WNT doorstaat eerste echte beproeving; inkomen zorgbestuurders gemaximeerd

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag,11 januari 2013, LJN: BY8165

Inleiding

De Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) is per 1 januari 2013 in werking getreden. Door deze wet wordt het inkomen van topfunctionarissen van onder andere zorginstellingen beperkt. De Vereniging van bestuurders in de zorg (‘NVZD’) heeft geprobeerd in een kort geding te laten verklaren dat zorginstellingen niet onder toepassing van de WNT vallen.

De vorderingen van de NVZD

De NVZD stelt dat zorginstellingen niet onder toepassing van de WNT vallen, omdat zorginstellingen geen publieke of daaraan nauw verwante instellingen zijn. Bovendien wordt deze sector voor het grootste gedeelte bekostigd uit premiegelden en maar voor een klein deel uit belastingen. Daarnaast stelt de NVZD onder andere dat normering van inkomens door de Staat in strijd is met het recht op eigendom.

De voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat nu de vordering zich richt tegen de Staat als wetgever en strekt tot buiten toepassing doen verklaren van een deel van een wet, terughoudendheid van de rechter op zijn plaats is. De stelling van de NVZD dat zorginstellingen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn en daarom niet behoren te worden gecategoriseerd onder het eerste regime van de WNT wordt gepasseerd, aangezien vaststaat dat zorginstellingen zijn belast met een zekere publieke functie. Met andere woorden, zorginstellingen vallen dus onder de toepassing van de WNT. Voor wat betreft de vraag of de aanspraak op salaris moet worden gezien als eigendom zodat sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht, oordeelt de voorzieningenrechter dat er inderdaad sprake is van inmenging in het eigendomsrecht. De rechter oordeelt echter dat de inmenging wel is toegestaan, omdat deze bij wet is voorzien, een gerechtvaardigd algemeen belang dient en proportioneel is. Met betrekking tot dit laatste overweegt de rechter dat er sprake is van een gerechtvaardigd evenwicht tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten. Zo is de norm uit de WNT een maatschappelijk aanvaard salarismaximum en geldt er een redelijke overgangsregeling. Ook de andere argumenten van de NVZD worden van de hand gewezen, zodat de vordering wordt afgewezen. De rechter is van oordeel dat zorginstellingen een publiek belang dienen en voor een deel worden gefinancierd uit publieke middelen. Daarom is het niet onredelijk dat de Staat ingrijpt om de inkomens van bestuurders van zorginstellingen te normeren. Zorginstellingen vallen dus gewoon onder de toepassing van de WNT.

Conclusie

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen vallen onder het bereik van de WNT, hetgeen betekent dat het inkomen van topfunctionarissen van deze instellingen wordt beperkt tot de maximale bezoldiging van EUR 187.340,- aan beloning, vermeerderd met een aantal componenten. Deze uitspraak heeft overigens geen gevolgen voor de inkomens van bijvoorbeeld medisch specialisten. De WNT ziet immers alleen op topfunctionarissen.

Auteur(s)

  • Inge de LaatInge de Laat