Schending SER Fusiegedragsregels. Vakbonden te laat geïnformeerd

Een bespreking van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009

De SER Fusiegedragsregels 2000

De SER Fusiegedragsregels 2000 (SFG 2000) schrijven – kort samengevat – voor dat ingeval de zeggenschap over een onderneming wordt verkregen of overgedragen (“de fusie”) en de fusie onder de SFG 2000 valt, de vakbonden het recht hebben om voordat openbare mededelingen over de fusie worden gedaan, een oordeel te geven over de fusie. Indien de SFG 2000 worden geschonden, dan kunnen de vakbonden zich wenden tot de Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF). De GF zal haar beslissing publiceren, maar kan ook – als sanctie – een persbericht uitsturen met de namen van de overtreders, indien zij van mening is dat een niet-naleving een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is.

De feiten

De onderneming heeft besloten haar activiteiten in de huishoudelijke verzorging over te dragen aan een derde. De Centrale Cliëntenraad en de OR hebben op 3 en 4 maart 2009 positief geadviseerd. Bij brief van 5 maart 2009 heeft de onderneming haar personeel uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 9, 10 en 11 maart 2009. Een kopie van deze brief is aan de vakbonden gezonden. Tijdens deze bijeenkomst is het personeel geïnformeerd over de overdracht van de activiteiten. Bij brief van 17 maart 2009 heeft de onderneming de vakbonden geïnformeerd over de voorgenomen transactie. Op vrijdag 20 maart 2009 hebben beide fusiepartijen gezamenlijk de vakbonden en het secretariaat van de SER geïnformeerd. De vakbonden wenden zich tot de GF en stellen dat bij de transactie de SFG 2000 niet zijn nageleefd nu zij te laat zijn geïnformeerd.

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels

De GF stelt vast dat de tijdens de personeelsbijeenkomsten gedane mededelingen kwalificeren als openbare mededeling nu aan het personeel geen vertrouwelijkheid was opgelegd. Er zijn dus openbare mededelingen gedaan voordat de vakbonden zijn geïnformeerd en daarmee zijn de SFG 2000 geschonden. Uit de SFG 2000 volgt dat de vakbonden tijdig moeten worden geïnformeerd zodat zij wezenlijk invloed kunnen uitoefenen op de fusie. ‘Tijdig’ betekent voordat wilsovereenstemming wordt bereikt en niet, zoals de onderneming stelt, voor de datum waarop de handtekening onder de overeenkomst wordt gezet. De kennisgeving op 17 maart 2009 was derhalve te laat en de SFG 2000 zijn geschonden. Door haar handelwijze heeft de onderneming de OR niet in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden voor het geven van zijn advies, terwijl de OR niet expliciet heeft aangegeven dat hij daar vanaf zag. Daarmee zijn eveneens de SFG 2000 geschonden. De onderneming voert nog aan dat de vakbonden pro-actief hadden kunnen handelen na ontvangst van de kopie van de uitnodiging aan het personeel. Dit wordt verworpen. De onderneming had de vakbonden zelf actief moeten inlichten en uitnodigen voor overleg. Ook wordt verworpen dat de belangen van de werknemers afdoende zijn beschermd. Dit is nu juist iets wat de vakbonden dienen te beoordelen. De GF is echter van oordeel dat de niet-naleving geen zodanig ernstig karakter draagt en niet in zodanig ernstige mate verwijtbaar is dat het bevorderen van actieve openbaarmaking van de beslissing in de rede ligt.

Tips:

  • Check altijd of de SFG 2000 van toepassing zijn bij een overdracht van zeggenschap;
  • Zijn de SFG 2000 van toepassing, dan dienen de vakbonden tijdig, dus voordat openbare mededelingen over de fusie worden gedaan, te worden geïnformeerd over het voorgenomen besluit en in de gelegenheid te worden gesteld daarover een oordeel te geven;
  • Indien de SFG 2000 worden geschonden, dan kunnen de vakbonden zich wenden tot de GF die haar beslissing en de namen van partijen openbaar kan maken.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild