HR rekt normen externe bestuurdersaansprakelijkheid niet op

Hoge Raad 30 maart 2018

Is de huidige norm voor externe bestuurdersaansprakelijkheid te streng? Dit is in feite de vraag die de Hoge Raad krijgt voorgelegd in dit arrest en die hij met een volmondig “nee” beantwoordt. Wat was het geval? Een aantal investeerders spraken een trustmaatschappij aan die als bestuurder van een aantal vennootschappen had opgetreden. De investeerders hadden schade geleden doordat de aandelen van de vennootschappen waardeloos waren geworden door een mislukt vastgoedproject in het Caraïbisch gebied. Na jarenlang procederen kwam de zaak voor de tweede keer bij de Hoge Raad. De Hoge Raad wees de cassatieklachten af en oordeelde allereerst dat collectieve aansprakelijkheid en de invloed van taakverdelingen in dat verband (zoals bedoeld bij interne bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW) niet gelden bij externe bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW. Voor deze laatste aansprakelijkheidsgrondslag geldt het vereiste dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat niet-naleving van regels omtrent financieel recht (de Wft) er niet toe leidt dat de aansprakelijkheid van een bestuurder op grond van art. 6:162 BW wordt aangenomen zonder dat sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt, of dat die aansprakelijkheid wordt aangenomen op grond van een vermoeden van een persoonlijk ernstig verwijt. Voor de praktijk is het van belang om te weten dat, als u als bestuurder wordt aangesproken door een derde (werknemer, aandeelhouder, schuldeiser), aansprakelijkheid niet zomaar aan de orde is. Ook als de vennootschap zelf de wet niet naleeft en aansprakelijk is, moet u eerst nog persoonlijk een ernstig verwijt te maken zijn. Daarnaast is het over het algemeen niet zo dat u aansprakelijk bent vanwege het enkele feit dat u deel uitmaakt van een bestuur dat als collectief aansprakelijk is. Wederom moet het ernstig verwijt u persoonlijk treffen. Indien u hier meer over wilt weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor de uitspraak:
HR rekt normen externe bestuurdersaansprakelijkheid niet op