Akkoord over cao ziekenhuizen. De 4 opvallendste afspraken

Na een onderhandeling  van een jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de vakbonden op 30 maart 2015 eindelijk een akkoord bereikt over de Cao Ziekenhuizen (de cao). De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 en loopt tot 1 januari 2017. Wat zijn de vier meest in het oog springende  afspraken?

1. Afschaffing wachtgeldregeling, invoering activeringsregeling

Er komt een einde aan de wachtgeldregeling. Werknemers konden daar aanspraak op maken als hun dienstverband eindigde. De wachtgeldregeling komt per 1 juli 2015 te vervallen en wordt vervangen door een activeringsregeling. De bedoeling van de activeringsregeling is dat werknemers van werk naar werk worden begeleid.

De activeringsregeling bestaat uit een activeringsbudget dat gelijk is aan de hoogte van de wettelijke  transitievergoeding en een aanvulling op de ww. Het minimum activeringsbudget bij een fulltime dienstverband is € 5.000,-.

Als een werkgever en een werknemer voor 1 juli 2015 al afspraken hebben gemaakt over een wachtgeldregeling, dan behouden werknemers deze toezegging. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan bepaalt de einddatum van de arbeidsovereenkomst of de wachtgeldregeling geldt of dat de activeringsregeling  van toepassing is. 

2. Meer onbepaalde tijd contracten en minder nuluren-contracten

Naast het actief begeleiden van werk naar werk bij het einde van een dienstverband, moeten de nieuwe cao-afspraken werkzekerheid bieden. Na een contract voor bepaalde tijd volgt bij normaal/goed functioneren in principe een contract voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is dat de betreffende functie op dat moment tot de vaste formatie behoort.

Daarnaast komen er zo min mogelijk nuluren-contracten, tenzij het gaat om uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als personeel plotseling uitvalt, of als er onvoorziene ziekenhuisactiviteiten zijn.

3. Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Ook is besloten dat de onregelmatigheidstoeslag (ort) wordt doorbetaald tijdens vakantieverlof. Daarover bestond discussie en aan die onduidelijkheid is dus nu een eind gemaakt. Voor 2015 betekent dat de werknemers in januari 2016 een eenmalige uitkering krijgen. Deze uitkering wordt gebaseerd op de gemiddelde ort in de laatste zes maanden van 2015. Vanaf 1 januari 2016 wordt het uurloon over opgenomen vakantie-uren verhoogd met het gemiddelde ort-percentage over de afgelopen zes maanden.

Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten in AMS

Voor medisch specialisten betekent de nieuwe cao dat de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) een ‘volwaardige’ arbeidsvoorwaardenregeling wordt. Er kan daarom geen aanspraak ontstaan op andere arbeidsvoorwaarden uit de cao.

De nieuwe cao-afspraken gaan met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014. Let dus op de directe gevolgen voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten en hou bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten rekening met de nieuwe activeringsregeling.

Let naast de cao bovendien op de Wet Werk en Zekerheid die ook voor werknemers in de zorg gevolgen heeft.