Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind.

Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Dit was tot 1 januari 2012 anders. De zieke werknemer bouwde toen alleen vakantie op over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Hof van Justitie oordeelde dat dit een onjuiste implementatie was van de Richtlijn 2003/88/EG, waarna de wet is gewijzigd. Is de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die werknemers door de onjuiste wetgeving hebben geleden?

Een werkneemster, schoonmaakster, is van 23 januari 2007 tot het einde van het dienstverband op 15 november 2010 arbeidsongeschikt geweest. Het schoonmaakbedrijf heeft de werkneemster overeenkomstig de toen geldende wetgeving alleen de 75 vakantie-uren uitgekeerd die zij had opgebouwd gedurende de laatste zes maanden van haar dienstverband. De werkneemster heeft de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden door de onjuiste wetgeving. De kantonrechter oordeelde dat deze vordering moest worden toegewezen. Nu was het de beurt aan het Hof Den Haag.

Het hof stelt vast dat de Nederlandse wetgeving in strijd was met de Richtlijn. Daarmee is de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die de werkneemster als gevolg daarvan lijdt. Het argument van de staat dat de werkneemster gebruik had moeten maken van haar recht op vakantie, ook al was haar dat dan niet toegekend, wordt verworpen. Er is ook geen sprake van een “groot en ongerechtvaardigd voordeel” indien alsnog een financiële vergoeding voor de niet opgebouwde vakantiedagen wordt uitgekeerd. Er gold ook geen vervaltermijn voor de claim en het is speculatief om te stellen dat dit mogelijk wel het geval had kunnen zijn geweest. Tegen deze achtergrond is voldoende aannemelijk dat de werkneemster, de onrechtmatige daad weggedacht, aanspraak kunnen maken op de door haar gevorderde vakantiedagen indien de Richtlijn correct was geïmplementeerd. De Staat is dan ook aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade.

In een persbericht van 30 oktober 2013 heeft de Nederlandse Staat aangegeven zich niet te zullen neerleggen bij deze uitspraak. De Staat gaat in cassatie en betaalt tot die tijd binnengekomen schadeclaims niet uit.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild