Drie recente uitspraken over het concurrentiebeding

Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen, waarin wordt bepaald dat de werknemer voor een bepaalde tijd niet in dienst mag treden bij een concurrent en geen klanten en relaties mag benaderen. Uit drie recente uitspraken volgt dat het voor werkgevers belangrijk is goed te kijken naar de formulering van de bedingen en op te letten welke toezeggingen er worden gedaan.

De toespraak van de directeur

De directeur van een werkgever heeft, in een toespraak over recente reorganisaties, gezegd dat de werknemers die niet in dienst willen blijven, bij de concurrent in dienst mogen treden. Kort na de toespraak worden twee werknemers aangenomen bij de concurrent. Zij vorderen daarom dat hun concurrentiebeding wordt geschorst. De kantonrechter wijst deze vordering toe omdat de werknemers na de toespraak van de directeur, erop hebben mogen vertrouwen dat het hen vrij stond in dienst te treden bij een concurrent. De werkgever kan na deze boodschap niet terugkomen op deze toezegging. De rechter schorst daarom de concurrentiebedingen van de werknemers en zij zijn vrij om bij de concurrent in dienst te treden.

Kantonrechter Amsterdam 9 april 2015 (JAR 2015/137)

‘The same branch of industry’

In het concurrentiebeding is bepaald dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst, gedurende één jaar niet werkzaam mag zijn in Nederland in ‘the same branch of industry’ als de (voormalig) werkgever. De werknemer was in dienst bij een keten van drogisterij/gezondheidswinkels en hij is hier uit dienst getreden om zelf een winkel te beginnen waar hij thee, kruiden en specerijen gaat verkopen. De werkgever stelt dat de werknemer met het openen van zijn winkel het concurrentiebeding overtreedt. De rechter overweegt dat een concurrentiebeding de werknemer treft in een zwaarwegend belang en daarom moet de omvang voor de werknemer duidelijk zijn. Bij onduidelijkheid over de inhoud, moet het beding in het algemeen in het voordeel van de werknemer worden uitgelegd en daarom legt de rechter ‘branch of industry’ zuiver taalkundig uit, namelijk bedrijfstak. De rechter oordeelt dat de winkel van de werknemer niet behoort tot dezelfde bedrijfstak als waartoe de voormalig werkgever behoort, ook al verkoopt hij, evenals zijn oude werkgever, thee, kruiden en specerijen.

Rechtbank Noord-Holland 20 november 2014 (RAR 2015/34)

Matiging van wereldwijd geldend concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst met een werknemer is een concurrentiebeding opgenomen met een  wereldwijde reikwijdte en een duur van twee jaar. Deze werknemer wil bij een concurrent in Nederland in dienst treden en vordert daarom schorsing of matiging van het concurrentiebeding. De rechter, in dit geval het gerechtshof, matigt het concurrentiebeding in die zin dat de geografische reikwijdte wordt beperkt waardoor deze alleen betrekking heeft op de regio waar de oude werkgever is gevestigd. De duur wordt beperkt tot zes maanden. Daarmee bereikt de werknemer wat hij wilde, zijn nieuwe werkgever is immers niet gevestigd in de regio van zijn oude werkgever. Hij kan daarom vrijelijk in dienst treden bij een onderneming die weliswaar niet is gevestigd in dezelfde regio als de oude werkgever, maar wel kan worden gezien als een concurrent binnen Nederland.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 mei 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:3546)

Tip

  • Wees voorzichtig met het doen van toezeggingen, een toezegging in een toespraak kan tot gevolg hebben dat het concurrentiebeding geschorst wordt.
  • Denk goed na over de formulering van de bedingen, de geografische reikwijdte en de duur. Dit om te voorkomen dat het beding wordt uitgelegd in het voordeel van de werknemer of wordt gematigd, waardoor het de beoogde werking verliest.
  • Tenslotte is het sinds 1 januari 2015 in principe niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen heeft. In het volgende artikel leest u meer over de Wet werk en zekerheid: wijziging regeling concurrentiebeding.

Auteur(s)

  • Iris OmloIris Omlo