Richard-Jan Roks

Richard-Jan Roks

Advocaat, Partner

  • Richard-Jan Roks http://kvdl.nl/onze-mensen/richard-jan-roks/ Advocaat, Partner +31 20 5506 650 richard-jan.roks@kvdl.nl http://www.linkedin.com/in/richardjanroks
  • Casper Schouten http://kvdl.nl/onze-mensen/casper-schouten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 656 casper.schouten@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/casper-schouten/a/567/104
  • Anne-Christine Keuning http://kvdl.nl/onze-mensen/anne-christine-keuning/ Advocaat +31 20 5506 612 anne-christine.keuning@kvdl.nl

Bouw

“Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. ”

Bouwen is samenwerken. Samenwerken tussen alle partijen die bij het ontwerp en de uitvoering van een bouwwerk betrokken zijn. Opdrachtgevers, aannemers, architecten, adviesbureaus of investeerders: het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen deze partijen. Afspraken rondom bouw moeten secuur worden vastgelegd in contracten.

Het Team Bouw staat voor u klaar

Het Team Bouw van Kennedy Van der Laan ondersteunt bij het opstellen van het meest geschikte bouwcontract en is vertrouwd met alle gebruikelijke contractvormen en voorwaarden die in de bouw worden gebruikt, zoals UAV 2012, DNR 2011, UAV-GC 2005 en ARW 2012. Maar ook dan kan er nog van alles misgaan. Bouwtechnische problemen bij de uitvoering kunnen tot grote vertragingen leiden, waardoor de oplevering moet worden uitgesteld. Dat heeft vaak grote financiële gevolgen. We bemiddelen in eventuele conflicten en staan u bij als het tot een procedure komt bij de burgerlijke rechter of een van de arbitrage-instituten zoals de raad van arbitrage voor de bouw (www.raadvanarbitrage.nl).

Samenwerking

Bouw kan niet zonder kennis van het ruimtelijke bestuurs- en omgevingsrecht. Er bestaat een nauwe samenwerking met de advocaten uit die praktijkgroep. Voor meer informatie over omgevingsrecht, kunt u de Jurisprudentie WABO raadplegen. Ook het Team Aanbestedingen ondersteunt het Team Bouw, omdat bij bouwactiviteiten vaak overheidsorganisaties en publiek-private eenheden betrokken zijn.

Legal 500 EMEA 2014 – Construction

”Kennedy Van der Laan advises clients including Port of Amsterdam, MAB Development and Conservatorium on procurement, contracting and construction dispute matters. Key contact Richard-Jan Roks advises on PPP and project developments.”

Legal 500 EMEA 2013 – Construction

“Kennedy Van der Laan’s Richard-Jan Roks focuses on construction and public procurement work, including disputes. It has been advising NKOC on contractual matters regarding a €100m-plus property construction and is acting for Port of Amsterdam on procurement matters for several developments.”

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

Achteruitgang dreigt bij verkoop corporatiehuizen

Eind september werd duidelijk dat de Herzieningswet van minister Blok niet op 1 januari 2015 in zal gaan. Deze nieuwe wet brengt onder meer...

29 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een...

25 september 2014 

Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?

In de praktijk (als advocaat van diverse architectenbureaus en opdrachtgevers) maken wij vaak mee dat architecten een gefaseerde opdracht krijgen....

27 augustus 2014 

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Wanneer een last onder dwangsom niet op tijd wordt nageleefd, verbeurt de aangeschreven partij een dwangsom. Om de dwangsom te innen moet het...

11 augustus 2014 

Verhuurder failliet? Huurder mag blijven

Achtergrond Er ontstond discussie na het Nebula-arrest van de Hoge Raad. In dat arrest werd benadrukt dat een curator het recht heeft op...

30 juli 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Drempelwaarden 2014 – 2015 en de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft de drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 als volgt...

22 januari 2014 

Governance Code Veiligheid in de bouw ondertekend

In het bijzijn van Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) hebben vijftien grote...

