Modelreglement voor cao-ontslagcommissies gepubliceerd

De cao-ontslagcommissie en de code

De Wet werk en zekerheid (WWZ) biedt de mogelijkheid om bij cao ten aanzien van bedrijfseconomische ontslagen (ontslagen op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW) een ‘eigen’ commissie aan te wijzen die in plaats van het UWV beslist op ontslagverzoeken.

De WWZ stelt tegelijk dat deze cao-ontslagcommissie moet voldoen aan verschillende procedurele randvoorwaarden.  Zo moet deze commissie onafhankelijk en onpartijdig zijn en moeten regels worden gesteld met betrekking tot hoor en wederhoor, redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer  en een redelijke beslistermijn.

Om de cao-partijen te faciliteren heeft een werkgroep van de Vereniging voor Arbeidsrecht een modelreglement opgesteld, de ‘code cao-ontslagcommissie’. Eylard van Fenema is een van de leden van deze werkgroep. De code biedt een uitwerking van de wettelijke randvoorwaarden en helpt ook verder de cao-ontslagcommissie op weg (bijvoorbeeld door de ontslagprocedure verder in te vullen). De code biedt hiermee een nuttig instrument om tot de succesvolle oprichting van een cao-ontslagcommissie te komen.

Oprichting Code Commissie

Op grond van de Code wordt ook de Code Commissie opgericht. Deze bestaat op dit moment uit alle leden van de werkgroep en prof. mr. E. Verhulp. De taak van de Code Commissie is de ontwikkelingen rondom cao-ontslagcommissies te volgen en een periodiek verslag (inclusief aanbevelingen) hierover uit te brengen .

 

Contactpersoon

  • Eylard van FenemaEylard van Fenema