Aanbestedingen

“Het team aanbestedingen van Kennedy Van der Laan beschikt niet alleen over kennis van het aanbestedingsrecht, maar ook over uw branche.”

Het team Aanbestedingen van Kennedy Van der Laan richt zich op de aanbesteding van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Aanbestedingen in specifieke branches

Het team bestaat uit gespecialiseerde advocaten uit verschillende praktijkgroepen, wat betekent dat wij – naast een diepgaande kennis van het aanbestedingsrecht – kennis meebrengen van de branches waarin de aanbestedingen plaatsvinden. Zo staan wij onder meer cliënten bij in de bouw, de verzekeringsmarkt, de ICT, de publieke sector, de zorg en het openbaar vervoer.

Advies over de totale aanbesteding

De kennis die wij in huis hebben, stelt ons in staat om onze cliënten beter te kunnen adviseren over de gehele aanbesteding, en niet slechts over de toepassing van het aanbestedingsrecht. Vanzelfsprekend zijn wij goed thuis in de Aanbestedingswet 2012 (die per 1 juli 2016 gewijzigd is), het ARW 2016, de Gids Proportionaliteit en alle overige regelgeving die per 1 juli 2016 in Nederland van kracht is geworden. Voor elke specifieke aanbesteding kunnen wij juridische ondersteuning bieden, die verder gaat dan het aanbestedingsrecht alleen.

Procedures en geschillen op het gebied van aanbestedingen

Het team Aanbestedingen ondersteunt en adviseert cliënten (zowel aanbesteders als inschrijvers) bij het opzetten en uitvoeren van nationale en Europese aanbestedingsprocedures. Wij adviseren over alle facetten van het aanbestedingsrecht. Bij de aanbesteding van opdrachten gaat het om grote (financiële) belangen en om snelheid. Geschillen naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure worden veelal in kort geding procedures afgewikkeld. De advocaten van het team Aanbestedingen staan regelmatig in de rechtszaal.

Ook geven wij veelvuldig bij cliënten cursussen en workshops over actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Legal 500 EMEA 2017 – Real Estate – Tier 4

Kennedy Van der Laan’s department is strong in development, procurement and tenancy work; ‘committed, empathetic’ commercial real estate partner Nico Jacobs recently joined from Enspigt.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Construction – Tier 3

Richard-Jan Roks heads the practice at Kennedy Van der Laan, whose clients include Conservatorium Hotel and the Port of Amsterdam. Roks advised Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie on the construction of its new 50,000sqm building.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Real Estate – Tier 4

Richard-Jan Roks heads the practice at Kennedy Van der Laan, which is commended for its good service. Carolijn Kuipers acted for Campus Diemen Zuid, an SPV, on the largest office redevelopment in the Netherlands.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

De nieuwe drempelwaarden van 2016 – 2017

De Europese Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. De nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2016...

04 juli 2016 

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht

In februari 2014 heeft de Europese wetgever 3 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) . ...

30 juni 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Werkgever moet initiatief nemen verstoorde arbeidsverhouding te normaliseren

Op 5 april 2016 heeft het hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een werkgever het initiatief moet nemen om de arbeidsverhouding te normaliseren bij...

06 juni 2016 

Naleven Zorgbrede Governancecode in de statuten vastleggen?

Zorgbrede Governancecode en zorginkoopcontracten Zorgverzekeraars en -kantoren hechten aan goed bestuur en toezicht. Ze willen geen zorginstelling...

03 november 2015 

De Proof of Concept in de aanbestedingsfase

De Proof of Concept of PoC is een in de IT wereld gangbare methode om aan te tonen dat de oplossing van een IT aanbieder voldoet of kan voldoen aan...

17 september 2015 

Aanbestedingen in de zorg: let op het mededingingsrecht

Door veranderingen in de zorgsector komen aanbestedingen in de zorg steeds vaker voor. Het is bij aanbestedingsprocedures van belang om de...

31 augustus 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Aanbesteding raamovereenkomsten brengt Gelderland in problemen

Gemeenten moeten, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), mensen met een ‘Wmo-indicatie’ de mogelijkheid bieden gebruik te...

03 maart 2015 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg

In deze uitspraak van de voorzieningenrechter staat wederom een proof of concept-fase centraal die volgde op een aanbesteding voor levering van...

20 oktober 2014 

Samenwerking op het gebied van inkoop Wmo botst met clusterverbod uit Aanbestedingswet 2012

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015, verplicht gemeentes tot samenwerking. In artikel 2.6.1 lid 1 Wmo is bepaald dat colleges...

15 oktober 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Vonnis met grote gevolgen: zorgverzekeraars zijn aanbestedende dienst

Het systeem van financiering onder de Zorgverzekeringswet is voor de voorzieningenrechter reden om private zorgverzekeraars te beschouwen als...

