Geen weloverwogen ontslagname na ziekmelding via WhatsApp

Rechtbank Groningen 11 juni 2012, LJN BY2140

De feiten

Een werkneemster is bij Flexjob werkzaam als intercedente. Op 17 april 2012 is werkneemster na onenigheid met haar werkgever over de uitvoering van haar werkzaamheden een half uur voor het einde van haar werkdag vertrokken, waarbij ze tegen haar werkgever heeft gezegd: “Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik heb het namelijk al een tijdje gehad met deze baan en dit werk. Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg.”

De volgende dag meldde zij zich via WhatsApp ziek. Op dezelfde dag stuurde Flexjob haar een bevestiging van het ontslag per brief.

Op 20 april 2012 ontvangt Flexjob een brief van werkneemster waarin zij aangeeft geen ontslag te hebben genomen en dat zij niet akkoord gaat met de bevestiging die Flexjob haar heeft gestuurd.

De kantonrechter

Bij de kantonrechter gaat het om de vraag of sprake is van een weloverwogen ontslagname door werkneemster op 17 april 2012. De kantonrechter oordeelt dat bij ontslagname door een werknemer sprake moet zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer waaruit blijkt dat deze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst.

Onderzoeksplicht werkgever

Daarbij rust op de werkgever een bijzondere onderzoeksplicht, waarbij de werkgever zich er met de nodige zorgvuldigheid van moet vergewissen dat de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen daadwerkelijk wenst. Indien de ontslagname is gedaan in emotionele toestand, dient de werkgever extra zorgvuldig te zijn.

In deze zaak is de kantonrechter van oordeel dat Flexjob haar onderzoeksplicht heeft geschonden. Flexjob kon ten tijde van de met spanning geladen situatie niet volstaan met de enkele vraag aan werkneemster of zij het zeker wist en of zij bij haar besluit bleef.

WhatsApp-bericht

Verder gaat de kantonrechter voorbij aan de onvoldoende onderbouwde stellingname van Flexjob dat zij het WhatsApp-bericht niet heeft ontvangen. Gebleken is namelijk dat naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst. Op grond hiervan kan volgens de rechter zonder meer worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd. Uit de ziekmelding had Flexjob kunnen en moeten afleiden dat werkneemster geen ontslag beoogde. Mede daarom was geen sprake van een weloverwogen ontslagname en van een rechtsgeldig einde van het dienstverband.

Conclusie

Deze zaak kent twee elementen. Ten eerste oordeelde de kantonrechter in deze zaak dat de werkgever niet voldeed aan haar bijzondere onderzoeksplicht. Ten tweede was zij van oordeel dat een WhatsApp-bericht succesvol was afgeleverd bij werkgever en daardoor als juridisch bewijs kon dienen in het onderliggende arbeidsconflict.
Het eerste oordeel van de kantonrechter is in lijn met hierover bekende jurisprudentie. Bij het tweede oordeel kan je echter vraagtekens stellen. Twee vinkjes in een WhatsApp-bericht duiden er namelijk slechts op dat een bericht is afgeleverd bij de telefoon van de ontvanger hiervan. Hiermee is nog niet gezegd dat het bericht ook is gelezen.

Tip

Werkgever doet er in het kader van zijn bijzondere onderzoeksplicht goed aan te wachten tot alle gemoederen enigszins zijn bedaard om zich vervolgens met de nodige zorgvuldigheid ervan te vergewissen of de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen daadwerkelijk wenst. Daarnaast is het verstandig om vast te leggen op welke wijze de werknemer zich dient ziek te melden.

Auteur(s)

  • Titus BoumanTitus Bouman