De tips en trics bij een min-max overeenkomst

De min-max overeenkomst is een van de meest flexibele vormen van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de werkgever de mogelijkheid om bij piek en ziek zijn eigen ingewerkte werknemers flexibel in te zetten. Recent zijn er diverse uitspraken over de min-max arbeidsovereenkomst geweest. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten en enkele tips voor de praktijk.

Wat is een min-max arbeidsovereenkomst?

In de min-max arbeidsovereenkomst wordt een minimum en een maximum aantal uren arbeid overeengekomen. Daarbij wordt afgesproken dat de werknemer minimaal recht heeft op loon over het minimum aantal uren. De werkgever kan de werknemer oproepen voor meer uren, waarna de werknemer verplicht is daaraan gehoor te geven, tenzij de oproep de uren boven het maximum aantal uren betreft. Kortom, een parttime dienstverband met een oproepcomponent.

Belangrijkste conclusies recente uitspraken

Recent zijn er diverse uitspraken geweest over de min-max arbeidsovereenkomst, waarvan hieronder kort de conclusie wordt vermeld.

  • De uren tussen het minimum en maximum uren worden wel ‘de marge’ genoemd. Een min-max arbeidsovereenkomst met een ruime marge – bijvoorbeeld minimum 5 en maximum 40 uur per week – is toegestaan.
  • Wordt flexibel binnen de marge gewerkt, dan geven partijen een juiste uitvoering aan de min-max arbeidsovereenkomst en bestaat geen aanleiding om de arbeidsomvang aan te passen. Wordt structureel (veel) meer gewerkt dan het minimum aantal uren, dan kan goed werkgeverschap meebrengen dat het minimum aantal uren wordt aangepast aan de realiteit. Wordt structureel (veel) meer gewerkt dan het maximum aantal uren, dan kan het rechtsvermoeden arbeidsomvang meebrengen dat het maximum aantal uren wordt aangepast.
  • Indien een werknemer is ingeroosterd, maar de werkzaamheden niet doorgaan of korter duren dan verwacht, is de werkgever loon verschuldigd over de ingeroosterde uren. Is geen sprake van een rooster, maar van een overzicht van beschikbaarheid, dan mag de werkgever dat rooster nog de werkdag voor de werkzaamheden wijzigen zonder loon verschuldigd te zijn. Het onderscheid tussen een echt rooster en een beschikbaarheidsrooster is echter dun.

Tips voor de praktijk

De min-max arbeidsovereenkomst biedt veel mogelijkheden voor werkgevers die een dynamische bedrijfsvoering hebben. Enkele tips voor de praktijk:

  • omschrijf helder wat de verwachtingen zijn qua uren en in welke periode meer of minder uren te verwachten zijn;
  • bevestig aan de werknemer indien sprake is (geweest) van een onvoorziene drukke periode en waarom sprake was van een incident;
  • bespreek met de werknemer indien blijkt dat de overeengekomen arbeidsomvang niet overeenkomt met de praktijk en maak een nieuwe afspraak over het aantal uren.

Zie ook “De voordelen en risico’s van een min-maxovereenkomst anno 2015” (T. Ridder en E. Knipschild in ArbeidsRecht 2015/22), een update van het artikel “De voordelen en risico’s van een min-/max-contract” in ArbeidsRecht 2009/12 (E. Knipschild).