Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten. Na afloop van de wedstrijd op zondag liet de voorzitter van de club Ince per sms weten de samenwerking te beëindigen. De wijze van ontslag lijkt in ieder geval niet fatsoenlijk, maar is het rechtsgeldig om de arbeidsovereenkomst per sms op te zeggen?

Opzegging moet werknemer bereiken

Onder Nederlands recht geldt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst in beginsel niet zonder toestemming van het UWV kan opzeggen. Dat is enkel anders in geval van ontslag op staande voet of ontslag tijdens de proeftijd. Een alternatief is om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Behalve bij ontslag tijdens de proeftijd, geldt dan ook dat een werkgever het ontslag moet kunnen onderbouwen.

In Nederland schrijft de wet niet voor hoe een opzegging van de arbeidsovereenkomst dient plaats te vinden. Wel geldt dat een opzegging pas rechtsgeldig is wanneer de werknemer de verklaring van de werkgever heeft ontvangen. De verklaring kan mondeling plaatsvinden, maar ook per brief, fax, e-mail of sms. Soms schrijft de arbeidsovereenkomst of de cao een wijze van opzeggen voor. Er kunnen zich echter problemen voordoen in de bewijsvoering. Het is namelijk aan de werkgever om aan te tonen dat de opzegging de werknemer heeft bereikt. Als de werknemer zegt niets te hebben ontvangen dan is er in principe geen opzegging. Uit het oogpunt van bewijs geniet het dan ook de voorkeur om de verklaring per (aangetekende) brief te doen. Los daarvan geldt dat het goed werkgeverschap eist dat een werkgever een werknemer zorgvuldig en volledig informeert. In dit licht is het zeer de vraag of een sms een geschikte wijze is om een ontslag mede te delen.

Dwangsom werkgever na “ontslagsms”

Er is in Nederland weinig jurisprudentie over beëindiging van een dienstverband per sms. Een van de spaarzame gevallen deed zich voor in 2007 bij een Nederlands bankbedrijf. Het Hoofd Trading kreeg na een in zijn ogen constructief verlopen, evaluatiegesprek per sms te horen dat hij op non-actief werd gesteld en dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen. De werknemer was verbaasd en startte een kort geding. De voorzieningenrechter gaf de werknemer gelijk en oordeelde dat wanneer de bank de arbeidsrelatie wilde beëindigen zij dat via ‘de koninklijke weg’ moest doen en een ontslagprocedure diende te starten. Door de werknemer per sms op non-actief te stellen had de bank een fout begaan en op straffe van een dwangsom diende de werknemer in zijn gebruikelijke functie toegelaten te worden.

Mogelijk rechtsgeldig, maar niet fatsoenlijk

Een situatie zoals die van Paul Ince zal zich in Nederland niet snel voordoen. Het is in ieder geval onverstandig van een werkgever om een werknemer per sms ontslag te geven. Enerzijds kan dit tot bewijstechnische problemen leiden. Anderzijds handelt een werkgever al snel in strijd met het goed werkgeverschap. Het is dan ook aan te raden om een gesprek te voeren met de werknemer en vervolgens dit gesprek per (aangetekende) brief aan hem of haar te bevestigen. Als partijen er vervolgens in onderling overleg niet uitkomen, dient een ontslagprocedure gestart te worden. Enkel bij een ontslag op staande voet of ontslag tijdens de proeftijd kan dit anders zijn. Ook daar geldt echter dat opzeggen per sms weliswaar rechtsgeldig kan zijn, maar dat het zeker niet de schoonheidsprijs verdient.