Verbetertraject van zes weken voldoende? | Kennedy Van der Laan

Verbetertraject van zes weken voldoende?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgenomen. Een van deze gronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid.

Voor de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ gelden strikte vereisten. Zo moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert en moet de werknemer hierop aangesproken zijn. Ook moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Meestal wordt dit gedaan door middel van een verbetertraject. Omdat er geen wettelijke regels zijn over de duur van een verbetertraject komt uit de praktijk vaak de vraag: hoe lang moet een verbetertraject zijn?

Disfunctioneren

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden ging het om een werknemer die vanaf 2003 productiewerkzaamheden verrichtte. De werkgever had al vanaf 2011 in meerdere functionerings- en beoordelingsgesprekken te kennen gegeven ontevreden te zijn over de wijze waarop de werknemer zijn werkzaam-heden vervulde. Het stond dan ook vast dat de werknemer onvoldoende functioneerde. Om die reden werd besloten een verbetertraject te volgen.

Voor het verbetertraject werd een periode van zes weken uitgetrokken. Vier weken om het werk aan de inpaktafel te leren en twee weken om het werk aan de zaagmachine te verbeteren. Na deze zes weken bleek dat de extra uitleg, training en tijd niet tot verbetering hebben geleid.

Duur verbetertraject

In eerste instantie lijkt de duur van het verbeterproject (te) kort. Het hof overweegt dat aan de werknemer moet worden toegegeven dat de periode van zes weken een betrekkelijk korte periode is. Toch houdt het verbetertraject van zes weken stand. Tegenover de korte duur van het verbetertraject staat namelijk dat het gaat om ongeschoold werk dat door de werknemer al jaren werd verricht. De werkgever heeft aangetoond dat de meeste werknemers na één week met begeleiding en na twee weken zelfstandig kunnen werken aan de inpaktafel. Bij de werknemer was na bijna een maand aan de inpaktafel en ondanks uitvoerige begeleiding door collega’s, geen verbetering zichtbaar. Daar komt bij dat het gaat om werk dat de werknemer al jaren verricht. Het verbetertraject van zes weken is voldoende.

Commentaar

Uit de rechtspraak tot nu toe volgt dat de lengte van het verbetertraject (onder andere) afhankelijk is van de duur van het dienstverband. Na deze uitspraak kunnen de aard van de werkzaamheden en de ervaring van de werknemer daaraan worden toegevoegd.

Als er sprake is van ongeschoold werk dat de werknemer al jaren verricht en duidelijk is dat de werkzaamheden binnen een kort tijdsbestek aangeleerd kunnen worden, kan met een (relatief) kort verbetertraject worden volstaan. De eerste stappen naar duidelijkheid rondom de duur van het verbetertraject zijn dus gezet.

 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 augustus 2016

Dit artikel is ook verschenen in OR Informatie op 21 november 2016.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen