Projectontwikkeling

“Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. ”

Bij projectontwikkeling is een strategische en flexibele planning een noodzaak. Of u nu een gemeentelijke overheid of een particuliere eigenaar bent die grond wil kopen of verkopen, het Team Projectontwikkeling van Kennedy Van der Laan heeft de parate kennis in huis die voor u onontbeerlijk is.

We begeleiden u bij alle relevante stappen zoals: het verwerven van grond, publiekrechtelijke onderwerpen (bestemmingsplan, milieu, bouwvergunningen), de keuze voor de meest passende samenwerkingsvorm, financieringen en passende oplossingen voor realisatie, gebruik en beleggingswaarde.

De meest passende samenwerkingsvorm

De keuze voor de meest passende samenwerkingsvorm speelt bij projectontwikkeling een belangrijke rol. Samenwerking op basis van een overeenkomst? Oprichten van een aparte entiteit? Het Team Projectontwikkeling van Kennedy Van der Laan maakt samen met u de beste keuze.

Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling en realisatie van commerciële vastgoedprojecten zoals (grootschalige) woningbouwlocaties, binnenstedelijke herstructureringen en winkelcentra.

 

Chambers Europe 2017 – Real Estate – Recognised Practitioner

This firm is classed as a “Other Noted Firm”.

Other Noted Firms are firms that are active in this practice area but have not yet been ranked.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Project Finance and PFI – Tier 3

ABN AMRO, Bouwbedrijf de Nijs and the Port of Amsterdam are among Kennedy Van der Laan’s clients. Practice head Richard-Jan Roks advised Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie on the procurement and construction aspects of its new €100m building, which totals 50,000sqm.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Project Finance and PFI – Tier 3

The department at Kennedy Van der Laan is headed by Richard-Jan Roks. Carolijn Kuipers is assisting Campus Diemen Zuid CV, an SPV, with the largest office redevelopment in the Netherlands. Roks advised Prinses Máxima Centre for Child Oncology on the zoning, procurement and construction.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

The Legal 500 Rankings 2016

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

14 april 2016 

Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

Juridische Actualiteiten Zorgvastgoed ‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo...

11 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Nieuwe Woningwet geeft woningcorporaties mogelijkheid tot ombouw verpleeg- en verzorgingshuizen

Met de nieuwe Woningwet kunnen woningcorporaties die bestaand zorgvastgoed willen ombouwen tot zelfstandige woningen, profiteren van een...

11 maart 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Wijzigingen Woningwaarderingsstelsel voorgesteld

Ontwerpbesluit aanpassing woningwaarderingsstelsel Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft bij brief van 17 oktober jl. het Ontwerpbesluit tot...

28 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

Aanwijzing categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

In de uitspraak van 27 augustus 2014 (201310261/1/A1) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een raadsbesluit dat een...

09 oktober 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een...

25 september 2014 

Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?

In de praktijk (als advocaat van diverse architectenbureaus en opdrachtgevers) maken wij vaak mee dat architecten een gefaseerde opdracht krijgen....

27 augustus 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Ruime uitleg vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij...

01 september 2012 

Aansprakelijkheid verkoper en makelaar voor onjuiste informatie

Hoge Raad, 17 februari 2012, LJN BV6162 en BU9891 Essentie Kan de koper van een pand, die er na de koop achter is gekomen dat de onder meer in de...

28 maart 2012 

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van het begrip onroerende aanhorigheid

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2012 (LJN: BU5602) Inleiding Deze zaak betreft een vordering tot niet-ontvankelijk...

28 maart 2012 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Vruchtgebruik: wie plukt ervan?

Nadat u een heerlijke vakantie in Frankrijk heeft genoten, besluit u er een huis te kopen. U komt bij een Franse notaris en vertelt dat het de...

01 juni 2011 

Deltaplan voor de woningbouw

Er is een groot tekort aan huurwoningen voor middeninkomens binnen de Ring Amsterdam. Dat zou niet zo hoeven zijn, als alle betrokken partijen samen...

14 april 2011 

Wooncorporatie Vieya wil van lening en van project af

Casper Schouten staat wooncorporatie Vieya uit Dongen bij in een geschil dat is ontstaan tussen Vieya en de heer Jan van Kerkhof. Inzet van dit...

12 april 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Om scheefwonen aan te pakken, wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor 'eigen gebruik', zoals is...

10 februari 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

AMSTERDAM, 31 januari 2011 – Kennedy Van der Laan versterkt de sectie onroerend goed- en bestuursrecht met de komst van Liesbeth Berkouwer....

