Besluit niet kennelijk onredelijk gezien samenhang met principebesluit

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 december 2009, JAR 2010/36

Beroepsrecht van de OR

Het beroepsrecht zoals neergelegd in artikel 26 Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) vormt een belangrijke aanvulling op het adviesrecht van de ondernemingsraad (‘OR’). De OR heeft de mogelijkheid om beroep in te stellen indien:

  1. hij een advies heeft uitgebracht dat door de ondernemer niet of niet geheel is gevolgd;
  2. hij geen advies heeft uitgebracht, hetzij omdat de ondernemer in strijd met zijn wettelijke verplichting geen advies aan de OR heeft gevraagd, hetzij omdat de ondernemingsraad geen advies heeft kunnen uitbrengen (bijvoorbeeld omdat er te weinig tijd of te weinig informatie was);
  3. het besluit van de ondernemer in overeenstemming is met het advies van de OR, maar na het advies van de OR feiten of omstandigheden bekend zijn geworden die mogelijk tot een ander advies van de OR zouden hebben geleid als zij tijdig aan de OR bekend waren geweest.

Indien de Ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het betrokken besluit had kunnen komen. Met andere woorden, het besluit is dan kennelijk onredelijk.

Besluit kennelijk onredelijk?

Onlangs, in december 2009, heeft de OR van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam zich tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam gewend met het verzoek een besluit kennelijk onredelijk te verklaren.

In het onderstaande zal ik eerst de feiten kort toelichten die aan het verzoek van de OR ten grondslag hebben gelegen. De Dienst Stadstoezicht Amsterdam voert onder meer zeven taken uit die worden beschouwd als niet-gemeentelijke taken, ook wel fiscale handhaving genoemd. De fiscale handhaving wordt geleidelijk steeds vaker uitbesteed aan private partijen. Op 3 juli 2007 heeft het college van B&W het principebesluit genomen om de fiscale handhaving te verzelfstandigen. Op 28 april 2008 zijn het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging en overdracht van taken aan Cition B.V., alsmede het voorgenomen besluit tot inrichting van Stadstoezicht na verzelfstandiging, ter advisering voorgelegd aan de OR. Bij brief van 15 april 2009 heeft de OR negatief geadviseerd. Op 21 april 2009 heeft de ondernemer de OR bericht het besluit – ondanks het negatieve advies van de OR – toch te nemen.

De OR heeft vervolgens besloten gebruik te maken van haar beroepsrecht ex artikel 26 WOR en heeft aangevoerd dat de ondernemer, de Gemeente Amsterdam, haar besluit van 21 april 2009 tot verzelfstandiging van de fiscale handhaving, bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet heeft kunnen nemen, omdat de ondernemer het advies van de OR onvoldoende heeft betrokken in de besluitvorming die tot het bestreden besluit heeft geleid.

De Ondernemingskamer stelt vast dat de OR niet de grondslagen van het op 3 juli 2007 genomen principebesluit aanvecht, nu niet is betwist dat de bestaande situatie bij Dienst Stadstoezicht Amsterdam niet kan blijven voortbestaan omdat zijn dienstverlening door zijn klanten te duur wordt gevonden. Deze uitgangspunten hebben logischerwijs geleid tot het principebesluit van 3 juli 2007 en het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging. Dat nog onduidelijk is op welk tijdstip de verzelfstandiging zal plaatsvinden, hetgeen de OR heeft aangevoerd als bezwaar, brengt naar oordeel van de Ondernemingskamer niet mee dat dit leidt tot de conclusie dat de ondernemer in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen. De Ondernemingskamer wijst het verzoek van de OR dan ook af.

Tips:

  • Zowel de ondernemer als de OR dienen zich te allen tijde bewust te zijn van het feit dat een principebesluit verstrekkende gevolgen kan hebben. Trek dus tijdig aan de bel als je je niet kunt vinden in mogelijke gevolgen van een dergelijke principebesluit;
  • Richt als OR je bezwaren niet alleen tegen de gevolgen van een besluit, maar ook tegen het daaraan ten grondslag liggende (principe)besluit.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen