Geen nieuwe schakel in de keten als gevolg van wijziging van functie of arbeidsvoorwaarden

Op grond van de wet kunnen werkgever en werknemer maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen. Een vierde contract voor bepaalde tijd of een contract dat de termijn van 24 maanden overschrijdt geldt voor onbepaalde tijd.

In de praktijk kan onduidelijk zijn wat geldt wanneer de werkgever en werknemer tijdens de looptijd van een tijdelijk contract wijzigingen aanbrengen. Wanneer bijvoorbeeld de functie of arbeidsvoorwaarden gedurende de looptijd van een contract voor bepaalde tijd worden gewijzigd, is er dan sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst en daarmee een nieuwe schakel in de keten? Onlangs heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over deze problematiek.

Feiten

De werkneemster en werkgever hadden drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten. De keten zag er als volgt uit:

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. Functie van administratief medewerker juridisch voor 24 uur per week tegen een salaris van € 1873,- per maand.
  • Verlenging van de arbeidsovereenkomst van 1 augustus 2015 tot 1 januari 2016.
  • Verlenging van de arbeidsovereenkomsten van 1 januari 2016 tot 1 april 2016.

Op 3 september 2015 is door partijen een ‘aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst’ ondertekend waarin is afgesproken dat de arbeidsduur met ingang van 1 september 2015 wordt gewijzigd naar 28 uur per week en dat de werkneemster de hogere functie van juridisch medewerker gaat vervullen tegen een salaris van € 2430,-.

De laatste arbeidsovereenkomst is op 31 maart 2016 geëindigd en is niet meer verlengd. Volgens de werkneemster is door de reeks van arbeidsovereenkomsten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Door de wijziging van de functie en de arbeidsvoorwaarden in september 2015 zou er sprake zijn van een nieuw contract en daarmee van een vierde schakel in de keten.

Oordeel

De rechtbank overweegt dat indien tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een wijziging in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen zonder dat de einddatum daarbij opschuift, het van de bedoeling van partijen zal afhangen of het slechts gaat om een wijziging van de inhoud van de bestaande arbeidsovereenkomst dan wel om een beëindiging van de oude en het aangaan van een nieuwe (aansluitende/opvolgende) arbeidsovereenkomst.

In deze zaak zijn afspraken gemaakt over gewijzigde arbeidsvoorwaarden, maar de duur van de lopende overeenkomst is gelijk gebleven. Verder bestonden er geen aanwijzingen dat de werkgever en de werkneemster bij de wijziging een nieuwe arbeidsovereenkomst wilde sluiten. Het is daarbij volgens de kantonrechter niet van belang of de werkneemster substantieel andere werkzaamheden is gaan verrichten. De wijziging betekende dus niet dat sprake was van een nieuw contract en de laatste arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. Dit zou volgens de rechtbank anders zijn geweest wanneer partijen de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hadden gewijzigd in die zin dat het eindtijdstip naar de toekomst wordt geschoven.

Belang voor de praktijk

  • Het is mogelijk om arbeidsvoorwaarden of een functie gedurende de looptijd van een contract te wijzigen;
  • Door de wijzigingen kan een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst ontstaan, hetgeen volgens de kantonrechter niet snel het geval is als de looptijd van een contract niet wordt verlengd;
  • Bij wijziging van de einddatum van een contract is mogelijk wel sprake van een nieuwe overeenkomst en een nieuwe schakel in de keten;
  • Leg duidelijk vast als het de bedoeling van partijen is om geen nieuwe overeenkomst te sluiten.

Uiteraard kunnen verschillende kantonrechters wisselend oordelen. De kantonrechter Leeuwarden oordeelde in 2014 dat een wijziging van de looptijd van een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd evenmin resulteerde in een vierde arbeidsovereenkomst.

Auteur(s)

  • Aniek HuigenAniek Huigen