Berekening transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn

Transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn

Vanaf 1 juli 2015 voorziet de wet in een vergoeding bij een ontslag op initiatief van de werkgever, de transitievergoeding genoemd. De transitievergoeding houdt in 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en een 1/2 maandsalaris voor ieder dienstjaar boven de 10. Voor werknemers van 50 jaar en ouder geldt een overgangsregeling.

Voor tijdelijke contracten geldt dat de werkgever tijdig, namelijk minimaal een maand voor afloop ervan, de werknemer schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. Verzuimt de werkgever hierin, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Dit geldt reeds vanaf 1 januari 2015.

Wat is “een maandsalaris”?

Zowel de transitievergoeding als de aanzeggingsvergoeding sluit dus aan bij het loon van de werknemer. In het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur, beide van 22 december 2014, is geregeld welke looncomponenten moeten worden meegenomen in de berekening van de vergoeding. De basis is het overeengekomen bruto-uurloon maal de overeengekomen arbeidsduur per maand. Kortom; het basis brutomaandsalaris. Als de arbeidsduur per maand wisselt, zoals bijvoorbeeld bij oproep- en min-/maxcontracten, wordt het gemiddelde genomen over de afgelopen 12 maanden. Ook als het loonbedrag maandelijks wisselt, bijvoorbeeld bij provisieloon of stukloon, geldt het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Periodes waarin niet gewerkt is vanwege ziekte, staking of verlof dienen niet in de berekening van het gemiddelde loon over 12 maanden te worden meegenomen.

Bij de transitievergoeding tellen aanvullende looncomponenten mee

Specifiek voor de berekening van de transitievergoeding geldt dat, in aanvulling op het basis brutomaandsalaris, de volgende componenten moeten worden meegenomen:

  • De gemiddelde vakantiebijslag en eindejaarsuitkering (dertiende maand) waar de werknemer (ongeacht zijn functioneren) bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst over 12 maanden recht op zou hebben;
  • De gemiddelde overwerkvergoeding en (ploegen)toeslag die aan de werknemer over de afgelopen 12 maanden verschuldigd was;
  • Het gemiddelde van de variabele looncomponenten over de afgelopen drie jaar. Hierbij kan worden gedacht aan het gemiddelde van ontvangen bonussen (prestatiegericht en/of afhankelijk van de prestaties van de onderneming);
  • De toelichting maakt ook duidelijk wat niet moet worden meegenomen, bijvoorbeeld de werkgeverspremie pensioen en de (waarde van de) leaseauto.

Kortom, voor de aanzeggingsvergoeding en de transitievergoeding geldt een aparte berekening. De eerste vergoeding is grof gezegd enkel gebaseerd op het basis brutomaandsalaris. Bij de transitievergoeding tellen ook het vakantiegeld, de 13e maand en de overeengekomen vaste en variabele looncomponenten mee.