Oprichting PVT ten onrechte niet afgewacht. Adviesrecht inzake reorganisatie.

Personeelsvertegenwoordiging

Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met 10 tot 50 werknemers, is verplicht een personeelsvertegenwoordiging (hierna: PVT) in te stellen als de meerderheid van de werknemers dit verzoekt. In de wet is niet bepaald hoe oprichting van de PVT in de praktijk dient plaats te vinden.

De PVT heeft een adviesrecht over alle door de ondernemer voorgenomen besluiten die kunnen leiden tot verlies van de arbeidsplaats of een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Volgt de ondernemer het advies niet op, dan is dat op zichzelf geen beslissing waartegen de PVT in beroep kan gaan bij de rechter. De PVT kan zich wel tot de kantonrechter wenden als het advies niet op tijd is gevraagd. Dit was in onderhavige zaak het geval.

De feiten

Naar aanleiding van een algemene personeelsbijeenkomst, heeft het personeel van de werkgever stappen gezet tot oprichting van een PVT. Hier is door een groot aantal medewerkers positief op gereageerd. Vervolgens is een aantal personeelsleden bij elkaar gekomen en zijn er diverse algemene e-mails hierover in het bedrijf rondgestuurd. Een paar dagen voor de officiële oprichting van de PVT, heeft de werkgever een ontslagvergunning aangevraagd voor 18 van de 42 medewerkers. Hierna heeft de werkgever de PVT uitgenodigd om over de reorganisatie te komen praten.

De PVT stelt dat de ondernemer advies had moeten vragen aan de PVT vóór het indienen van de ontslagaanvragen. De PVT vordert in kort geding de werkgever te bevelen de ontslagaanvragen in te trekken, dan wel hier geen gebruik van te maken. De werkgever stelt dat hij geen advies hoefde te vragen over het indienen van de ontslagaanvragen omdat de PVT op dat moment nog niet was opgericht.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het niet goed denkbaar is dat de werkgever niet wist van de op handen zijnde oprichting van de PVT. Dit onder meer gezien de email van de directeur hierover. In het licht van de spoedige oprichting van de PVT had van de werkgever mogen worden verwacht dat hij, voordat hij de ontslagvergunningen zou aanvragen, de oprichting van de PVT zou afwachten en advies zou vragen over de reorganisatie. Het verzoek van de PVT wordt toegewezen. De rechter wijst er daarnaast nog op dat het de ondernemer sowieso niet vrij stond zomaar het besluit te nemen om de arbeidsovereenkomst van de werknemers te beëindigen. Op grond van artikel 35b lid 5 WOR en op grond van goed werkgeverschap, hadden de werknemers vooraf in de gelegenheid moeten worden gesteld hierover te adviseren.

Tips

  • Het is raadzaam als ondernemer signalen van een mogelijke oprichting van een medezeggenschapsorgaan serieus te nemen. Van een ondernemer wordt namelijk verlangd dat hij wacht tot het medezeggenschapsorgaan is opgericht zodat eventuele besluitvorming plaatsvindt met inachtneming van de medezeggenschapsrechten.
  • Voor zowel ondernemers als werknemers die werkzaam zijn in een onderneming met meer dan 10 werknemers, is het van belang goed te realiseren dat er onder omstandigheden toch medezeggenschapsrechten kunnen zijn zonder dat er een specifiek medezeggenschapsorgaan is opgericht.