Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017 | Kennedy Van der Laan

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor 2017, op grond waarvan werkgevers een minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst moeten hebben, niet geactiveerd. Dit heeft Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 13 juli 2016 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Banenafspraak

De Wet banenafspraak is een uitvloeisel van het sociaal akkoord van 2013, waarin kabinet en sociale partners hebben afgesproken om eind 2025 100.000 banen in de markt te creëren voor arbeidsbeperkten. De overheid moet eind 2023 25.000 banen gecreëerd hebben. Tot de doelgroep van de banenafspraak behoren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een Wet sociale werkvoorziening (Wsw) indicatie, een Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) of Besluit In-en doorstroombanen (ID) baan. Een werkgever kan in het doelgroepregister controleren of een werknemer, maar ook een sollicitant of een ingeleende werknemer, tot de doelgroep behoort.

Het eerste deel van de wet is de banenafspraak. Op grond hiervan wordt jaarlijks op landelijk niveau gemonitord of de afspraken voor de extra banen zijn gehaald voor de mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Voor eind 2015 was de doelstelling dat de markt 6.000 banen zou realiseren en de overheid 3.000. Uit de eerste meting blijkt dat er inmiddels 15.604 banen in de markt en 5.453 banen bij de overheid zijn gecreëerd, waardoor de afspraken ruimschoots zijn gehaald.

Quotumregeling

Het tweede deel van de Wet banenafspraak is de quotumregeling. Als uit de meting blijkt dat werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak in een jaar niet realiseren, dan kan voor het volgende jaar de quotumregeling geactiveerd worden. Deze quotumregeling houdt in dat iedere werkgever met 25 werknemers of meer, een minimumaantal  werknemers met een arbeidsbeperking in dienst moet hebben. Of een werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft, wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer in Nederland. Hierdoor vallen werkgevers vanaf 40.575 verloonde uren per jaar onder de quotumplicht. Als het UWV vaststelt dat een werkgever niet heeft voldaan aan het door het ministerie van SZW vastgestelde quotumpercentage, dan betaalt de werkgever naar de mate waarin hij een quotumtekort heeft een quotumheffing die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Omdat de banenafspraak voor 2015 gehaald is, kan de quotumheffing voor het eerst ingaan vanaf 2018. Daarnaast zal, voordat de quotumregeling ingaat, eerst overleg plaatsvinden tussen het Rijk, de gemeenten en de sociale partners en worden werkgevers geïnformeerd. Uit het huidige aantal gecreëerde arbeidsplaatsen blijkt bovendien dat werkgevers op koers liggen om ook de doelstelling voor 2017 te halen. Hierdoor lijkt de kans klein dat de quotumregeling in 2018 geactiveerd wordt.

Tips voor de praktijk

Hoewel werkgevers dus op koers liggen om de banenafspraak voor 2025 te behalen, blijft het opletten geblazen. Het aantal te creëren arbeidsplaatsen zal jaarlijks moeten blijven toenemen. Voor werkgevers dus de tips om:

  • De berichtgeving over de banenafspraak nauwlettend te volgen en te controleren of de werkgever onder de quotumplicht valt;
  • Een duidelijk beleid op te stellen ten aanzien van de in te vullen arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten;
  • Inzichtelijk te hebben op welke werkzaamheden iemand vanuit de doelgroep geplaatst zou kunnen worden.

Auteur(s)

  • Ruud SchepersRuud Schepers