22 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Vijf aannemers, één verantwoordelijkheid, vijf boetes

Alle aannemers op één werk hebben een eigen verplichting tot controle legaliteit tewerkgestelden. Bij niet-naleving kunnen zij voor hetzelfde feit...

13 januari 2014 

Opzeggen = betalen? Schending mededelingsplicht kan aannemer duur komen te staan

HR 12 april 2013, NJ 2013, 225 Aannemers en opdrachtgevers opgelet: de door opzegging van een aannemingsovereenkomst vrijgekomen arbeidstijd kan...

09 januari 2014 

Per 1 januari 2014 nieuwe Managing Partner voor Kennedy Van der Laan

Bart de Man en Patrick Wit treden toe tot Dagelijks Bestuur Bart de Man is per 1 januari 2014 de nieuwe Managing Partner bij Kennedy Van der Laan....

19 december 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

Update: Asbest en aansprakelijkheid

“Er is sprake van stijgende onrust over asbest; niet alleen in de praktijk, maar ook in de rechtspraak. Voorzichtig komt er een vraag op de lippen...

04 september 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet voorziet in een...

19 februari 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet

Het wetsvoorstel bevat een bepaling omtrent de werkingsduur van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor het overige zijn er zogenoemde ‘ quick wins’...

17 januari 2013 

Ruime uitleg vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij...

01 september 2012 

Aansprakelijkheid verkoper en makelaar voor onjuiste informatie

Hoge Raad, 17 februari 2012, LJN BV6162 en BU9891 Essentie Kan de koper van een pand, die er na de koop achter is gekomen dat de onder meer in de...

28 maart 2012 

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van het begrip onroerende aanhorigheid

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2012 (LJN: BU5602) Inleiding Deze zaak betreft een vordering tot niet-ontvankelijk...

28 maart 2012 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Vruchtgebruik: wie plukt ervan?

Nadat u een heerlijke vakantie in Frankrijk heeft genoten, besluit u er een huis te kopen. U komt bij een Franse notaris en vertelt dat het de...

01 juni 2011 

Deltaplan voor de woningbouw

Er is een groot tekort aan huurwoningen voor middeninkomens binnen de Ring Amsterdam. Dat zou niet zo hoeven zijn, als alle betrokken partijen samen...

14 april 2011 

Wooncorporatie Vieya wil van lening en van project af

Casper Schouten staat wooncorporatie Vieya uit Dongen bij in een geschil dat is ontstaan tussen Vieya en de heer Jan van Kerkhof. Inzet van dit...

12 april 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Om scheefwonen aan te pakken, wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor 'eigen gebruik', zoals is...

10 februari 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

AMSTERDAM, 31 januari 2011 – Kennedy Van der Laan versterkt de sectie onroerend goed- en bestuursrecht met de komst van Liesbeth Berkouwer....

01 februari 2011 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

Vervaltermijnen soms niet fataal

Raad van Arbitrage 16 maart 2010, TBR 2010/134 Vervaltermijnen soms toch niet fataal Veel algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989, DNR 2005, RVOI...

28 oktober 2010 

NEN-normen: wel of niet algemeen verbindend?

De Woningwet heeft als doel het bevorderen van de bouw van goede woningen. Om die reden stelt de Woningwet allerlei bouwtechnische eisen aan...

30 september 2010 

De Wet Kraken en Leegstand

In de nieuwsbrieven van respectievelijk februari, april en oktober 2009 zijn uitspraken uit datzelfde jaar besproken waarin het beschermd woonrecht...

16 juli 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte door de rechter

Een bespreking van HR 28 mei 2010, LJN BL9562, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de verhuurder van 290-bedrijfsruimte aanspraak kan maken...

25 juni 2010 

Opzegging huur in geval van ingrijpende renovatie wegens onrendabele exploitatie

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2010 (LJN: BL0683) geoordeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst op kan zeggen wegens dringend eigen gebruik...

28 mei 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

De overgang van een koopoptie in het huurrecht

Artikel 7:226 BW kent een huurovereenkomst min of meer zakenrechtelijke werking toe: als een verhuurde zaak wordt overgedragen dan is ook de nieuwe...

