Outsourcing: welke werknemers gaan mee over?

Een outsourcing kan een overgang van onderneming opleveren. Dat betekent dat de werknemers van de outsourcer automatisch in dienst zullen treden bij de insourcer. Men gaat er bij een overgang vaak vanuit dat alle werknemers die volgens hun contract werken voor het bedrijfsonderdeel dat wordt geoutsourced, automatisch in dienst treden bij de insourcer. Dit is echter niet altijd het geval.

Essentieel is of de werknemer aan het onderdeel van de onderneming waar de outsourcing op betrekking heeft worden ‘toegerekend’. Het uitgangspunt is dat er een band moet zijn tussen het bedrijfsonderdeel dat geoutsourced wordt en de werknemer om te kunnen beoordelen welke werknemers automatisch mee overgaan. Hieronder op een rij de belangrijkste categorieën werknemers waarover onduidelijkheid kan bestaan.

Stafmedewerkers:

stafmedewerkers werken voor meerdere bedrijfsonderdelen. Uitgangspunt is dat zij bij een outsourcing van een van de bedrijfsonderdelen waarvoor zij werken niet automatisch mee overgaan naar de insourcer. Op dit uitgangspunt kan echter een uitzondering van toepassing zijn. Indien de stafmedewerker bijvoorbeeld voor 80% van zijn arbeidstijd voor het te outsourcen bedrijfsonderdeel werkt, kan niet worden ontkend dat er een nauwe betrokkenheid bestaat met dat bedrijfsonderdeel. In de praktijk wordt dan vaak aangenomen dat de werknemer toch aan het bedrijfsonderdeel kan worden toegerekend.

Geschorste werknemers:

als een werknemer is geschorst, zonder dat enig uitzicht op terugkeer in de oude functie bestaat (en de schorsing niet te maken heeft met de outsourcing), kan worden aangenomen dat er geen band meer is tussen de werknemer en het bedrijfsonderdeel. In dat geval blijft de geschorste werknemer achter bij de outsourcer.

Arbeidsongeschikte werknemers:

arbeidsongeschikte werknemers gaan in principe mee over naar de insourcer. Dat kan anders zijn als de arbeidsongeschiktheid ertoe leidt dat de re-integratie van de werknemer (om andere redenen dan de outsourcing) niet zal kunnen plaatsvinden bij de insourcer, maar wel bij de outsourcer. In dat geval kan worden beargumenteerd dat de band tussen de werknemer en het te outsourcen bedrijfsonderdeel blijvend is verbroken en de werknemer dus toch niet mee overgaat.<

Boventalligen:

boventallige werknemers gaan in principe mee over naar de insourcer. Echter, ook de positie van deze groep werknemers is niet altijd duidelijk. Als er bijvoorbeeld bij boventalligheid een verplichting bestaat om ook buiten het bedrijfsonderdeel van de outsourcer naar herplaatsing te zoeken, is te beargumenteren dat de boventallige werknemer niet langer tot het bedrijfsonderdeel behoort en dus bij de outsourcer achterblijft.

Gedetacheerde werknemers:

de wet stelt bij overgang van onderneming de eis dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever (de outsourcer). In geval van detachering heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst met een andere partij dan het bedrijfsonderdeel waar hij werkt en dat wordt geoutsourced. In de bekende Heineken/Albron uitspraak heeft de Hoge Raad – in navolging van het Hof van Justitie – uitgemaakt dat in geval van permanente detachering binnen een concern de gedetacheerde werknemers automatisch (kunnen) overgaan.

Kortom: als de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming treden de werknemers automatisch bij de insourcer in dienst. Het is echter te kort door de bocht om aan te nemen dat dit voor alle werknemers geldt. Er moet sprake zijn van een band tussen het bedrijfsonderdeel dat wordt geoutsourced en de werknemer. Alleen die werknemers gaan over. Dat is een feitelijke exercitie die afhangt van de omstandigheden. Daarom moet per categorie van werknemers worden bekeken welke werknemers wel of niet mee overgaan.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Blogit.nl op 1 augustus 2014.

Auteur(s)

  • Soo-Ja SchijfSoo-Ja Schijf