Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte | Kennedy Van der Laan

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Wanneer het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. In de praktijk is hier veel kritiek op geuit. Het wordt als onrechtvaardig ervaren dat de werkgever, naast de kosten die zijn gemaakt in verband met de loondoorbetaling en re-integratie, bij beëindiging ook nog de transitievergoeding verschuldigd is.

Wetsvoorstel: compensatie voor de transitievergoeding

De regering stuurt op korte termijn een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer met wijzigingen op dit punt. Werkgevers gaan gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die betaald wordt aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De arbeidsongeschikte werknemer behoudt dus het recht op een transitievergoeding. Dit is volgens de regering redelijk omdat het bedrag van de vergoeding door de werknemer ingezet kan worden voor het vinden van een nieuwe baan.

De compensatie voor werkgevers zal door UWV verstrekt worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. De nieuwe maatregel treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2018, maar krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit voorkomt verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van deze maatregel tot ontslag overgaan.

Wijze van beëindiging niet relevant

Voor het recht op compensatie zal niet relevant zijn op welke wijze het dienstverband is beëindigd. Wel is steeds vereist dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer de reden is voor de beëindiging of niet voortzetting van het dienstverband.

Wanneer werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst hebben gesloten waarin een vergoeding is opgenomen is formeel geen sprake van een transitievergoeding. Toch heeft de werkgever ook in dat geval recht op compensatie. Dit moet voorkomen dat de werkgever zich onnodig tot UWV (of de rechter) wendt.

Ook wanneer een tijdelijk contract afloopt tijdens ziekte heeft de werkgever recht op compensatie voor de betaalde transitievergoeding. Dus ook wanneer het contract afloopt voor het einde van de wachttijd en de werknemer recht heeft op een ZW-uitkering.

Hoogte van de compensatie

De werkgever heeft volgens de plannen maximaal recht op een bedrag aan compensatie ter hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Dit moet voorkomen dat het dienstverband in stand wordt gelaten om de transitievergoeding te verhogen. Wanneer aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd telt deze periode niet mee voor de hoogte van de compensatie.

Daarnaast bedraagt de compensatie niet meer dan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. Dit speelt bijvoorbeeld bij de arbeidsovereenkomst met een huishoudelijke hulp waar een periode van loondoorbetaling van slechts zes weken geldt.

Einde van het slapend dienstverband?

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ komt het voor dat de werkgever het dienstverband van de arbeidsongeschikte werknemer na het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting in stand houdt om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Naar verwachting komt aan deze praktijk nu een einde.

Omdat de nieuwe maatregel terugwerkt tot 1 juli 2015 is er voor de werkgever geen reden meer om de werknemer in dienst te houden of om te wachten met ontslag. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat op dit moment nog slechts sprake is van een wetsvoorstel. Een garantie dat de maatregel in de voorgestelde vorm gaat gelden kan niet worden gegeven.

Met het oog op dit wetsvoorstel valt in ieder geval aan te raden alvast uitdrukkelijk in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer om discussie over de achterliggende reden te voorkomen.

Auteur(s)

  • Marieke OpdamMarieke Opdam