Is verrekening van loon met schadevergoeding toegestaan?

Een bespreking van Gerechtshof Leeuwarden 20 januari 2009, zaaknummer 200.008.981/01

Verrekening

Op grond van artikel 7:632 BW is de werkgever tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst slechts in beperkte mate bevoegd om een vordering die hij heeft op de werknemer met diens loonvordering te verrekenen. De werkgever dient voorts bij verrekening de beslagvrije voet te respecteren. Ten slotte is verrekening slechts toegestaan ten aanzien van de in artikel 7:632 lid 1 BW limitatief opgesomde vorderingen van de werkgever. Een van die vorderingen is de vordering betreffende de door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding. Deze vordering was ook onderwerp van geschil bij een zaak die bij het Hof van Leeuwarden diende.

De feiten in het arrest

De werknemer verkoopt per 1 september 2007 zijn bedrijf aan werkgever. De werknemer treedt vervolgens per die datum als Operational Manager in dienst bij werkgever tegen een salaris van € 2.800,- bruto per vier weken. Op 2 januari 2008 meldt de werknemer zich ziek. De werkgever staakt vervolgens de loonbetaling vanaf 28 januari 2008. Hij stelt zich op het standpunt dat hij niet tot salarisbetaling gehouden is nu hij het recht heeft om te verrekenen. De werkgever beroept zich er op dat hij op grond van de koopovereenkomst betreffende het bedrijf van de werknemer recht heeft op schadevergoeding nu de werknemer betalingen had moeten doorstorten aan de werkgever, hetgeen hij niet heeft gedaan. De werknemer vordert in kort geding doorbetaling van zijn salaris. De kantonrechter honoreert het beroep van de werkgever op verrekening, maar oordeelt dat de werkgever wel rekening dient te houden met de beslagvrije voet.

Het hof

Het hof stelt vast dat de werkgever op grond van artikel 7:632 BW bevoegd is om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst opeisbare vorderingen op de werknemer met zijn loonvordering te verrekenen, mits hij de beslagvrije voet respecteert. Het hof benadrukt dat verrekening alleen is toegestaan ten aanzien van de in lid 1 van artikel 7:632 BW limitatief genoemde vorderingen van de werkgever. Een van de limitatief opgesomde vorderingen, is de aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding. Naar het oordeel van het hof dient deze bepaling echter beperkt te worden uitgelegd, in die zin dat slechts verrekening kan plaatsvinden met schadevergoeding die verband houdt met de dienstbetrekking. Het hof leidt dit af uit het feit dat ook de andere in artikel 7:632 lid 1 BW toegestane verrekeningen op enigerlei wijze voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Bovendien stelt het hof dat uit artikel 7:632 BW volgt dat beoogd is, ter bescherming van de werknemer, de algemene verrekeningsbevoegdheid uit het Burgerlijk Wetboek te beperken, zodat het niet voor de hand ligt te opteren voor een ruime uitleg van het begrip schadevergoedingsvordering in artikel 7:632 BW. De vordering van de werkgever jegens de werknemer vloeit voort uit de overeenkomst tussen partijen omtrent de overdracht van de onderneming. Het hof oordeelt dat verrekening dan ook niet is toegestaan, aangezien het geen verband houdt met de dienstbetrekking. De vordering van de werknemer tot loondoorbetaling wordt toegewezen door het hof.

Tips:

  • Verrekening met de loonbetaling is tijdens het dienstverband alleen toegestaan ten aanzien van de in artikel 7:632 lid 1 BW limitatief opgesomde vorderingen.
  • Een werkgever mag niet elke schadevergoedingsvordering op basis van artikel 7:632 BW verrekenen met het loon van de werknemer. De vordering tot schadevergoeding moet verband houden met de dienstbetrekking.
  • In het geval dat verrekend kan worden, dient de werkgever altijd rekening te houden met de beslagvrije voet. Het is dan ook niet mogelijk om met het gehele salaris te verrekenen.

Auteur(s)