Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft | Kennedy Van der Laan

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van whatsapp en de werkgever de daarmee gespendeerde tijd op zijn loon wilde inhouden..

Achtergrond

De werknemer is werkzaam als projectmanager. Hij heeft ten behoeve van zijn werkzaamheden een mobiele telefoon ter beschikking gesteld gekregen. Op grond van de toepasselijke gebruiksregeling is privégebruik van de telefoon slechts in beperkte mate en op incidentele basis toegestaan. Bij het einde van de  arbeidsovereenkomst weigert de werkgever de resterende vakantiedagen uit te betalen. Volgens de werkgever heeft de werknemer namelijk via zijn telefoon tijdens werktijd een grote hoeveelheid Whatsapp-berichten gewisseld met verschillende dames. Over de periode van 7 juli 2014 tot en met 21 januari 2015 gaat het om 1255 berichten van amoureuze aard. Vanwege de emotionele lading hiervan is volgens de werkgever met deze berichten veel meer tijd gemoeid dan het schrijven en lezen alleen. De gespendeerde tijd komt volgens de werkgever neer op gemiddeld 5 minuten per bericht. De werkgever meent dat zij ten onrechte loon heeft betaald over deze tijd en stelt dat zij dit loon mag verrekenen met de verschuldigde vergoeding voor niet genoten vakantiedagen.

Inhouding loon toegestaan

De kantonrechter stelt de werkgever op dit punt in het gelijk. Vast staat dat de werknemer genoemd aantal whatsapp berichten tijdens werktijd heeft verstuurd en ontvangen. Het veelvuldig gebruik van whatsapp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, komt volgens de kantonrechter voor rekening van de werknemer. Over de hiermee gemoeide tijd heeft de werknemer daarom geen recht op loon. Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat de werknemer door het excessieve gebruik van whatsapp toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. De kantonrechter schat in dat met het lezen en schrijven ongeveer 2,5 à 3 minuten per bericht gemoeid was. De loonwaarde hiervan mag de werkgever met de nog verschuldigde vergoeding verrekenen.

Betekenis voor de praktijk

Uit deze uitspraak blijkt dat inhouding van loon gerechtvaardigd kan zijn wanneer een werknemer zich tijdens werktijd excessief bezig houdt met privézaken. Dit biedt werkgevers een alternatief wanneer zij wel een sanctie willen opleggen, maar ontslag (nog) geen optie is. In de praktijk kan het echter lastig zijn om aan te tonen dat sprake is van excessief gedrag. Het ligt in de rede dat de werkgever in zekere mate moet dulden dat de werknemer tijdens het werk zich met privézaken bezig houdt. Denk aan het incidenteel raadplegen van privémail. In het hier behandelde geval had de werkgever in de gebruiksregeling ook expliciet opgenomen dat privégebruik in beperkte mate geoorloofd was. Het is echter moeilijk om te bepalen wanneer deze grens is overschreden. Dat geldt temeer bij bedrijven waarin ‘werktijden’ een ruim begrip zijn en werknemers ook buiten kantooruren aan het werk zijn. Een duidelijk beleid kan hierbij helpen. Hiernaast kan het in de praktijk problematisch zijn om te bewijzen dat de werknemer inderdaad met privézaken bezig is en zo ja hoeveel tijd dit beslaat. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de privacy van de werknemer. In de hier behandelde uitspraak stond niet ter discussie dat de werknemer een groot aantal whatsapp-berichten had uitgewisseld. De kantonrechter neemt vervolgens wel erg gemakkelijk aan dat de werknemer 2,5 à 3 minuten kwijt was per whatsapp bericht en hij dus over de hiermee gemoeide tijd niet heeft gewerkt. Het is alleszins denkbaar dat andere rechters hier kritischer tegenover staan. Niettemin is het goed in situaties als deze looninhouding als sanctie in het achterhoofd te houden.

Auteur(s)

  • Eylard van FenemaEylard van Fenema