01 februari 2011 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

Vervaltermijnen soms niet fataal

Raad van Arbitrage 16 maart 2010, TBR 2010/134 Vervaltermijnen soms toch niet fataal Veel algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989, DNR 2005, RVOI...

28 oktober 2010 

NEN-normen: wel of niet algemeen verbindend?

De Woningwet heeft als doel het bevorderen van de bouw van goede woningen. Om die reden stelt de Woningwet allerlei bouwtechnische eisen aan...

30 september 2010 

De Wet Kraken en Leegstand

In de nieuwsbrieven van respectievelijk februari, april en oktober 2009 zijn uitspraken uit datzelfde jaar besproken waarin het beschermd woonrecht...

16 juli 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte door de rechter

Een bespreking van HR 28 mei 2010, LJN BL9562, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de verhuurder van 290-bedrijfsruimte aanspraak kan maken...

25 juni 2010 

Opzegging huur in geval van ingrijpende renovatie wegens onrendabele exploitatie

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2010 (LJN: BL0683) geoordeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst op kan zeggen wegens dringend eigen gebruik...

28 mei 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

De overgang van een koopoptie in het huurrecht

Artikel 7:226 BW kent een huurovereenkomst min of meer zakenrechtelijke werking toe: als een verhuurde zaak wordt overgedragen dan is ook de nieuwe...

29 april 2010 

Matiging van boete

Bespreking van de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 10 december 2009, Rolnummer CV 08/3090 In diverse commerciële overeenkomsten komen...

29 maart 2010 

De reikwijdte van artikel 122 Woningwet

Een bespreking van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 8 september 2009 (LJN BK1777) In september vorig jaar heeft het Hof 's-Hertogenbosch...

26 januari 2010 

Beheer en meer

Wat is beheer? En hoe regel je beheer? En wat is de beste beheeroplossing? Het thema maatschappelijk vastgoed (ook wel: vastgoed met een...

01 december 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht!

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2009 In de nieuwsbrieven van februari respectievelijk april 2009 zijn het vonnis van de...

28 oktober 2009 

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning is wel degelijk een hard vereiste

Artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een koopovereenkomst voor een woning door een...

29 mei 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht?

De vraag die in deze procedure centraal staat, is of het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt om een gekraakt pand dat vóór de kraak slechts...

27 februari 2009 

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich ondermeer bezig houdt met het opstellen van...

02 februari 2009 

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking?

Multifunctionele accommodaties voor onderwijs, opvang en vrije tijd zijn in! In bijna elke gemeente is er wel één te vinden. In ons land en in de...

08 december 2008 

Einde aan de procedeerstichting?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft in een uitspraak van 28 mei 2008, met nummer 200706005/1, geoordeeld dat een...

04 december 2008 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Een bespreking van de uitspraak van rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, 14 februari 2008, WR 2008/59 Artikel 7:297 BW Op grond...

26 oktober 2008 

Doorberekenen huismeesterskosten aan huurders?

De huurders van een complex met seniorenwoningen maken al jarenlang gebruik van de diensten van een huismeester. Een deel van de bewoners van het...

25 september 2008 

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na...

24 juni 2008 

Koop van een woning: non-conformiteit

Bespreking van het vonnis van de rechtbank Haarlem, sector kanton van 12 december 2007 Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper...

25 april 2008 

Nieuwsflash: de kortingsregeling uit de UAV 1989

Wat betekent die kortingsregeling en wat is de meest in het oog springende consequentie? Het is niet ongebruikelijk om in een aannemingovereenkomst...

01 juni 2007 

De waarschuwingsplicht van de (onder)aannemer

Een (onder)aannemer heeft in beginsel de plicht zijn opdrachtgever te waarschuwen voor een fout in de opdracht, die hij kent of behoort te kennen....

01 november 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Op 4 november 2014 heeft de cursus 'Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

04 november 2014 
Richard-Jan Roks

Richard-Jan Roks

Advocaat, Partner

  • Richard-Jan Roks https://kvdl.nl/onze-mensen/richard-jan-roks/ Advocaat, Partner +31 20 5506 650 richard-jan.roks@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/richardjanroks
  • Eline Goemans https://kvdl.nl/onze-mensen/eline-goemans/ Advocaat, Associate partner +31 20 5506 664 eline.goemans@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/eline-goemans/6/441/83
  • Nico Jacobs https://kvdl.nl/onze-mensen/nico-jacobs/ Advocaat, Partner +31 20 5506686 nico.jacobs@kvdl.com https://www.linkedin.com/in/nicojacobs