Geen transitievergoeding bij cao met gelijkwaardige voorziening | Kennedy Van der Laan

Geen transitievergoeding bij cao met gelijkwaardige voorziening

De werknemer heeft bij ontslag recht op de transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en op initiatief van de werkgever is beëindigd of niet is voortgezet. Geen transitievergoeding is verschuldigd als in een cao voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Bij een gelijkwaardige voorziening kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een werk-naar-werk traject of een bovenwettelijke WW-regeling.

Gelijkwaardige voorziening?

Het kan volgens de regering voor een werkgever een te zware belasting zijn om aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Ook kan het voorkomen dat de werkgever na een bedrijfsbeëindiging onvoldoende middelen overhoudt om geld in te brengen voor een pensioenvoorziening voor de ontslagen werknemers.

De wetgever wil een oplossing bieden voor dit knelpunt. In het huidige systeem worden werkgevers reeds tegemoet gekomen doordat in een cao een voorziening kan worden getroffen die in de plaats komt van de transitievergoeding. Op dit moment wordt echter als voorwaarde gesteld  dat de (gekapitaliseerde) waarde van de voorziening gelijkwaardig is aan de transitievergoeding die de werknemer zou ontvangen. De voorziening moet dus op individueel niveau gelijkwaardig zijn.

Aangekondigde wijzigingen

Het vereiste dat op individueel niveau sprake moet zijn van gelijkwaardigheid kan een belemmering vormen om tot collectieve afspraken te komen die recht doen aan de specifieke situatie van de sector of onderneming. Daarom komt de wetgever met een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld dat de bij cao geregelde voorziening niet langer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding van de individuele werknemer.

Door deze maatregel is het in de toekomst aan cao-partijen om te bepalen wat de inhoud en omvang van de voorziening zal zijn. Er is eveneens ruimte om af te speken wie de voorziening verschuldigd is. Dit kan bijvoorbeeld ook een (collectief) fonds zijn waar werkgevers een bijdrage aan leveren.

Alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

De mogelijkheid om een gelijkwaardige voorziening in de plaats te stellen van de transitievergoeding wordt door het wetsvoorstel beperkt tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Door de wetgever wordt als reden hiervoor gegeven dat bij ontslag om persoonlijke redenen de transitievergoeding mede is bedoeld als compensatie voor eventuele verwijtbaarheid van de werkgever. Dit is een stimulans om zorgvuldig met werknemers om te gaan.

Overgangsrecht

Naar verwachting kan de nieuwe wet op 1 januari 2018 in werking treden. Wanneer op dat moment in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen die ook geldt voor ontslag wegens persoonlijke redenen geldt een overgangsregeling. Een dergelijke voorziening komt tot het einde van de looptijd van de cao in de plaats van de transitievergoeding.

Auteur(s)

  • Marieke OpdamMarieke Opdam