Geen ruime uitleg van de interne Regeling Cameratoezicht toegestaan

Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet een ondernemer instemming van zijn ondernemingsraad vragen als hij een besluit van algemene strekking neemt tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling, specifiek genoemd in artikel 27 WOR. Zo geldt dit bijvoorbeeld bij een regeling (i) op het gebied van de personeelsbeoordeling of (ii) inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.

In een zaak voor het kantongerecht Eindhoven was het gebruik van anonieme rij-instructeurs en het gebruik van camerabeelden in situaties anders dan overeengekomen in de geldende regeling aan de orde.

Hermes mag ‘Mystery Guests’ (anonieme rij-instructeurs) op ritten inzetten

Hermes, onderdeel van het Connexxion-concern, exploiteert openbaar vervoer. Vanaf 2010 zet Hermes incidenteel een anonieme rij-instructeur in op ritten. De chauffeur wordt hier vooraf over meegedeeld dat binnen vier weken een anonieme rij-instructeur zal meerijden. De chauffeur wordt beoordeeld op gedrag en houding, alsmede rijvaardigheid. De ondernemingsraad van Hermes (OR) roept de nietigheid in van het besluit om Mystery Guests in te zetten, omdat de instemming van de OR ontbreekt. Hermes betoogt dat er geen sprake is van een besluit van algemene strekking, maar van een beslissing die ziet op incidentele situaties.

Al voor 2010 maakte Hermes gebruik van het inzetten van rij-instructeurs ter beoordeling van houding en (rij)gedrag/rijvaardigheid. Daarnaast heeft het inzetten van de Mystery Guest niet als doel het opmaken van een personeelsbeoordeling, aldus de kantonrechter. Volgens de kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat het beoordelen van een chauffeur door een rij-instructeur gebeurt op basis van beslissingen van Hermes die incidentele situaties betreffen en die daarom buiten de geldende – met instemming van de OR tot stand gekomen – regeling voor de personeelsbeoordeling van Hermes vallen. Het in 2010 genomen besluit betreft geen besluit dat de wijziging van de bestaande regeling tot doel heeft. De vordering van de OR wordt afgewezen.

Te ruime uitleg van de Regeling Cameratoezicht

Ter bevordering van (sociale) veiligheid, gezondheid en welzijn van mensen en middelen die vallen onder de zorg van Connexxion, wordt binnen het concern gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het cameratoezicht kan worden gebruikt in geval van een redelijk vermoeden van een misdrijf van een medewerker of betrokkenheid daarbij, aldus de geldende “Regeling Cameratoezicht Connexxion en al haar dochterondernemingen” uit 2013, waarmee de COR heeft ingestemd. De vraag luidt of Hermes de regeling te ruim uitlegt, omdat de camerabeelden ook bij andere incidenten tegen een medewerker worden gebruikt. De kantonrechter oordeelt als volgt. Voor zover Hermes meent ook buiten de specifiek in de regeling genoemde gevallen de camerabeelden rechtspositioneel tegen haar medewerkers te gebruiken, bijvoorbeeld na een klacht van een klant over het gebruik van een smartphone tijdens het rijden, geeft zij een te ruime uitleg aan de regeling. Het door de OR verzochte verbod is toewijsbaar.

Slotopmerking

Als werkgever een regeling met de OR is overeengekomen over het gebruik van camerabeelden, mag de werkgever deze camerabeelden niet zomaar tegen medewerkers gebruiken in gevallen die niet in die specifieke met de OR overeengekomen regeling zijn omschreven.

Auteur(s)

  • Antoine SchijfAntoine Schijf