Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingen waarin meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, zijn verplicht een ondernemingsraad (‘OR’) in te stellen. Omdat de OR een vertegenwoordiging van de werknemers op de werkvloer is, is het van belang dat dit een representatieve afspiegeling van het bedrijf is.

Richtlijnen verkiezingen

In de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) is in hoofdlijnen neergelegd hoe een OR samengesteld dient te worden. Ook over de verkiezingen geeft de WOR een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen dienen door de OR nader uitgewerkt te worden in een intern reglement. De OR heeft tot zekere hoogte vrijheden hoe zij de nieuwe OR wil vormgeven en de verkiezingen willen laten verlopen. Wel moet de OR ervoor zorgen dat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen allen in de OR vertegenwoordigd kunnen zijn. Daarnaast moet het verkiezingsproces natuurlijk transparant verlopen. Indien het verkiezingsproces of de uitslag daarvan in strijd is met de WOR of het OR-reglement, is het vaste rechtspraak dat de uitslag van de verkiezingen ongeldig is en nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd.

Kantonrechter Rotterdam

Onlangs is aan de Kantonrechter Rotterdam een zaak voorgelegd waarin een vakbond zich op het standpunt stelde dat de georganiseerde verkiezingen ongeldig waren omdat op verschillende punten het OR-reglement en de WOR waren geschonden. Bij het betreffende bedrijf vonden begin 2014 verkiezingen plaats. Omdat één van de betrokken vakbonden van mening was dat het traject niet eerlijk was verlopen, heeft deze vakbond de kwestie aan de kantonrechter voorgelegd.

De kantonrechter oordeelde dat is gebleken dat de OR meerdere bepalingen uit het eigen OR-reglement niet heeft nageleefd. Zo hebben niet alle werknemers tijdig hun stemcode ontvangen, bleek uit de oproep tot stemming niet dat ook per volmacht kon worden gestemd, kon er niet blanco worden gestemd en heeft een deel van de werknemers een nieuwe stemcode gekregen zonder dat gecheckt is of zij de oude code al hadden gebruikt. Allemaal handelingen die in strijd waren met hetgeen in het OR-reglement was vastgelegd. Ook was er sprake van een schending van de verplichtingen uit de WOR. Op grond van de WOR moeten werknemers die ingeleend zijn (bijvoorbeeld uitzendkrachten) en langer dan 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn, ook in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun stem uit te brengen.

Ongeldige verkiezingen

Nu dit alles niet, althans niet consequent, is gebeurd, concludeerde de kantonrechter dat sprake was van substantiële schendingen van het OR-reglement en de WOR zodat niet met zekerheid vaststond dat de OR een representatieve en legitieme vertegenwoordiging was van de werknemerspopulatie. De OR moest dan ook binnen vijftien dagen nieuwe verkiezingen organiseren.

Tips:

  • Uit dit recente praktijkvoorbeeld blijkt dat het van groot belang is om zowel de WOR als het interne OR-reglement nauwkeurig te volgen. Hoewel dit in eerste instantie voornamelijk op de weg van de OR ligt, is het aan te bevelen om ook als werkgever nauw bij dit proces betrokken te zijn. Op deze manier worden onaangename verrassingen en vertragingen voorkomen.
  • Tot slot is het goed om te weten dat de bepalingen in de WOR over de verkiezingen met ingang van juli 2013 op een aantal punten inhoudelijk zijn gewijzigd. Indien uw OR op korte termijn verkiezingen zal organiseren, is het dus aan te bevelen om na te gaan of het OR-reglement nog aan de WOR voldoet.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen