Inwerkingtreding wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Op 3 juni jl. is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plenair in de Eerste Kamer behandeld. Minister Asscher heeft bij die gelegenheid op aandringen van verschillende fracties toegezegd bereid te zijn de inwerkingtreding van de maatregelen die de positie van de flexwerker moeten verbeteren een half jaar uit te stellen.

Dit betekent dat – als de WWZ wordt aangenomen – de volgende wijzigingen niet op 1 juli 2014 maar op 1 januari 2015 in werking zullen treden:

  • De beperking van de mogelijkheid tot afwijking van de loondoorbetalingsplicht bij cao (dit is de wijziging die het onaantrekkelijk maakt na zes maanden nog een oproepovereenkomst voort te zetten);
  • Het verbod een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter;
  • De beperking van de mogelijkheid een concurrentiebeding aan te gaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • De introductie van de aanzegverplichting voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer;
  • De beperking van de mogelijkheid om ten aanzien van uitzendkrachten bij cao af te wijken van (1) de wettelijke maximum termijn die voor het uitzendbeding geldt en (2) de termijn waarna de ketenregeling verplicht op de uitzendovereenkomst van toepassing wordt.

Dit uitstel geeft uw bedrijf dus langer de tijd om nog onder het huidige recht een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

De geplande datum van inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling blijft overigens ongewijzigd: 1 juli 2015.

Op 10 juni 2014 zal de Eerste Kamer over het wetsvoorstel WWZ stemmen. De verwachting is dat dit wetsvoorstel dan aangenomen zal worden. Zodra hierover meer bekend is, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij zullen dan bovendien uitgebreider ingaan op de belangrijkste wijzigingen.

Contactpersoon

  • Eylard van FenemaEylard van Fenema