Onbepaalde tijd contract is een verkregen recht na afloop van de AVV-periode van de CAO

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Uit de wet (art. 7:668a BW) volgt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan indien (1) de totale duur van de bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden heeft overschreden en (2) vanaf het moment dat partijen meer dan drie contracten voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Van deze wettelijke bepaling kan bij CAO worden afgeweken. Dit is in onderhavige zaak aan de orde. De vraag die centraal staat, is of het verkregen recht van een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst op basis van een algemeen verbindend verklaarde CAO bepaling aangetast kan worden door de afloop van de algemeen verbindend verklaring.

De feiten

De werknemer is op 1 mei 2010 in dienst getreden bij de werkgever voor de duur van een jaar. Op 28 april 2011 is deze arbeidsovereenkomst voor een jaar verlengd. Vervolgens hebben partijen de arbeidsovereenkomst op 27 april 2012 nog een tweede keer verlengd tot 30 april 2013. In alle drie de arbeidsovereenkomsten is een bepaling opgenomen waarin staat dat alleen voor perioden van algemeen verbindend verklaring (hierna “AVV”) de CAO van toepassing is. Die CAO bepaalt – in afwijking van de wettelijke regeling –  dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst slechts één keer kan worden verlengd en dat bij voortzetting daarna automatisch sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat op grond van de CAO de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst – vanaf het moment dat de CAO AVV is verklaard – als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangenomen.

De werkgever stelde dat de derde arbeidsovereenkomst, ondanks dat door de AVV CAO een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan, van rechtswege was geëindigd per 30 april 2013 omdat na afloop van de AVV-periode de wettelijke regeling weer geldt  op grond waarvan een tweede verlenging is toegestaan.

 Kantonrechter

De kantonrechter geeft de werkgever geen gelijk. De kantonrechter oordeelde dat tijdens de AVV-periode een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan en dat het aflopen van de AVV-periode niet het gevolg kan hebben dat dit verkregen recht wordt aangetast. Het van kleur verschieten van de arbeidsovereenkomst zou namelijk in strijd zijn met de leer dat een verkregen recht niet aangetast mag worden door het aflopen van een AVV-periode. De arbeidsovereenkomst zal dus niet van rechtswege eindigen per 30 april 2013.

Tips

  • Indien tijdens een algemeen verbindend verklaarde periode een verkregen recht is ontstaan, wordt dat recht niet aangetast door de afloop van de algemeen verbindend verklaring.
  • Om die reden is het belangrijk om na te gaan wat in algemeen verbindend verklaarde CAO bepalingen is opgenomen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het kan namelijk in sommige gevallen vergaande en ook nawerkende gevolgen hebben, zoals uit deze uitspraak blijkt.

Auteur(s)

  • Joëlle BouletJoëlle Boulet