Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Kennedy Van der Laan N.V. en een wederpartij (hierna te noemen: ‘Cliënt’) waarbij Kennedy Van der Laan N.V. werkzaamheden verricht of zal verrichten. Kennedy Van der Laan N.V. (hierna te noemen: ‘Kennedy Van der Laan’) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap met handelsregisternummer 34261155 die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur en de notariële praktijk. Onder ‘partner’ wordt hierna verstaan de persoon die (indirect) aandelen in Kennedy Van der Laan houdt. Onder de handelsnaam Kennedy Van der Laan is tevens werkzaam een aantal natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee Kennedy Van der Laan een samenwerkingovereenkomst is aangegaan. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënten die tot stand komen via de partners of werknemers van Kennedy Van der Laan of via de personen met wie Kennedy Van der Laan een samenwerkingsverband heeft gesloten, worden geacht uitsluitend met Kennedy Van der Laan tot stand te zijn gekomen.

Kennedy Van der Laan is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen Kennedy Van der Laan en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Kennedy Van der Laan is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan Kennedy Van der Laan tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

Elektronische communicatiemiddelen

In het geval communicatie tussen de Cliënt en Kennedy Van der Laan geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van bij Kennedy Van der Laan aanwezige encryptiemogelijkheden.

Facturering

Facturering van de werkzaamheden zal tenminste maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij Kennedy Van der Laan geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor het afgeven van een legal opinion geldt een bijzondere tariefstelling in de vorm van een jaarlijks aan te passen basistarief in aanvulling op het uurtarief. Kennedy Van der Laan is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven kantoorbreed aan te passen. Kennedy Van der Laan zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Cliënt ingeschakelde derden. Kennedy Van der Laan is gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Kennedy Van der Laan met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Nakoming

Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een andere door Kennedy Van der Laan aan te wijzen rekening.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Kennedy Van der Laan, haar werknemers, vennoten en personen waarmee Kennedy Van der Laan een samenwerkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kennedy Van der Laan te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Cliënt aan Kennedy Van der Laan is betaald. De Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Kennedy Van der Laan aan te spreken of de individuele vennoten ieder voor gelijke delen.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Kennedy Van der Laan een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Andere professionele dienstverleners

Wanneer Kennedy Van der Laan bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Kennedy Van der Laan de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Cliënt overdragen.

Beëindiging

Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Varia

Alle aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Kennedy Van der Laan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Cliënt en Kennedy Van der Laan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Kennedy Van der Laan om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.