Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door bereiken pensioenleeftijd van 65 jaar

Kantonrechter Haarlem, 30 mei 2012, JAR 2012/198

Standpunt werkgever

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer, ondanks het ontbreken van een bepaling in de arbeidsovereenkomst over een einde van rechtswege bij 65-jaar, eindigt in de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. De werkgever beroept zich daarbij op artikel 7:667 lid 1 BW, waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de tijd, voor het gebruik aangegeven, is verstreken. De werkgever stelt dat het in Nederland en binnen de organisatie ‘gebruik(elijk)’ is dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt in de maand dat de werknemer 65 jaar wordt.

De werkgever heeft – voor de zekerheid – echter ook een ontslagvergunning aangevraagd en gekregen. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst vervolgens met in acht name van de opzegtermijn per 1 december 2011 opgezegd (voor zover vereist).

Oordeel Kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt door het enkele feit dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt. Hiervoor zijn bijkomende feiten en omstandigheden vereist, waar in dit geval geen sprake van is. De kantonrechter overweegt vervolgens dat werknemers in Nederland niet (meer) automatisch stoppen met werken als zij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereiken. Dit beeld wordt bevestigd door de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en de politieke besluitvorming over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het beroep van de werkgever op ‘het gebruik’ van artikel 7:667 lid 1 BW slaagt dus niet. Het feit dat de werknemer vanaf 65 jaar recht heeft op een pensioenuitkering, rechtvaardigt volgens de kantonrechter ook niet de conclusie dat de arbeidsovereenkomst op dat moment van rechtswege eindigt. In de wet is ook niet bepaald dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch eindigt. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst pas eindigt door de opzegging door de werkgever per 1 december 2011 en niet is geëindigd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Tips

  • Check of uw arbeidsovereenkomst wel een bepaling bevat over het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Indien dat niet het geval is, kan een dergelijke bepaling ook nog tijdens de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen;
  • Sinds 1 april 2012 heeft een werknemer pas recht op AOW vanaf de dag waarop de werknemer 65 jaar wordt in plaats van vanaf de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Om een financieel gat te voorkomen, is het raadzaam om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment waarop men AOW-gerechtigd wordt dan wel vanaf de dag waarop men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Auteur(s)

  • Anika BongersAnika Bongers