WWZ en WNT: water en vuur?

De Wet normering topinkomens (WNT) maximeert de ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ voor ‘topfunctionarissen’ tot een bedrag van € 75.000,- bruto. Het gedeelte van de beëindigingsvergoeding dat hoger ligt dan € 75.000,- bruto zal moeten worden terugbetaald door de topfunctionaris.

Transitievergoeding en contractuele vergoeding

Recent is in het kader van een overeengekomen vertrekregeling aan de kantonrechter te Amsterdam de vraag voorgelegd of de WNT het toestaat om naast de (verplichte) transitievergoeding eveneens een contractuele beëindigingsvergoeding te betalen die tezamen boven de maximale WNT-vergoeding uitkomen. Achtergrond van deze vraag is dat op grond van de letterlijke tekst van de WNT cumulatie van de transitievergoeding en een contractueel overeengekomen vergoeding mogelijk is. Echter, deze (wettelijke) mogelijkheid wordt door de kantonrechter de pas afgesneden. De kantonrechter stelt dat een dergelijke cumulatie niet strookt met de bedoeling van de WNT om hoge beëindigingsvergoedingen aan banden te leggen. Overigens merkt zij nog wel op dat wanneer de transitievergoeding hoger ligt dan € 75.000,- bruto dit is toegestaan. De WWZ wint het in dat opzicht dus van de WNT.

Schorsing door de Raad van Toezicht

Ook is voorgelegd of de periode waarin de werknemer door de Raad van Toezicht eenzijdig is geschorst, meetelt voor de hoogte van de beëindigingsvergoeding. Op grond van de WNT kwalificeert de bezoldiging die wordt betaald over een periode waarin de ‘topfunctionaris’ vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, eveneens als ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’. Stel dat een topfunctionaris wordt vrijgesteld gedurende zijn opzegtermijn, telt het betaalde loon over deze termijn mee voor het maximum van € 75.000,- bruto. De kantonrechter stelt in deze uitspraak dat dit ook geldt in de situatie dat de topfunctionaris eenzijdig door de Raad van Toezicht is geschorst en daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Vergoeding van kosten voor outplacement en juridisch en financieel advies

Ten slotte is de vraag gesteld of de kostenvergoedingen voor outplacement, juridisch en financieel advies eveneens meetellen voor de hoogte van de beëindigingsvergoeding.

Op grond van de WNT vallen vergoedingen die zijn aangewezen als werkkosten, waaronder begrepen de gerichte vrijstellingen en de op nihil gestelde verstrekkingen, buiten de werkingssfeer van de WNT. De kantonrechter concludeert dat genoemde kostenvergoedingen niet meetellen als ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ indien zij vallen onder de hiervoor genoemde uitzondering.

Voorgaande laat nog maar eens zien dat bij een voornemen tot een beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris voorzichtigheid is geboden. Niks is vervelender dan dat de vaststellingsovereenkomst reeds is getekend en achteraf blijkt dat de topfunctionaris een (groot) bedrag dient terug te betalen. Wij adviseren dan ook om vooraf goed na te gaan of de vaststellingsovereenkomst in lijn is met de WNT.

Auteur(s)

  • Ard WallastArd Wallast