Aanzegging ook mogelijk via een whatsapp-bericht?

De aanzegplicht

Sinds 1 januari van dit jaar geldt voor de werkgever een zogenaamde aanzegplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer. De werkgever zal een werknemer minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moeten informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Als de werkgever niet (tijdig) aanzegt, eindigt de arbeidsovereenkomst weliswaar van rechtswege, maar is de werkgever wel een vergoeding van één maandloon – of gelijk aan de periode dat te laat is aangezegd – verschuldigd aan de werknemer.

In juni is een tweetal uitspraken gedaan (kantonrechter te Rotterdam en te Amsterdam) waarbij de aanzegplicht aan de orde kwam.

Kantonrechter Rotterdam

Uit de wet blijkt expliciet dat de aanzegging schriftelijk moet zijn gedaan ter bescherming van de werknemer. In de uitspraak van 5 juni jl. wordt nadrukkelijk bevestigd dat aan een mondelinge mededeling geen betekenis toekomt. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat de werknemer de brief tijdig moet hebben ontvangen. Als de werkgever dit niet kan aantonen, loopt hij het risico dat de kantonrechter aan een dergelijke schriftelijke mededeling voorbij gaat.

Kantonrechter Amsterdam

De werkneemster is per gewone post schriftelijk medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou eindigen. De werkneemster betwist dat zij deze brief heeft ontvangen. Echter heeft de werkgever daarna – en minstens één maand voor de einddatum – via whatsapp contact gehad met de werkneemster waarin de aanzegging nogmaals is gedaan. De werkneemster heeft op dat whatsapp-bericht gereageerd, zodat ervan kan worden uitgegaan dat het bericht haar heeft bereikt, aldus de kantonrechter.

Slotopmerkingen

  • De werkgever kan de aanzegging per gewone post doen, echter heeft het de voorkeur dit middels een brief per aangetekende post te doen. Hiermee verschaft de werkgever zich de zekerheid dat hij kan bewijzen dat de aanzegging is ontvangen.
  • De aanzegging kan, volgens de kantonrechter Amsterdam, zelfs per whatsapp-bericht worden gedaan. Of dit standpunt in de rechtspraak gevolgd gaat worden en of dit betekent dat de aanzegging ook per email of sms kan worden gedaan, zal moeten worden afgewacht. Uiteraard is het aan de werkgever te bewijzen dat de werknemer de mededeling heeft ontvangen, als de werknemer dit betwist.
  • De aanzegging kan ook al in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen, maar hier zit wel een risico aan als de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst de indruk heeft gewekt te zullen verlengen en dat uiteindelijk toch niet doet.
  • Ook bij verlenging van de arbeidsovereenkomst zal de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van de huidige arbeidsovereenkomst de werknemer moeten informeren dat wordt verlengd en onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Auteur(s)

  • Antoine SchijfAntoine Schijf