29 april 2010 

Matiging van boete

Bespreking van de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 10 december 2009, Rolnummer CV 08/3090 In diverse commerciële overeenkomsten komen...

29 maart 2010 

De reikwijdte van artikel 122 Woningwet

Een bespreking van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 8 september 2009 (LJN BK1777) In september vorig jaar heeft het Hof 's-Hertogenbosch...

26 januari 2010 

Beheer en meer

Wat is beheer? En hoe regel je beheer? En wat is de beste beheeroplossing? Het thema maatschappelijk vastgoed (ook wel: vastgoed met een...

01 december 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht!

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2009 In de nieuwsbrieven van februari respectievelijk april 2009 zijn het vonnis van de...

28 oktober 2009 

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning is wel degelijk een hard vereiste

Artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een koopovereenkomst voor een woning door een...

29 mei 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht?

De vraag die in deze procedure centraal staat, is of het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt om een gekraakt pand dat vóór de kraak slechts...

27 februari 2009 

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich ondermeer bezig houdt met het opstellen van...

02 februari 2009 

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking?

Multifunctionele accommodaties voor onderwijs, opvang en vrije tijd zijn in! In bijna elke gemeente is er wel één te vinden. In ons land en in de...

08 december 2008 

Einde aan de procedeerstichting?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft in een uitspraak van 28 mei 2008, met nummer 200706005/1, geoordeeld dat een...

04 december 2008 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Een bespreking van de uitspraak van rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, 14 februari 2008, WR 2008/59 Artikel 7:297 BW Op grond...

26 oktober 2008 

Doorberekenen huismeesterskosten aan huurders?

De huurders van een complex met seniorenwoningen maken al jarenlang gebruik van de diensten van een huismeester. Een deel van de bewoners van het...

25 september 2008 

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na...

24 juni 2008 

Koop van een woning: non-conformiteit

Bespreking van het vonnis van de rechtbank Haarlem, sector kanton van 12 december 2007 Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper...

25 april 2008 

Nieuwsflash: de kortingsregeling uit de UAV 1989

Wat betekent die kortingsregeling en wat is de meest in het oog springende consequentie? Het is niet ongebruikelijk om in een aannemingovereenkomst...

01 juni 2007 

De waarschuwingsplicht van de (onder)aannemer

Een (onder)aannemer heeft in beginsel de plicht zijn opdrachtgever te waarschuwen voor een fout in de opdracht, die hij kent of behoort te kennen....

01 november 2006 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 3

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

27 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 2

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

13 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 1

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

28 oktober 2014 

Cursus: Asbest en overheid

Op 27 maart 2014 gaf Arlette Schijns een lezing over ‘Asbest en overheid’ bij het Verzekeringsplatform Overheden. De overheid heeft in het...

27 maart 2014 

Aanbestedingsregels voor de bedrijfsjurist [OSR module]

OSR heeft een aantal nieuwe modules ontwikkeld waarin de materie wordt behandeld vanuit de praktijk en de optiek van de bedrijfsjurist. Richard-Jan...

19 juni 2014 

Cursus: Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting

De sprekers staan stil bij de belangrijkste (juridische) ontwikkelingen in deze dynamische werelden en het snijvlak daartussen. Onder meer zal worden...

08 mei 2014 

Cursus: Innovatieve toepassingen van erfpacht en huur

Op 4 februari 2014 heeft de cursus Innovatieve toepassingen van erfpacht en huur plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg...

04 februari 2014 

Cursus: Actualiteiten asbest

Op 18 maart 2014 heeft de cursus 'Actualiteiten asbest' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. Voor de werkgever, de eigenaar...

18 maart 2014 

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Samenwerken is het leukst en meest effectief als beide partijen profiteren. Dat geldt voor allerlei duurrelaties. Maar ook voor koop en andere...

04 november 2014 

Round Table Woningcorporaties: Toezicht & Risicobeheersing

Kennedy Van der Laan, Twynstra Gudde en Aon kijken met plezier terug op de Round Table Woningcorporaties, 23 mei 2013. Op ons kantoor werd door een...

23 mei 2013