Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is weliswaar te vergelijken met de verhouding tussen werkgever en werknemer, maar het ambtenarenrecht kent een geheel ander juridisch kader. Waar het arbeidsrecht wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek is in het ambtenarenrecht in de regel een specifieke rechtspositieregeling (vergelijkbaar met een CAO) op de ambtenaar van toepassing.

Bovendien is kenmerkend voor het ambtenarenrecht dat een rechtspositionele maatregel doorgaans een besluit vormt waarop het bestuursrecht van toepassing is. Een dergelijk besluit zal door het bestuursorgaan zorgvuldig voorbereid moeten worden. De ambtenaar die zich niet in zo’n besluit kan vinden zal (tijdig) bezwaar of beroep moeten instellen.

De verschillen met het arbeidsrecht maken dat specifieke vakkennis is vereist bij geschillen tussen overheidsinstelling en ambtenaar over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie en disciplinaire maatregelen. Het team ambtenarengeschillen van Kennedy Van der Laan heeft deze kennis in huis. Ons team heeft bovendien ruime ervaring met specifieke overheidsprocessen zoals de verzelfstandiging/privatisering van overheidsdiensten en de uitbesteding hiervan.

De leden van het team ambtenarengeschillen treden zowel op voor ambtenaren, waaronder met name rechters en officieren van justitie, als voor bestuursorganen. Zij hebben in het bijzonder ervaring met de volgende rechtspositieregelingen:

  • De Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren en het bijbehorende Besluit Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren
  • De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam
  • Het Algemeen Rijksambtenarenreglement
  • Het CAR/UWO

Het team bestaat uit: