Bestuurder komt, na een positief advies van de OR, terug op reorganisatiebesluit

Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt in welke gevallen een ondernemer advies moet vragen aan de Ondernemingsraad (‘OR’). Het komt echter ook voor dat de OR om advies wordt gevraagd, terwijl er geen formeel adviesrecht op grond van de WOR bestaat. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak waar dit aan de orde kwam en waar de bestuurder vervolgens (gedeeltelijk) terugkwam op zijn besluit tot reorganisatie.

De feiten

Als gevolg van bezuinigingen op de subsidie is de bestuurder van een netwerkorganisatie genoodzaakt tot het treffen van maatregelen van reorganisatorische aard. Een eerste fase van de reorganisatie heeft plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2012 tot 1 april 2012. De tweede fase van de reorganisatie, die in 2013 zal gaan plaatsvinden, wordt aan de OR voor advies voorgelegd. De OR plaats weliswaar enkele kanttekeningen bij het voorgenomen besluit, maar adviseert uiteindelijk positief. Onderdeel van deze tweede fase is het laten vervallen van de functie van de secretaris van de Raad van Toezicht. Gedurende de loop van de reorganisatie is de bestuurder echter op een aantal punten teruggekomen. Zo acht de bestuurder een gedeeltelijke handhaving van de functie van de secretaris wenselijk, omdat in het afgelopen half jaar bepaalde onderdelen uit deze functie in belang zijn toegenomen. De bestuurder vraagt vervolgens advies aan de OR over deze bijstelling. De OR adviseert positief over een groot aantal punten van de bijstelling, met uitzondering van het voornemen om de functie van de secretaris in stand te laten. De bestuurder besluit niettemin uitvoering te geven aan het voorgenomen besluit, waarnaar de OR naar de rechter stapt.

Oordeel Gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer stelt voorop dat nu de bestuurder advies heeft gevraagd aan de OR, de OR het recht van advies toekomt. De bestuurder kan zich derhalve niet op het standpunt stellen dat er geen adviesrecht op grond van de WOR bestaat. De bestuurder heeft verder onder meer betoogd dat hij bij nader inzien de gevolgen van de versmalling van de bestuurlijke top heeft onderschat en dat de overdracht van de werkzaamheden van de secretaris niet zonder problemen is gebleken. Dit betoog komt de Ondernemingskamer niet onaannemelijk voor. Er kan dan ook niet worden gezegd dat de bestuurder het besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen. Het feit dat het deels terugkomen op een eerder genomen besluit betekent dat de aanvankelijk beoogde bezuiniging niet volledig kan worden gehaald, maakt dit niet anders. Het verzoek van de OR wordt dan ook afgewezen.

Tips

  • Het is raadzaam om bij voorgenomen besluiten van tevoren goed na te gaan of de OR adviesrecht toekomt. Indien eenmaal advies is gevraagd aan de OR, dan krijgt de OR alle bijbehorende bevoegdheden en dan kan dit niet meer worden teruggedraaid.
  • Het is blijkens bovenstaande uitspraak derhalve mogelijk om (gedeeltelijk) terug te komen op een eerder genomen besluit. De bestuurder moet in dat geval wel opnieuw de adviesprocedure van art. 25 van de WOR volgen.

Auteur(s)

  • Chris NekemanChris Nekeman