Lat voor zorgplicht ligt hoog

Hof ‘s-Hertogenbosch, 10 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:453

Een werkgever moet voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van het werk schade lijdt. Als dat toch gebeurt dan is hij aansprakelijk, tenzij hij met feiten afdoende kan aantonen dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

De werkgever is een apotheek die 24 uur per dag geopend is. Een werkneemster is ’s nachts alleen aan het werk en wordt overvallen. Uit angst springt zij uit een raam op de bovenverdieping en loopt daarbij letsel op. Zij eist daarom een schadevergoeding van de werkgever. De kantonrechter wijst haar eis af, maar de werkneemster gaat tegen dit oordeel in hoger beroep.

Overvalalarm

De werkgever moet nu onderbouwen dat hij in het redelijke alles heeft gedaan om de schade te voorkomen. Hij voert aan dat hij allerlei maatregelen heeft getroffen voor de veiligheid van zijn personeel. Zo is er vanaf 18.00 uur alleen contact met klanten mogelijk via een gepantserd loket, is er een mobiel overvalalarm aanwezig, zijn er beveiligingscamera´s en een alarm, is de achterzijde van het pand goed verlicht en hebben de werknemers instructies gekregen om bij een overval niet de held uit te hangen. De werkneemster brengt hiertegen in dat de ruimtes waar zij werkzaam was, niet goed beveiligd waren. De achterzijde van de apotheek was vrij toegankelijk en zij was niet geïnstrueerd het toegangshek te sluiten. Ook heeft zij geen instructie gekregen hoe te handelen bij onraad of om de alarmpieper bij zich te dragen.

Twee vragen

Had de apotheek rekening moeten houden met de overval? En had van de apotheek verwacht mogen worden dat zij, voordat de overval zich voordeed, meer maatregelen daartegen had genomen? Deze vragen zijn van belang omdat de apotheek aanvoert dat een overval niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden in de apotheek. Daarom konden er niet meer maatregelen getroffen worden dan de werkgever al had gedaan om een overval te voorkomen.

Oordeel hof

Het hof overweegt dat de apotheek er wel rekening mee had moeten houden dat zij het doelwit zou kunnen worden van een overval. Het is niet van belang dat een overval rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van apothekerswerkzaamheden. Bovendien heeft de apotheek de mogelijkheid van een overal ook niet geheel uitgesloten, gezien de verschillende veiligheidsmaatregelen die zij heeft getroffen.
Het hof vindt dat er niet voldoende maatregelen zijn getroffen. De apotheek heeft de werknemers niet voldoende geïnstrueerd; zo is hen niet opgedragen de alarmpieper bij zich te dragen en zijn geen instructies gegeven over wat werknemers moeten doen bij onraad. De apotheek is daarmee haar zorgplicht niet nagekomen en aansprakelijk voor de schade van de werkneemster.

Conclusie

De lat voor de werkgever om adequate maatregelen te treffen ligt dus hoog. In deze uitspraak komt ook duidelijk naar voren dat de omstandigheid dat de overval geen rechtstreeks verband houdt met de werkzaamheden van de apotheek, niet van belang is.

Dit artikel is ook verschenen in OR Informatie op 23 juni 2015.

Auteur(s)

  • Chris NekemanChris Nekeman