Wetswijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag. Wat houden de wijzigingen in het wetsvoorstel in?

Beëindigingsovereenkomsten tellen mee bij het bepalen van het aantal ontslagen

Nu is het al zo dat een werkgever die binnen drie maanden het dienstverband van 20 of meer werknemers, werkzaam binnen 1 werkgebied, wil ‘doen eindigen’ om economische redenen, melding moet doen aan het UWV WERKbedrijf en de representatieve vakbonden. Een beëindiging met wederzijds goedvinden telt echter thans niet mee in de berekening. Op grond van de aangepaste wet, tellen ook beëindigingen met wederzijds goedvinden mee.

Alle ontbindingsverzoeken tellen mee

Alle ontbindingsverzoeken tellen mee. Op dit moment is nog de regel dat ontbindingsverzoeken alleen meetellen indien het er meer dan vijf zijn, maar dit voorschrift komt te vervallen. In de aangepaste wet wordt voorts opgenomen dat de kantonrechter bij een ontbindingsverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen zich ervan dient te vergewissen of de WMCO van toepassing is. Als dat het geval is, zal de werkgever moeten aantonen dat hij aan zijn verplichtingen op grond van de WMCO heeft voldaan. Is dit niet het geval, dan zal de rechter niet tot ontbinding overgaan.

Melden bij vakbonden niet meer voldoende, raadpleging vereist

Op grond van de nieuwe wet dienen de vakbonden daadwerkelijk te worden geraadpleegd en niet slechts geïnformeerd. Dit is slechts anders indien de vakbonden expliciet en schriftelijk te kennen geven dat zij afzien van het recht om geraadpleegd te worden. Voorts kan het UWV de verplichting tot raadpleging buiten toepassing laten indien hierbij de herplaatsing van de met ontslag bedreigden dan wel de werkgelegenheid van de overige werknemers gevaar zou lopen. Raadpleging impliceert niet dat er ook overeenstemming moet worden bereikt over het voornemen van het collectief ontslag en het flankerend beleid.

De werkgever wordt geacht aan zijn verplichting tot raadpleging van vakbonden te hebben voldaan, als de vakbonden geen gehoor geven aan een schriftelijke uitnodiging tot raadpleging, mits deze uitnodiging ten minste twee weken voor de voorgestelde overlegdatum door de vakbond is ontvangen of als vakbonden schriftelijk hebben aangegeven af te zien van de raadpleging.

Sanctie

De sanctie op het niet naleven van de verplichtingen uit de WMCO, is thans dat het UWV de ontslagaanvragen niet in behandeling neemt totdat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Op grond van de nieuwe wet kan de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging of door een beëindigingsovereenkomst vernietigen als de werkgever de verplichting tot melding of raadpleging niet heeft nageleefd. De werknemer kan zich gedurende zes maanden na de opzegging of na sluiting van de beëindigingsovereenkomst op deze vernietigingsgrond beroepen. Indien de opzegging succesvol wordt vernietigd blijft de werknemer met terugwerkende kracht in dienst en kan hij een loonvordering instellen verhoogd met de wettelijke rente en verhoging. Dus, stel de werkgever moet wegens economische omstandigheden werknemers ontslaan en hij sluit hiertoe met 10 werknemers een beëindigingsovereenkomst. Een maand later vraagt de werkgever wederom om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning aan voor wederom 10 werknemers zonder de vakbonden te raadplegen. In dat geval kunnen de 10 beëindigingsovereenkomsten door de werknemers worden vernietigd en wordt de procedure voor de 10 ontslagvergunningen stopgezet tot de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Geen terugwerkende kracht

De wetswijziging gaat in per 1 maart 2012. Opzeggingen en beëindigingovereenkomsten van vóór 1 maart 2012 tellen – ook al ligt de daadwerkelijke beëindigingsdatum na 1 maart 2012 – niet mee voor het getalscriterium van 20 werknemers.

Tips

  • Waakzaamheid is geboden voor bedrijven met meerdere vestigingen, omdat alle ontslagen op grond van economische redenen binnen drie maanden binnen een UWV werkgebied meetellen.
    Beëindigingsovereenkomsten en alle (formele) ontbindingen tellen mee voor het getalscriterium van 20 ontslagen.
  • Raadpleeg tijdig de vakbonden en doe alles schriftelijk. Dus als vakbonden geen behoefte hebben aan raadpleging, laat ze dit dan schriftelijk vastleggen.
    Raadpleging betekent overleg, geen overeenstemming. Instemming van de vakbonden is dus niet vereist.

Auteur(s)

  • Thijs RidderThijs Ridder