De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in.

Met deze online scan, ontwikkeld door Ard Wallast en Simon van IJsendoorn, kunnen (interim-) bestuurders en toezichthouders in de zorg, maar ook controllers en HR-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, aan de hand van een vijftal vragen nagaan of het inkomen van (interim) bestuurders voldoet aan de wetgeving en zo niet, welke acties ondernomen moeten worden.

WNT Scan voor de Zorg - Recht in de zorg


Ook zorginstellingen moeten er aan geloven: de maximumbezoldiging van € 179.000 geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor bestuurders in de zorg.

Op 1 januari 2015 is de WNT2 ingevoerd. Kort gezegd betekende dat een verdere aanscherping van het maximum dat ‘topfunctionarissen’ in de zin van de WNT, mochten verdienen (maximaal € 178.000). Voor de zorg ging dit te snel en Minister Schippers gaf aan dat zij het niet redde om voor 1 januari 2015 de klassenindeling vast te stellen conform WNT2. Voor 2015 bleef daarom de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector die gold in 2014 van toepassing.

Dit betekende dat de zorginstellingen ook in 2015 aan de hand van deze regeling diende vast te stellen in welke klasse zij vielen. De regeling bevatte daartoe een aantal vragen met verschillende antwoorden waaraan punten van 0-2 waren gekoppeld. Afhankelijk van het aantal punten én de omzet van de zorginstelling, viel de zorginstelling binnen een klasse A-J (€ 85.590,- tot € 229.043,-).

Nieuwe klasseindeling zorg

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe klasseindeling voor de zorg van toepassing. Waar de huidige klasseindeling wordt gebaseerd op Complexiteit (kennisintensiteit), Impact, en Omvang (omzet),is de nieuwe klasseindeling gebaseerd op:

  • Kennisintensiteit (Hoe kennisintensief zijn de primaire processen binnen de desbetreffende zorginstelling?),
  • Factoren die de Complexiteit vergroten (Daarbij gaat het zowel om extra financieringsstromen als extra opleidingstaken van een zorgorganisatie), en
  • Omzet.

Het aspect Impact, dat bestond uit geografisch bereik, risico’s in de bedrijfsvoering en media-aandacht is komen te vervallen omdat dit onvoldoende onderscheidend vermogen had. In plaats daarvan is het de bedoeling om door een aantal wijzigingen meer onderscheid te kunnen maken:

  • Geen 0-scores meer, iets bredere ranges (scores tot 5 mogelijk).
  • Kennis aangepast.
  • Transactieketen gewijzigd in factoren die complexiteit verhogen.
  • Aantal omzetklassen verminderd en per omzetklasse worden punten toegekend.

Op basis van de genoemde criteria worden de instellingen ingedeeld in vijf klassen, I – V (voorheen tien klassen, A-J) met bijbehorende bezoldigingsmaxima, oplopend van € 98.000 tot maximaal € 179.000.

Verdere uitbreiding

Is het hiermee voorlopig gedaan met de wijzigingen in de WNT? Nee, Minister Plasterk is voornemens om nog voor de zomer een voorstel in te dienen waardoor de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector verder worden ingeperkt (26 januari 2016, FD.nl). Niet alleen topfunctionarissen maar iedereen met een dienstverband zal maximaal een ministersalaris van €179.000 mogen verdienen. To be continued.

Lees ook: Na WNT2 nu ook WNT3?