Is eenzijdig wijzigen tijd die OR-leden aan hun OR werkzaamheden mogen besteden toegestaan?

Artikel 18 WOR bepaalt dat een ondernemer verplicht is om OR-leden, met behoud van salaris, de gelegenheid te bieden hun OR-werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt is dat het aan de ondernemer en de OR is om afspraken te maken over de hoeveelheid uren die beschikbaar gesteld moeten worden, waarbij wel enkele minimale vereisten worden gesteld, zoals bijvoorbeeld 60 uur per jaar. Het is gebruikelijk dat deze afspraken bij schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad worden neergelegd in een zogeheten ondernemingsovereenkomst. De kantonrechter Utrecht heeft recent een oordeel gegeven over de vraag of afspraken over de tijd die OR-leden aan hun OR werkzaamheden mochten besteden eenzijdig door de bestuurder mochten worden gewijzigd.

Kantonrechter Utrecht

In maart 2011 zijn tussen de OR en de directeur Human Resources, gesprekken gevoerd over de tijd die OR-leden aan hun OR werkzaamheden mochten besteden tijdens werktijd. Dit overleg heeft geleid tot een document met de titel “Spelregels rond het lidmaatschap van de Ondernemingsraad”. Dit document is door de directeur Human Resources aan de leidinggevende binnen de onderneming en, ter kennisname, aan de OR gezonden. In deze spelregels is aangegeven dat de voorzitter en de secretaris voor 50% van hun tijd zijn vrijgemaakt voor hun OR werkzaamheden. De spelregels zijn tot omstreeks 22 juli 2013 door OR en ondernemer toegepast. Bij brief van 22 juli 2013 heeft de ondernemer aan de voorzitter en de secretaris medegedeeld dat met hen is overeengekomen dat hun inzet voor de OR is vastgesteld op maximaal 8 uur per week. De OR heeft laten weten dat dit niet is afgesproken en verzoekt in rechte naleving door de ondernemer van de spelregels. De ondernemer stelt dat hij niet aan de spelregels is gebonden, waarna de OR naar de rechter stapt. De kantonrechter is van oordeel dat de “Spelregels rond het lidmaatschap van de Ondernemingsraad” een ondernemingsovereenkomst in de zin van de WOR betreft. Dit maakt dat de ondernemer niet gerechtigd was om zonder voorafgaand overleg met de OR de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Het verzoek van de OR wordt dan ook toegewezen.

Tip

  • Een ondernemingsovereenkomst geldt in principe als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over de duur, niet zomaar kan worden opgezegd. Het kan daarom raadzaam zijn om duidelijke afspraken te maken in een ondernemingsovereenkomst ten aanzien van het opzeggen van de afspraken.