Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Geen voorschot schadevergoeding bij vermeende schade door “aardgas-aardbeving”

Het perceel van X, met daarop een woonboerderij, bevindt zich in het gebied waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning door NAM. In 2013 meldt X bij NAM dat hij schade heeft aan zijn woonboerderij als gevolg van een aardbeving. Nadat partijen door verschillende schade-experts de Meer

Kabelschade: concrete of abstracte schadeberekening?

Bij graafwerkzaamheden ontstaat schade aan een glasvezelkabel van X, waarvoor de graver aansprakelijk wordt gesteld. Aansprakelijkheid wordt erkend, maar een discussie over de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt houdt partijen verdeeld. De discussie spitst zich met name toe op Meer

Boom waait om: was de boom niet goed verzorgd?

Een zomereik langs een sloot bij een weiland waait om en valt deels op een gebouw van de buren. Deze buren willen hun schade verhalen op de (erfgenamen van de overleden) eigenaar van de zomereik. Volgens de buren was de zomereik in slechte staat en werd deze boom onvoldoende verzorgd of in de gaten Meer

Causaal verband klachten door blootstelling óók als die ernstiger zijn dan gebruikelijk

Bij tussenvonnis oordeelde de rechtbank dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van haar werknemer voor CTE (chronische toxische encefalopathie). In het onderhavige eindvonnis stelt de rechtbank de schade vast. Eiser heeft gezondheidsklachten die met CTE in verband zijn gebracht, maar ook Meer

Werkgeversaansprakelijkheid door verstrekken onvoldoende instructies

Een werknemer is een arbeidsongeval overkomen waarna hij zijn werkgever aansprakelijk stelt. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht door onvoldoende instructies aan de werknemer te verlenen. Klik hier voor de Meer

In deelgeschil veroordeeld om mee te werken aan deskundigenonderzoek!

Verzoeker wordt in het ziekenhuis onderzocht aan zijn hand. De neuroloog concludeert dat verzoeker geopereerd moet worden. Op de ‘Wachtlijstkaart neurologische ingrepen’ wordt aangekruist dat de operatie zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden met daarachter handgeschreven de tekst ‘voor Meer

Twijfels omtrent authenticiteit aanrijding; bewijsaanbod in hoger beroep (on)voldoende specifiek?

Tussen X en geïntimeerde heeft zich een aanrijding voorgedaan. Geïntimeerde heeft (appellante, de aansprakelijkheidsverzekeraar van) X aangesproken voor zijn schade. Over de toedracht van de aanrijding staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. De rechtbank heeft in eerste aanleg bewijs aan Meer

Het is aan de rechter om op verzoek van partijen of ambtshalve een deskundige te benoemen!

Appellant heeft een operatie ondergaan tot het herstel van een aangeboren deformerende afwijking. Hij is daarbij geopereerd van ‘oor tot oor’. Appellant stelt zich op het standpunt dat de door het ziekenhuis uitgevoerde operatie de toetst der kritiek niet kan doorstaan. In een tussenarrest Meer

Deelgeschil: geen kostenbegroting, groot aantal verwijten zonder onderbouwing

Rechtbank wijst het verzoek in deelgeschil af. Voor een beslissing op het verzoek is een bewijsopdracht en in ieder geval een deskundigenbericht nodig. Daarvoor is in dit deelgeschil geen ruimte. Voor een begroting van de kosten op de voet van art.1019aa Rv is geen plaats. Het verzoek is volstrekt Meer

Geen afwijkende bewijslastverdeling

Bij een operatie is een galwegtak van eiseres beschadigd, hetgeen heeft geleid tot een dramatisch postoperatief verloop. Eiseres meent dat de galwegtak niet beschadigd had mogen worden zonder dat dit door de operateur werd opgemerkt en houdt het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk. Daarbij heeft ze Meer