25 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Zijn algemene ziekenhuizen aanbestedende diensten?

Bij ziekenhuizen in Nederland speelt met regelmaat de vraag of zij dienen te worden beschouwd als “aanbestedende dienst”, meer in het bijzonder...

02 juni 2014 

Hoe herkent u een kartel bij een aanbesteding?

De ACM heeft onlangs een brochure gepubliceerd met tips voor het herkennen van eventuele kartelafspraken bij aanbestedingen. De tips zijn bedoeld...

21 mei 2014 

Overheid en ICT: ga doelgericht contracteren

Het parlementaire onderzoek naar de moeizame relatie tussen de overheid en ICT, is een nieuwe fase ingegaan. De geplande hoorzittingen lopen en...

08 mei 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

In deze uitspraak geeft de Voorzieningenrechter een oordeel over diverse onduidelijkheden in een meervoudig onderhandse aanbesteding: eisen in het...

12 februari 2014 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke aanbestedingszaak voor MVRDV

“Het oordeel van de voorzieningenrechter is een dubbele rehabilitatie voor MVRDV. De onterechte smet van ongeoorloofde kennisvoorsprong is van het...

05 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Drempelwaarden 2014 – 2015 en de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft de drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 als volgt...

22 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid

Private aanbesteders zijn, anders dan overheidsaanbesteders, in beginsel vrij om hun aanbestedingsprocedure vorm te geven. Zijn de beginselen aan...

05 november 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

Noot bij aanbestedingsprocedure VtsPN

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 3 mei 2013, LJN CA 2380 De onvrede bij verliezende inschrijvers in aanbestedingsprocedures loopt...

03 mei 2013 

Aanbestedingswet: advies “Klachtenafhandeling bij aanbestedingen” gepubliceerd

Op 1 maart 2013 is het definitieve advies “Klachtenafhandeling bij aanbestedingen” gepubliceerd. Lees hier het advies met de richtlijnen....

13 maart 2013 

Tips nieuwe Aanbestedingswet

Op 19 februari is bekend gemaakt dat de nieuwe Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking treedt. We hebben de wijzigingen die zowel aanbestedende...

20 februari 2013 

Vervangt het aanbestedingsrecht de contractvrijheid in de private sector?

Inleiding Sinds het Baris/Riezenkamp-arrest uit 1957 geldt als heersende leer van de Hoge Raad dat private partijen in de pre-contractuele fase een...

11 februari 2013 

Je recht halen is een reis apart

Inleiding De vijfde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering (‘WAM-Richtlijn’) pleegt “bezoekende slachtoffers” te beschermen. Het zogeheten...

02 januari 2013 

Het Aanbestedingsreglement - Werken 2012

Het ARW 2005 krijgt een forse update vanwege wijzigingen in de Aanbestedingswet. In dit artikel wordt een aantal belangrijke wijzigingen besproken en...

05 oktober 2012 

Alleen een keurmerk voorschrijven mag niet

Op 10 mei 2012 heeft het Europese hof van justitie arrest gewezen in de ‘Max Havelaar-zaak’ (C-368/10), een zaak die de Europese Commissie had...

27 september 2012 

Ruime uitleg vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij...

01 september 2012 

Particuliere aanbestedingen: het einde van de contractsvrijheid?

Gerechtshof Amsterdam, 20 september 2011, LJN: BT1963 Private partijen beschikken in de precontractuele fase over een aanmerkelijke...

28 oktober 2011 

3x verzekeringsrecht: vervalbeding, erkenning en gebrek aan medewerking Noot bij JA 2011/152

Noot bij zaaknummer 107.001.158/01, LJN BQ1733, 22 maart 2011 inzake erkenning aansprakelijkheid en vervalbeding. Lees hier het volledige artikel...

02 september 2011 

Volstaat het kort geding voor het bestrijden van onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure?

Arrest Europees Hof van Justitie d.d. 9 december 2010, zaak C-568/08 (Spijker Infrabouw-De Jonge / Provincie Drenthe) In deze zaak is er sprake...

24 februari 2011 

ARBIT: rijksvoorwaarden voor IT-overeenkomsten

Op 19 juli 2010 heeft de Rijksoverheid voorwaarden gepubliceerd die door de overheid gebruikt kan worden bij het contracteren van producten en...

03 december 2010 

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de "quasi-inhouse" uitzondering en de verlening van een alleenrecht

Aanbesteden kan omschreven worden als het creëren van een markt om voor een bepaalde opdracht een opdrachtnemer die de laagste prijs biedt of de...

01 november 2010 

Manipulatieve inschrijving

Vonnis Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 6 oktober 2010, LJN: BO0109 De gemeente Geertruidenberg heeft een openbare aanbestedingsprocedure...

28 oktober 2010 

De Wet implementatie rechtsbeschermings-richtlijnen aanbesteden (WIRA) - II

In de nieuwsbrief van januari 2010 is het wetsvoorstel 32 027 betreffende de Nederlandse Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen besproken....

