Ruimtelijke ordening en milieu

“Wegwijs in het woud van regels”

Ruimte in Nederland is schaars en moet goed benut worden. Bij de ontwikkeling van een plan krijgen partijen dan ook al snel te maken met veel regels die bovendien vaak gewijzigd worden. De Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht. Realisering van projecten is niet langer mogelijk zonder een gedegen en actuele kennis van het omgevingsrecht en bestuursrecht.

Advisering en procederen

Onze specialisten van het team Ruimtelijke ordening en Milieu adviseren bouwondernemingen en projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden, instellingen en particulieren over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. Waar nodig wordt door middel van procedures de juridische strijd aangegaan. Ook staan onze specialisten bedrijven bij op milieurechtelijk terrein, variërend van vergunning- tot handhavingskwesties.

Bekijk ook het overzicht van de eerste twee jaar Wabo-jurisprudentie. Bekijk overige publicaties onder het tabblad “Artikelen”.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Openbare-orderecht 2015: Beschikt de burgemeester over toereikende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? [eBook]

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In een samenleving waarin de nadruk meer is komen te liggen op veiligheid en...

15 juli 2015 

Aanzegging ook mogelijk via een whatsapp-bericht?

De aanzegplicht Sinds 1 januari van dit jaar geldt voor de werkgever een zogenaamde aanzegplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of...

13 juli 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

De ladder voor duurzame verstedelijking en de bestuursrechter

Sinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6 lid 2 Bro...

02 oktober 2014 

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

Een uitsterfregeling in een bestemmingsplan biedt meer rechtszekerheid dan een persoonsgebonden overgangsrecht. ABRS 17 september 2014,...

01 oktober 2014 

Woonboten toch vaak een bouwwerk met omgevingsvergunningplicht

Inleiding In de afgelopen jaren is er veel jurisprudentie geweest over de vraag of een woonboot aangemerkt moet worden als bouwwerk en daarmee...

10 juni 2014 

Kantorenleegstand moet worden betrokken bij bestemming bestaand kantoorpand

Afdeling bestuursrechtspraak 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1873 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op woensdag 28 mei 2014 een uitspraak gedaan...

04 juni 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Meer armslag met de Voetbalwet

Sinds september 2012 wordt voetbalgerelateerde overlast aangepakt met de Voetbalwet. De Voetbalwet blijkt geen rustig bezit. De invoering van de wet...

20 juni 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Overschrijding wettelijke beslistermijn niet altijd onrechtmatig

Een besluit moet vaak binnen een bepaalde wettelijke termijn worden genomen. Als het bestuursorgaan die termijn overschrijdt, leidt dat niet...

18 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Ruime uitleg vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij...

01 september 2012 

Tijdelijke verhuur leegstaande woning makkelijker

In januari van dit jaar kondigde minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de regels voor de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen te...

24 juli 2012 

Van onderhandeling naar overeenkomst zonder besluit van B&W?

HR 1 juni 2012, LJN: BV1748 (Almere/Flevoland Invest B.V. e.a.) Het arrest dat ik in deze nieuwsbrief bespreek, is van belang voor gemeenten en...

27 juni 2012 

Webshop aangemerkt als detailhandel

Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch 27 december 2011, LJNnr. BV0158 Relevante uitspraken webshops op een rijtje Over de vraag of het mogelijk is...

28 februari 2012 

Recente jurisprudentie inzake de vraag of een woonzorgvorm toelaatbaar is onder de woonbestemming

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 augustus 2011, 201011929/1/H1 en 12 oktober 2011, 201102323/1/H1 en...

31 januari 2012 

Een relativiteitseis in het bestuursrecht

In het burgerlijk recht hebben wij sinds jaar en dag te maken met de relativiteitseis in de vorm van artikel 6:163 BW. Sinds 31 maart 2010 kennen wij...

28 oktober 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Procederen onder de Wabo

Sinds 1 oktober 2010 zijn veel toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project - zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, aanleg- en...

25 juli 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

De van rechtswege verleende omgevingsvergunning

In deze nieuwsbrief zal eerst kort de regeling in de Awb worden beschreven, op grond waarvan een positief besluit van rechtswege kan ontstaan als er...

28 oktober 2010 

Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010

Bijna een jaar later dan beoogd treedt de Wabo in werking. Die wet heeft grote consequenties voor het omgevingsrecht zoals dat tot nu toe geldt. Kern...

30 september 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor de Wro

In de nieuwsbrief van december hebben wij het wetsvoorstel voor de Crisis- en herstelwet, hierna: "Chw" in hoofdlijnen beschreven. Nu de Eerste Kamer...

29 maart 2010 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Actualiteitentraining: Awb

In 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. Al deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de praktijk en leiden tot nieuwe jurisprudentie waarmee overheden en bedrijven rekening moeten houden.

30 oktober 2014 

Cursus: Overheidsaansprakelijkheid

Zowel aansprakelijkheid uit onrechtmatige als uit rechtmatige overheidsdaad kwamen aan de orde. In het eerste gedeelte van de cursus werd de onrechtmatige overheidsdaad behandeld, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan het begrip ‘formele rechtskracht’ en de uitzonderingen daarop. De schadevergoeding uit rechtmatige overheidsdaad kwam in het tweede gedeelte aan de orde.

18 februari 2014 

Cursus: Handhaving & Toezicht

Op 22 april 2014 heeft de cursus 'Handhaving & Toezicht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

22 april 2014 
Jan van der Grinten

Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

  • Jan van der Grinten https://kvdl.nl/onze-mensen/jan-van-der-grinten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 852 jan.van.der.grinten@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jan-van-der-grinten/4/b15/695