Bezwaar en beroep

“Het bestuursprocesrecht: een aparte tak van sport.”

Of het nu gaat om vergunningen of ontheffingen, boetes of bestemmingsplannen, Wob-besluiten, het ontslag van een ambtenaar of een loonsanctie: in al die gevallen is sprake van besluiten van bestuursorganen. Dat betekent dat een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat: bezwaar, beroep, hoger beroep.

Soms is er voorafgaand aan het besluit een voorbereidingsprocedure met de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze. Als een besluit eenmaal genomen is, bestaat in spoedeisende gevallen de mogelijkheid om bij de rechter schorsing van dat besluit te vragen.

De Algemene wet bestuursrecht

Voor het procederen in bestuursrechtelijke kwesties is een gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht essentieel. Het team Bezwaar en beroep heeft jarenlange ervaring in het bestuursprocesrecht en kent de Algemene wet bestuursrecht door en door. Onze specialisten volgen de wetsontwikkelingen en jurisprudentie op de voet. Zij doceren met regelmaat over de Algemene wet bestuursrecht.

Brede dienstverlening

De advocaten van het team Bezwaar en beroep van KVdL zijn actief op veel verschillende terreinen, zoals Ruimtelijke ordening en milieu, Subsidies, Privacy, Zorg en Media en ambtenarengeschillen. Zij treden op voor zowel de procederende partij, als voor verwerende bestuursorganen. Daarbij gaat het om bouwondernemingen, diverse overheden, woningcorporaties, instellingen, omroeporganisaties, (hogere) ambtenaren en andere particulieren. Onze advocaten adviseren over proceskansen en het nut van procederen. En waar dat kan, proberen zij procedures in der minne te schikken. Vanzelfsprekend staat centraal wat voor de cliënt het beste resultaat oplevert.

Gronden van bezwaar: hoe summier mag het zijn?

Het indienen van gronden van bezwaar en beroep Artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) schrijft voor aan welke eisen...

11 april 2018 

Proceskosten ex artikel 8:75 Awb: de Afdeling bestuursrechtspraak sluit aan bij de andere hoogste bestuursrechters

In een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) sluit de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de toepassing van artikel 8:75 Algemene wet...

10 april 2018 

Toetsing van tijdelijkheid bij een kruimel-omgevingsvergunning: een kwestie van kunnen of zullen beëindigen?

De toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) met het oog op het tijdelijk vergunnen van...

10 april 2018 

Bewijskracht proces-verbaal toezichthouder

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) van 7 februari 2018 is de Afdeling ingegaan op de...

19 februari 2018 

Kroniek openbare-orderecht 2017

Met deze kroniek praten Jan van der Grinten en Anita van den Berg de lezer bij over de ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde tussen...

03 januari 2018 

E-mailservice voor bekendmakingen van besluiten

Het lijkt heel handig: aanmelden voor de e-mailservice van de landelijke website www.overheid.nl om zo op de hoogte te blijven van bekendmakingen van...

03 januari 2018 

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

Bij uitspraak van 28 november 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat sms- en WhatsApp-berichten ook onder de Wob kunnen vallen....

15 december 2017 

Uitspraak Afdeling over artikel 4 Wet bibob en de ‘a-grond’

Op 20 september 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een interessante uitspraak gedaan over de...

11 december 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Coöperatie niet gehouden om huisarts na voorwaardelijke schorsing toe te laten tot waarnemingsdiensten

Een coöperatie van huisartsen is niet gehouden om een huisarts aan wie een voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot een...

18 januari 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Openbare-orderecht 2015: Beschikt de burgemeester over toereikende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? [eBook]

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In een samenleving waarin de nadruk meer is komen te liggen op veiligheid en...

15 juli 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Geen toerekenbare onrechtmatige daad ondanks door bestuursrechter vernietigd besluit

Annotatie van Jan van der Grinten in O&A bij Rb Amsterdam 23 april 2014,  ECLI:NL:RBAMS:2014:1911 Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waar...

16 maart 2015 

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ introduceert een bevoegdheid voor de burgemeester om specifieke gedragsaanwijzingen te...

20 februari 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Wob: kan het belang bij openbaarheid worden verzwaard?

In deze korte uiteenzetting bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Wob (ECLI:NL:RVS:2014:3559) wil ik...

27 januari 2015 

Woningsluiting na eerste overtreding Opiumwet

Mag een burgemeester bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid drugs een woning sluiten, zonder dat daaraan minder verstrekkende...

26 januari 2015 

Hilversums vuurwerkverbod geschorst door de rechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid in de APV van Hilversum een vuurwerkverbod in te stellen de openbare orde betreft. De handhaving...

24 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

Op 19 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal belangrijke uitspraken gedaan over misbruik van recht. In...

19 november 2014 

Amsterdam wint Zwarte Piet-zaak

Burgemeester hoeft bij verlenen van vergunning sinterklaasintocht niet te kijken naar eventuele stigmatisering of discriminatie door Zwarte Piet. Op...

