Ontslagprocedure UWV

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte is toestemming van het UWV vereist. De procedureregels zijn opgenomen in de Regeling UWV ontslagprocedure. Het UWV hanteert strakke termijnen.

Het verzoek

Het verzoek wordt ingediend via een door het UWV vastgesteld formulier, zoveel als mogelijk elektronisch. De werkgever dient in het verzoek onder andere de ontslagreden(en) te vermelden en toe te lichten. Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek, stelt UWV een termijn waarbinnen het verzoek dient te worden aangevuld. Deze termijn bedraagt acht dagen behoudens bij bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld overlijden van naaste familie, storingen in het elektronische verkeer, ziekenhuisopname of wanneer een werknemer niet in staat is om vanwege medische redenen adequaat verweer te voeren. Het UWV vraagt in dat geval om een verklaring van een arts/medicus.

Verweer en nadere zienswijze

Na ontvangst van het volledige verzoek stelt UWV de werknemer in de gelegenheid verweer te voeren. Dit verzoek wordt binnen twee werkdagen na ontvangst van het volledige verzoek gedaan aan de werknemer. De werknemer dient vervolgens binnen veertien dagen het verweerschrift in te dienen.

Indien het verzoek of verweer hier aanleiding toe geeft, kan het UWV aan zowel de werkgever als de werknemer de gelegenheid geven nogmaals hun zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor geldt dan een termijn van zeven dagen.

In geval het UWV het advies van een deskundige inwint omtrent de arbeidsmedische mogelijkheden tot het verrichten van de bedongen arbeid of herplaatsing (al dan niet na scholing) stelt het UWV de werkgever en de werknemer eveneens zeven dagen in de gelegenheid om hun zienswijze op het advies naar voren te brengen.

Het UWV kan los hiervan aanvullende gegevens of bescheiden van partijen verzoeken binnen een door het UWV te bepalen termijn. Ook kan het UWV van een of beide partijen verlangen voor een vertaling of samenvatting van verstrekte gegevens zorg te dragen.

Beslissing

Uitgangspunt is dat het UWV binnen vier weken na ontvangst van het volledige verzoek een beslissing neemt.

Het UWV toetst of een redelijke grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat en of de werknemer nog binnen een redelijke termijn herplaatst zou kunnen worden. Bij een verzoek op grond van bedrijfseconomische redenen kan het UWV de ontslagadviescommissie vragen een advies te geven alvorens hierop te beslissen.

Indien een opzegverbod van toepassing is, zoals bij ziekte (zolang de wachttijd voor de WIA niet verstreken is), zwangerschap of lidmaatschap van de OR, geeft het UWV geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit is slechts anders wanneer redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV op het verzoek beslist niet meer geldt.

Bij honorering van het verzoek dient de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen vier weken na de dagtekening van de beslissing van het UWV schriftelijk op te zeggen, onder vermelding van de reden voor de opzegging en met in acht name van de toepasselijke opzegtermijn.

Bij afwijzing van het verzoek bestaat voor de werkgever de mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever dient dit verzoekschrift binnen twee maanden na de beslissing van het UWV in te dienen.

Auteur(s)

  • Eylard van FenemaEylard van Fenema