Omkeringsregel bij blootstelling aan asbest en ontstaan mesothelioom?

Hoge Raad 6 april 2018

De Hoge Raad heeft meer duidelijkheid geschapen over de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en beslist dat het feit dat mesothelioom in alle gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest, niet meebrengt dat het oorzakelijk verband tussen blootstelling aan asbest bij de werkgever en die schade in beginsel moet worden aangenomen.
Wat was het geval? Tussen 1961 en 1967 is X gedurende anderhalf jaar als hulpje in dienst geweest van Y. Vervolgens heeft X, in dienst bij de gemeente, tussen 1972 en 1996 gewerkt bij twee zwembaden. Bij X is in februari 2006 mesothelioom geconstateerd. In april 2006 heeft X de gemeente aansprakelijk gesteld voor zijn (toekomstige) schade als gevolg van het mesothelioom. X zou naar eigen zeggen gedurende zijn werkzaamheden bij het tweede zwembad aan asbest zijn blootgesteld. Op 3 mei 2007 is X overleden. De weduwe van X spreekt vervolgens de gemeente aan tot vergoeding van schade. Daarbij doet zij een beroep op de zgn. omkeringsregel, die inhoudt dat het causaal verband tussen de normschending en de schade moet worden aangenomen, tenzij de werkgever dat causaal verband kan ontzenuwen. Rechtbank en hof verwerpen dat beroep: volgens hen blijft als uitgangspunt gelden dat X het causaal verband tussen de blootstelling aan asbest tijdens de werkzaamheden van X voor de gemeente en het mesothelioom moet bewijzen. Dit causaal verband is volgens rechtbank en hof echter te onzeker, zodat de vorderingen van de weduwe van X worden afgewezen.
In cassatie bevestigt de Hoge Raad het arrest van het hof en schept hij meer duidelijkheid. Het enkele feit dat mesothelioom in alle gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest, betekent volgens de Hoge Raad nog niet dat het causaal verband tussen blootstelling aan asbest bij de werkgever en de schade in beginsel moet worden aangenomen. Relevant is immers ook de duur en intensiteit van de blootstelling bij de betreffende werkgever en of er sprake is van eventuele andere blootstellingen, zoals bijvoorbeeld gedurende de werkzaamheden van X bij Y en de latentieperiode, waarbij ook betekenis toekomt aan de verhouding tussen de verschillende periodes van blootstellingen. Voor de omkeringsregel is ook volgens de Hoge Raad geen plaats, zodat het uitgangspunt geldt dat de weduwe van X het causaal verband moet bewijzen. De Hoge Raad acht het oordeel daarover van het hof niet onbegrijpelijk. Wilt u meer weten over deze uitspraak, de arbeidsrechtelijke omkeringsregel of andere (werkgevers)aansprakelijkheidskwesties, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor de uitspraak:
Omkeringsregel bij blootstelling aan asbest en ontstaan mesothelioom?