12 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

Inleiding De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de Wet ook van toepassing op vastgoedtransacties...

11 september 2014 

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State...

27 augustus 2014 

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

In deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen dat zich in de periode juni 2013 tot en met juni 2014 heeft voorgedaan in het...

25 augustus 2014 

Woonboten toch vaak een bouwwerk met omgevingsvergunningplicht

Inleiding In de afgelopen jaren is er veel jurisprudentie geweest over de vraag of een woonboot aangemerkt moet worden als bouwwerk en daarmee...

10 juni 2014 

De beginselplicht tot handhaving geldt ook bij overtredingen met lage prioriteit in het handhavingsbeleid

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 4 juni 2014 een...

10 juni 2014 

Geen opeenstapeling van dwangsommen voor bestuursorganen

Inleiding Als een bestuursorgaan niet op tijd is met het beslissen op een aanvraag, verbeurt – twee weken na ingebrekestelling – een dwangsom....

03 juni 2014 

Medische aansprakelijkheid: hoe verloopt een juridische procedure?

Indien het partijen niet lukt om zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing van een medische aansprakelijkheidszaak te komen, zijn er...

02 juni 2014 

De reikwijdte van de Wet open overheid

Niet meer alleen ‘Wobben’ bij bestuursorganen Vergeleken met de huidige Wet openbaarheid van bestuur biedt het (initiatief)wetsvoorstel ‘Wet...

28 april 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Werknemer soms toch belanghebbende in bestuursrecht

De bestuursrechter heeft bij de toetsing aan het belanghebbende-vereiste steeds meer aandacht voor de vraag waar de gevolgen van een besluit...

09 oktober 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Jaarverslag Autoriteit Financiële markten duidt op een tendens van meer informele handhaving van de Wet op het financieel toezicht

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag over 2012. Daaruit blijkt dat zij bij overtredingen veel minder heeft...

14 mei 2013 

Gemeentelijke herindeling II

Onlangs berichtten wij dat na het verschijnen van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van kabinet- Rutte II bij veel gemeenten onrust is ontstaan....

04 april 2013 

Gemeente Dordrecht heeft genoeg van treiterende burger

De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van 21 maart 2013 (LJN BZ4905) een treiterende burger de mond gesnoerd. Naar aanleiding van...

04 april 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Overschrijding wettelijke beslistermijn niet altijd onrechtmatig

Een besluit moet vaak binnen een bepaalde wettelijke termijn worden genomen. Als het bestuursorgaan die termijn overschrijdt, leidt dat niet...

18 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Salariëring topfunctionarissen in (semi)publieke sector aan banden gelegd

Op 13 november jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Kamerstukken...

17 december 2012 

Hoe een verkeerd geadresseerde e-mail tot een ontvankelijk beroep bij de bestuursrechter kan leiden

In afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn voorschriften opgenomen over “elektronisch verkeer tussen bestuursorganen en...

01 oktober 2012 

Aanpassing Wet openbaarheid van bestuur in consultatie

In mei vorig jaar informeerde voormalig minster Donner de Tweede Kamer over zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de Wob. Een belangrijk onderdeel...

21 augustus 2012 

Tijdelijke verhuur leegstaande woning makkelijker

In januari van dit jaar kondigde minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de regels voor de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen te...

24 juli 2012 

Van onderhandeling naar overeenkomst zonder besluit van B&W?

HR 1 juni 2012, LJN: BV1748 (Almere/Flevoland Invest B.V. e.a.) Het arrest dat ik in deze nieuwsbrief bespreek, is van belang voor gemeenten en...

27 juni 2012 

Amsterdam en de Voetbalwet: toch een succes?

Wat was er aan de hand? De burgemeester van Amsterdam had begin 2011 aan een persoon een groepsverbod opgelegd voor het gebied rond de Arena en het...

26 april 2012 

Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Wetsartikel: 160 lid 1 onder f Gemeentewet Onlangs bleek weer eens hoe belangrijk het is dat een gemeente die een gerechtelijke procedure wil...

28 maart 2012 

Webshop aangemerkt als detailhandel

Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch 27 december 2011, LJNnr. BV0158 Relevante uitspraken webshops op een rijtje Over de vraag of het mogelijk is...

28 februari 2012 

Recente jurisprudentie inzake de vraag of een woonzorgvorm toelaatbaar is onder de woonbestemming

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 augustus 2011, 201011929/1/H1 en 12 oktober 2011, 201102323/1/H1 en...

31 januari 2012 

Raad van State verandert van koers in Wob-uitspraak

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 november 2011, 201011810/1/H3, LJN: BU4568 De privaatrechtelijke...

12 december 2011 

Een relativiteitseis in het bestuursrecht

In het burgerlijk recht hebben wij sinds jaar en dag te maken met de relativiteitseis in de vorm van artikel 6:163 BW. Sinds 31 maart 2010 kennen wij...

28 oktober 2011 

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Het ziet er naar uit dat de Algemene wet bestuursrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd zal worden. Bij de Tweede Kamer is op dit moment...

