerlei bouwtechnische eisen aan...

30 september 2010 

De Wet Kraken en Leegstand

In de nieuwsbrieven van respectievelijk februari, april en oktober 2009 zijn uitspraken uit datzelfde jaar besproken waarin het beschermd woonrecht...

16 juli 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte door de rechter

Een bespreking van HR 28 mei 2010, LJN BL9562, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de verhuurder van 290-bedrijfsruimte aanspraak kan maken...

25 juni 2010 

Opzegging huur in geval van ingrijpende renovatie wegens onrendabele exploitatie

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2010 (LJN: BL0683) geoordeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst op kan zeggen wegens dringend eigen gebruik...

28 mei 2010 

De overgang van een koopoptie in het huurrecht

Artikel 7:226 BW kent een huurovereenkomst min of meer zakenrechtelijke werking toe: als een verhuurde zaak wordt overgedragen dan is ook de nieuwe...

29 april 2010 

Matiging van boete

Bespreking van de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 10 december 2009, Rolnummer CV 08/3090 In diverse commerciële overeenkomsten komen...

29 maart 2010 

De reikwijdte van artikel 122 Woningwet

Een bespreking van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 8 september 2009 (LJN BK1777) In september vorig jaar heeft het Hof 's-Hertogenbosch...

26 januari 2010 

Beheer en meer

Wat is beheer? En hoe regel je beheer? En wat is de beste beheeroplossing? Het thema maatschappelijk vastgoed (ook wel: vastgoed met een...

01 december 2009 

Gevolgen van de voorgestelde Crisis- en herstelwet voor het bestuursrecht

Het wetsvoorstel bevat tijdelijke en permanente aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving. Verder introduceert het wetsvoorstel een aantal...

01 december 2009 

Gevolgen van de voorgestelde Crisis- en herstelwet voor het huurrecht

Een bespreking van de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel "Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van...

01 december 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht!

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2009 In de nieuwsbrieven van februari respectievelijk april 2009 zijn het vonnis van de...

28 oktober 2009 

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning is wel degelijk een hard vereiste

Artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een koopovereenkomst voor een woning door een...

29 mei 2009 

Krakers toch geen beschermd woonrecht?

Medio februari 2009 is de Staat in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank te Amsterdam in kort geding heeft gewezen tussen de Staat en...

28 april 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht?

De vraag die in deze procedure centraal staat, is of het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt om een gekraakt pand dat vóór de kraak slechts...

27 februari 2009 

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich ondermeer bezig houdt met het opstellen van...

02 februari 2009 

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking?

Multifunctionele accommodaties voor onderwijs, opvang en vrije tijd zijn in! In bijna elke gemeente is er wel één te vinden. In ons land en in de...

08 december 2008 

Brief Klink ondermijnt vertrouwen

Zonder wet is bezwaar maken tegen opname van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier (EPD) betekenisloos menen Hester de Vries en...

11 november 2008 

Barbarians at the gate

Een bespreking van het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 3 september 2008 De feiten In de zomer van 2007 verscheen in het weekblad HP/De Tijd het...

26 oktober 2008 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Een bespreking van de uitspraak van rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, 14 februari 2008, WR 2008/59 Artikel 7:297 BW Op grond...

26 oktober 2008 

Doorberekenen huismeesterskosten aan huurders?

De huurders van een complex met seniorenwoningen maken al jarenlang gebruik van de diensten van een huismeester. Een deel van de bewoners van het...

25 september 2008 

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na...

24 juni 2008 

Koop van een woning: non-conformiteit

Bespreking van het vonnis van de rechtbank Haarlem, sector kanton van 12 december 2007 Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper...

25 april 2008 

Nieuwsflash: de kortingsregeling uit de UAV 1989

Wat betekent die kortingsregeling en wat is de meest in het oog springende consequentie? Het is niet ongebruikelijk om in een aannemingovereenkomst...

01 juni 2007 

De waarschuwingsplicht van de (onder)aannemer

Een (onder)aannemer heeft in beginsel de plicht zijn opdrachtgever te waarschuwen voor een fout in de opdracht, die hij kent of behoort te kennen....

01 november 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Update: Actualiteiten zorgvastgoed

In deze cursus werd de meeste relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bouw, de (her)ontwikkeling, het gebruik en de exploitatie van zorgvastgoed besproken.

28 april 2015 

Woningbeleggers Dag II: Verkopers aan zet [Extern]

Eline Goemans heeft de juridische hobbels bij de verkoop van woningcorporatie- portefeuilles aan marktpartijen besproken. Waar moeten verkopers en kopers rekening mee houden? De verkoop van corporatiebezit is complexer dan de meeste partijen doen vermoeden.

07 oktober 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 3

Op 27 november 2014 heeft het derde deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

27 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 2

Op 13 november 2014 heeft het tweede deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

13 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 1

Op 28 oktober 2014 heeft het eerste deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

28 oktober 2014 

Cursus: Actualiteiten in het huurrecht

Op 2 oktober 2014 heeft de cursus 'Actualiteiten in het huurrecht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

02 oktober 2014 

Cursus: Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting

Op 8 mei 2014 heeft de cursus 'Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

08 mei 2014 

Cursus: Innovatieve toepassingen van erfpacht en huur

Wat zijn innovatieve manieren om gebruik te maken van erfpacht en huur? Hoe werkt dat in de praktijk?

04 februari 2014 

Cursus: Actualiteiten asbest

Voor de werkgever, de eigenaar van onroerend goed, en de verhuurder levert de aanwezigheid van asbest aansprakelijkheidsrisico’s op. Arlette Schijns en Merijn Veldman gingen op deze risico’s in aan de hand van de actualiteiten.

18 maart 2014 

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Op 4 november 2014 heeft de cursus 'Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

04 november 2014 
Eline Goemans

Eline Goemans

Advocaat, Associate partner

  • Eline Goemans https://kvdl.nl/onze-mensen/eline-goemans/ Advocaat, Associate partner +31 20 5506 664 eline.goemans@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/eline-goemans/6/441/83
  • Nico Jacobs https://kvdl.nl/onze-mensen/nico-jacobs/ Advocaat, Partner +31 20 5506686 nico.jacobs@kvdl.com https://www.linkedin.com/in/nicojacobs
  • Anne-Christine Keuning https://kvdl.nl/onze-mensen/anne-christine-keuning/ Advocaat +31 20 5506 612 anne-christine.keuning@kvdl.com