28 mei 2010 

Wezenlijke wijziging van een concessieovereenkomst voor diensten

Arrest van het Europese Hof van Justitie van 13 april 2010, zaak C-91/08, Wall AG tegen Stadt Frankfurt am Main In de nieuwsbrief van januari 2009...

29 april 2010 

WIRA in werking getreden

In onze nieuwsbrief van januari 2010 berichtte Otto Sleeking al over de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA). Het...

29 maart 2010 

Aanbestedingsplicht voor opdrachten waarop aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing zijn?

Europese aanbestedingsrichtlijnen, zoals uitgewerkt in het BAO en BASS, brengen met zich mee dat - voordat aanbestedende diensten contracten sluiten...

26 februari 2010 

Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht dient Europees te worden aanbesteed wanneer de opdracht in waarde de in de Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgelegde...

26 januari 2010 

De Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA)

Op 20 december 2009 had de richtlijn 2007/66/EG met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen...

26 januari 2010 

Uitbesteden is niet altijd inbesteden

De laatste jaren lijkt de tendens te zijn dat overheidsdiensten en zelfs private partijen steeds vaker - en voor steeds "kleinere" opdrachten -...

01 december 2009 

Particuliere aanbestedingen 2: vrijheid creëren door het vastleggen van regels

Inleiding De afgelopen jaren zijn verschillende vonnissen gewezen waarin werd geoordeeld dat onder omstandigheden ook private partijen gebonden zijn...

27 juli 2009 

Abnormaal lage inschrijvingen, ramp of zege voor de aanbesteder?

In het huidige economische klimaat zullen aanbesteders mogelijk vaker dan voorheen worden geconfronteerd met inschrijvingen tegen een opmerkelijk...

29 mei 2009 

Particuliere aanbestedingen: wildwest of poging tot civilisatie?

Precontractuele fase Aanbesteden speelt zich af in de precontractuele fase. Op basis van het nog steeds relevante arrest Baris/Riezenkamp (Hoge Raad...

28 april 2009 

Wezenlijke wijziging van de opdracht

In de praktijk zijn (overheids)opdrachten zowel voor als na gunning regelmatig onderhevig aan wijzigingen. De wens van de aanbesteder om hiertoe over...

30 januari 2009 

Aanbesteden en kleur

Een gemeente heeft een Europese openbare aanbesteding voor de herinrichting van enkele wegen uitgeschreven. Het ARW 2005 is van toepassing verklaard....

26 oktober 2008 

Aanbesteden onder de drempelwaarde?

Moeten opdrachten buiten het toepassingsbereik van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, bijvoorbeeld opdrachten met een geraamde waarde onder de...

21 juli 2008 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: IT Aanbestedingen

Tijdens deze Update stonden wij o.a. stil bij de problemen die kunnen ontstaan tijdens het aanbesteden van IT projecten en IT diensten

08 maart 2016 

Aanbestedingsregels voor de bedrijfsjurist [OSR module]

Op 19 juni 2014 is de module 'Aanbestedingsregels' gegeven door Richard-Jan Roks. In dit onderdeel kwamen de Aanbestedingswet 2012 en de Gids proportionaliteit aan de orde.

19 juni 2014 

Actualiteiten aanbestedingsrecht: Aanbestedingswet 2012

Een toelichting op de meest recente en belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wet.

13 maart 2014 

Cursus: Aanbestedingswet 2012 [Kluwer]

Op 3 juni 2014 heeft de cursus 'Aanbestedingswet 2012' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. De cursus is echter georganiseerd door Kluwer Opleidingen.

03 juni 2014 

Studiemiddag: 'De Aanbestedingswet 2012' [Extern]

Tijdens de studiebijeenkomst werd ingegaan op De Aanbestedingswet 2012. De middag werd verzorgd door Richard-Jan Roks en Matanja Pinto.

21 november 2013 

Seminar Aanbestedingswet 2012

Kennedy Van der Laan kijkt met plezier terug op het seminar 'Aanbestedingswet 2012', afgelopen dinsdag 27 november.

27 november 2012 
Richard-Jan Roks

Richard-Jan Roks

Advocaat, Partner

  • Richard-Jan Roks https://kvdl.nl/onze-mensen/richard-jan-roks/ Advocaat, Partner +31 20 5506 650 richard-jan.roks@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/richardjanroks
  • Reinoud Westerdijk https://kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 reinoud.westerdijk@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Annemieke van der Beek https://kvdl.nl/onze-mensen/annemieke-van-der-beek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 684 annemieke.van.der.beek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/annemiekevanderbeek
  • Otto Sleeking https://kvdl.nl/onze-mensen/otto-sleeking/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 831 otto.sleeking@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/otto-sleeking/3/210/b56