30 september 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Procederen onder de Wabo

Sinds 1 oktober 2010 zijn veel toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project - zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, aanleg- en...

25 juli 2011 

Eerste ervaringen met de “Voetbalwet”

De “Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast” (ook bekend als de Voetbalwet) wijzigt de Gemeentewet, het Wetboek van...

30 juni 2011 

Wettelijke regeling nadeelcompensatie in behandeling bij de Tweede Kamer

In bepaalde gevallen is de overheid gehouden om bij de rechtmatige uitoefening van publieke taken de schade die dat veroorzaakt te vergoeden. De...

27 mei 2011 

Strikte uitleg bevoegdheid woningsluiting

AbRvS 16 februari 2011, 201006303/1 In artikel 174a Gemeentewet is de bevoegdheid aan de burgemeester toegekend om in geval van een ernstige...

25 maart 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen De Raad van State oordeelde afgelopen zomer dat overschrijding van een beslistermijn niet kan worden...

27 januari 2011 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

De eerste ervaringen met de bestuurlijke lus

Op 1 januari 2010 is in werking getreden de Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een...

01 december 2010 

Noot in Juriprudentie Bestuursrecht

Trefwoorden: nieuwe beslissing op beslissing op bezwaar hangende hoger beroep, beroep van rechtswege, meeliftberoep Lees hier het volledige...

04 november 2010 

De van rechtswege verleende omgevingsvergunning

In deze nieuwsbrief zal eerst kort de regeling in de Awb worden beschreven, op grond waarvan een positief besluit van rechtswege kan ontstaan als er...

28 oktober 2010 

Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010

Bijna een jaar later dan beoogd treedt de Wabo in werking. Die wet heeft grote consequenties voor het omgevingsrecht zoals dat tot nu toe geldt. Kern...

30 september 2010 

Eerste uitspraken Wet bestuurlijke lus

Inhoud Wet bestuurlijke lus In de nieuwsbrief van januari dit jaar is aandacht besteed aan de inwerkingtreding en de inhoud van de wet. Samengevat...

28 mei 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor de Wro

In de nieuwsbrief van december hebben wij het wetsvoorstel voor de Crisis- en herstelwet, hierna: "Chw" in hoofdlijnen beschreven. Nu de Eerste Kamer...

29 maart 2010 

Overgangsrecht Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

In onze nieuwsbrief van oktober 2009 beschreven wij de hoofdlijnen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom en...

26 februari 2010 

Wetsvoorstel bestuurlijke lus in werking getreden

Met ingang van 1 januari 2010 is de "Wet bestuurlijke lus Awb" (hierna: de Wet) in werking getreden. De Wet voorziet in de mogelijkheid voor de...

26 januari 2010 

Consequenties Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de Wro

Naar verwachting treedt op 1 juli 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De Wabo heeft grote consequenties voor het...

01 december 2009 

Gevolgen van de voorgestelde Crisis- en herstelwet voor het bestuursrecht

Het wetsvoorstel bevat tijdelijke en permanente aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving. Verder introduceert het wetsvoorstel een aantal...

01 december 2009 

Overheden bestraft voor termijnoverschrijding!

Per 1 oktober jl. is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden (TK nrs. 29934 en 31751). Deze wet is bedoeld om...

28 oktober 2009 

De redelijke termijn van een procedure bij de rechter

Deze nieuwsbrief gaat over "spanning en frustratie" als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn. Daarbij gaat het om de tijdsduur...

29 mei 2009 

De eerste jurisprudentie over het gebruiksverbod onder de Wro

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna te noemen: "de Afdeling" heeft een keuze gemaakt over de reikwijdte en toepassing van...

27 februari 2009 

Einde aan de procedeerstichting?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft in een uitspraak van 28 mei 2008, met nummer 200706005/1, geoordeeld dat een...

04 december 2008 

Wijziging van de Woningwet: de gevolgen voor gemeenten

Voor gemeenten en bouwers zijn de wijzigingen zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening het meest relevant. Daarom bespreken we in dit...

01 juni 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Seminar: Openbare-orderecht

Beschikt de burgemeester over voldoende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? Seminar aan de hand van 3 actuele thema’s op 2 juli jl. in Amsterdam.

02 juli 2015 

Cursus: Overheidsaansprakelijkheid

Zowel aansprakelijkheid uit onrechtmatige als uit rechtmatige overheidsdaad kwamen aan de orde. In het eerste gedeelte van de cursus werd de onrechtmatige overheidsdaad behandeld, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan het begrip ‘formele rechtskracht’ en de uitzonderingen daarop. De schadevergoeding uit rechtmatige overheidsdaad kwam in het tweede gedeelte aan de orde.

18 februari 2014 

Cursus: Handhaving & Toezicht

Op 22 april 2014 heeft de cursus 'Handhaving & Toezicht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

22 april 2014 
Jan van der Grinten

Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

  • Jan van der Grinten https://kvdl.nl/onze-mensen/jan-van-der-grinten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 852 jan.van.der.grinten@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jan-van-der-grinten/4/b15/695