Ontslag: doe het met beleid

Rechtbank Noord Holland, Sector kanton, locatie Haarlem, 13 maart 2013, 593361/ AO VERZ 13-65

Inleiding

Als een werkgever een werknemer betrapt op diefstal, dan zal de werkgever veelal tot ontslag op staande voet willen overgaan. Als het ontslag op staande voet gegeven is, dan kan de werknemer nog zes maanden daarna de nietigheid ervan inroepen. Dit betekent een onzekere periode voor de werkgever. Een werkgever kan in dat geval een procedure bij de kantonrechter starten, waarin verzocht wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval later mocht blijken dat het ontslag op staande voet geen stand houdt. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, schept dat duidelijkheid en zijn eventuele loonaanspraken van de werknemer beperkt. Bij de kantonrechter Haarlem was recent een dergelijke ‘ontbinding voor zover vereist’ aan de orde.

Feiten

De werknemer werkt als chauffeur bij ReinUnie. ReinUnie houdt zich bezig met afvalverwerking. De werknemer is onder meer werkzaam op het Afvalbrengstation (ABS).

Op de arbeidsovereenkomst is een bedrijfsreglement van toepassing. Hierin is onder meer bepaald dat het meenemen van ingezameld afval slechts onder voorwaarden is toegestaan: ‘Het moet gaan om een enkel voorwerp, van geringe waarde, dat voor eigen gebruik is bedoeld. Daarnaast moet altijd middels een formulier toestemming worden gevraagd aan een leidinggevende. Er mag geen handel gedreven worden met ingezameld afval.’

Eind 2012 laat ReinUnie onderzoek doen naar het meenemen van afval bij ABS door medewerkers van ReinUnie. Uit video-opnamen blijkt dat de werknemer een mountainbike en een skelterwiel heeft meegenomen. De werknemer wordt hiermee geconfronteerd. Eerst ontkent hij, maar na het zien van de beelden erkent hij de goederen zonder toestemming te hebben meegenomen. Ook erkent de werknemer dat een van de leidinggevenden onlangs gezegd had dat ook het meenemen van afval mét toestemming niet meer was toegestaan.

ReinUnie ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet. Drie dagen later roept de werknemer de nietigheid van het ontslag in, waarna ReinUnie een verzoek tot ontbinding voor zover vereist indient. De grond daarvoor is primair de diefstal. Subsidiair stelt ReinUnie dat het vertrouwen volledig is komen te vervallen nu de werknemer zonder toestemming zaken heeft meegenomen.

De werknemer stelt dat het niet nodig was om vooraf schriftelijke toestemming te krijgen. Dat gebeurde ook regelmatig achteraf. Volgens de werknemer waren de werknemers daarnaast nooit rechtstreeks geïnformeerd dat zij niets meer mee mochten nemen. De aanvraagformulieren waren nog altijd in gebruik. Daarbij komt dat de zaken geen enkele waarde vertegenwoordigden en hij er geen handel mee heeft gedreven.

Oordeel Kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden. Volgens de kantonrechter had ReinUnie de werknemers op een duidelijke wijze moeten informeren dat het beleid was gewijzigd en dat het meenemen van zaken niet langer was toegestaan. Mede doordat de formulieren nog steeds in gebruik waren, was geen sprake van een strikt bedrijfsbeleid. Daarnaast waren andere werknemers, die ook zaken hadden meegenomen, bestraft met een salarisvermindering. De kantonrechter oordeelt daarom dat de handelwijze weliswaar verwijtbaar is, maar dat het geen grond voor ontbinding vormt.

Conclusie

In deze uitspraak wordt het belang van een duidelijk en strikt beleid weer eens onderstreept. Als dat er niet is of als het niet uniform wordt toegepast, dan is de kans groot dat bij overtreding ervan een maatregel als ontslag geen stand houdt. Het is dan ook essentieel om het beleid eenduidig op papier te zetten, dit op regelmatige basis onder de aandacht van de werknemers te brengen en daadwerkelijk te handhaven.