Chris van Dijk

Chris van Dijk

Advocaat, Mediator, Partner

  • Chris van Dijk http://kvdl.nl/onze-mensen/chris-van-dijk/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 661 chris.van.dijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/chris-van-dijk/9/b06/b57
  • Frits van der Woude http://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.nl nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Erik van Orsouw http://kvdl.nl/onze-mensen/erik-van-orsouw/ Advocaat, Partner +31 20 5506 878 erik.van.orsouw@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/erik-van-orsouw/2a/883/7b7
  • Peter van den Broek http://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259

Polisvoorwaarden en polisgeschillen

Wij combineren in de verzekeringsrechtelijke praktijk onze ruim 25 jaar en bijzondere ervaring met het opstellen van verzekeringspolissen en de advisering over (internationale) polisgeschillen die er echt toe doen.

Kennis over het juridisch speelveld

Het maken van een goede polis is als het bouwen van een huis. Hoe fraai de inrichting en de buitenkant ook wordt; de constructie moet steeds goed zijn. En daar komt nogal wat bij kijken. Niet alleen kennis van het Nederlandse verzekeringsrecht maar ook kennis van de markt is van groot belang. Daarnaast is het bij het ‘bouwen’ van iedere polis zaak om kennis te hebben in het specifieke werkveld waarvoor de polis is bedoeld. Het maakt immers nogal verschil of het gaat om een meer algemene AVB, Beroepsaansprakelijkheid of D&O-polis of dat het gaat om een meer specifiek terrein zoals design & construct, cyber-crime, fraude of het afdekken van risico’s bij grote overnames (middels zogenaamde W&I-polissen). Wij hebben op al deze terreinen ervaring en schromen niet om de polisvoorwaarden – als dat nodig is – ook aan te houden tegen de specialistische en praktische kennis van andere secties zoals ICT, ondernemingsrecht en onroerend goed.

Traditionele proceservaring en laagdrempelige benadering

Door onze lange traditie met het schrijven van polisvoorwaarden en een diepgaande kennis van de verzekeringsbranche zijn wij voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigden in staat om een extra toegevoegde waarde te bieden.

En als je als sectie zo aan de bakermat van verzekeringspolissen mag staan, bouw je natuurlijk ook kracht op om dekkingsgeschillen te duiden en tot een oplossing te brengen. Vaak buiten rechte en met oog voor de belangen van de betrokkenen, maar indien nodig terugvallend op onze krachtige procespraktijk. Bij dat alles geldt onze laagdrempelige en “no nonsens” benadering, die zorgt voor een praktische en kwalitatief hoogwaardige begeleiding en advisering.

Verval dekking: schending medewerkingsplicht alleen is niet voldoende

Verzekeringsdekking bij schending medewerkingsplicht? Of, en zo ja onder welke voorwaarden, mag een verzekeraar dekking ontzeggen als de...

04 april 2014 

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

De feiten Een werknemer wenst een kennelijk onredelijk ontslag procedure te starten tegen zijn voormalig werkgever. Daartoe wil hij zich door een...

09 december 2013 

Overgang verzekerd belang na niet-medegedeelde eigendomsoverdracht

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ3670 Feiten en vordering De polisvoorwaarden van de opstalverzekering van een wasserette bepalen dat de...

29 juli 2013 

Uitleg aanwijzing begunstigde sommenverzekering

Hoge Raad 21 september 2012, LJN BW6728 Essentie Dient bij de uitleg van de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering uitsluitend...

29 oktober 2012 

Werkgeversaansprakelijkheid: reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 7:658 en 7:611 BW

HR 11 november 2011, LJN BR5215 en BR5223 LJN BR5215 (postbezorgster) X is tijdens haar werkzaamheden als postbezorgster voor TNT te voet op een...

31 januari 2012 

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid is al enige tijd in beweging. In de rechtspraak...

01 januari 2012 

Onderwijsinstellingen en verzekeringsplicht

Hoge Raad, 28 november 2011, LJN: BQ2324 Essentie Een leerlinge van een onderwijsinstelling loopt letselschade op tijdens een vanwege die...

12 december 2011 

De kwalificatie van kosten als bereddingskosten bij AVB-polis

Op 15 april 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de kwalificatie van kosten als bereddingskosten. Jurisprudentie van de Hoge Raad daarover...

02 september 2011 

3x verzekeringsrecht: vervalbeding, erkenning en gebrek aan medewerking Noot bij JA 2011/152

Noot bij zaaknummer 107.001.158/01, LJN BQ1733, 22 maart 2011 inzake erkenning aansprakelijkheid en vervalbeding. Lees hier het volledige artikel...

02 september 2011 

Bereddingskosten: onmiddellijk dreigend gevaar van schade?

Hoge Raad 15 april 2011, LJN: BP2309 Essentie Vanwege asbestvervuiling reinigt een bewaarnemer een opgeslagen partij cacao en vordert van...

27 mei 2011 

De deskundigenvoortaxatie revisited?

Art. 275 (oud) WvK regelde een belangrijk rechtsgevolg van een deskundigenvoortaxatie, nl. de gebondenheid van de verzekeraar aan die taxatie. Per 1...

01 april 2011 

(On)gebondenheid aan deskundigenvoortaxatie

Hoge Raad 4 februari 2011 (LJN: BO4911) Essentie In het kader van een kostbaarhedenverzekering ter zake van kunst en antiek, heeft een...

25 maart 2011 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor te late inschrijving in het handelsregister

Hoge Raad 28 januari 2011, RvdW 2011/171 Volgens artikel 2:180 lid 2 BW zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling die de...

25 maart 2011 

Beroep van bank op aansprakelijkheid bestuurders vóór inschrijving van BV, onaanvaardbaar

Hoge Raad 28 januari 2011, LJN BO7122 Essentie De omstandigheid dat een partij op het moment van het aangaan van een rechtsverhouding met een...

24 februari 2011 

Hangmat arrest

Hoge Raad 8 oktober 2010, BM 6095 Essentie Een vrouw raakt gewond doordat een pilaar afbreekt waaraan zij haar hangmat had opgehangen. De pilaar...

03 december 2010 

De nieuwe verjaringsregeling

Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade (‘Wet deelgeschilprocedure’, Kamerstukken 31 518) en de Wet...

30 september 2010 

Lastgeving en de grenzen van de rechtsstrijd

Essentie In deze zaak komt de vraag aan de orde of een verzekerde een vrijwaringsprocedure tegen een verzekeraar kan voortzetten nadat de schade van...

29 maart 2010 

Waar blijven de verzekeringspenningen?

Een particulier schaft een kunstkerstboom aan voor in de woonkamer. In de nacht van 22 op 23 december vliegt de boom spontaan in brand. De op tijd...

17 december 2009 

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen

Een bespreking van HR 12 december 2008, LJN: BD3129 Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van de wet Op grond van artikel...

02 februari 2009 

Reikwijdte verzekeringsplicht werkgever bij verkeersongevallen

In de arresten Vonk/Van der Hoeven en Bont/Oudenallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op een werkgever de plicht rust een verzekering af te sluiten...

01 januari 2009 

Verhaal van verkeersboetes op werknemers

HR 13 juni 2008, LJN BC8791, C06/232HR Op 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever verkeersboetes op...

01 oktober 2008 

Spiegelbeelddekking en onderscheid formele en materiële werkgever

De Hoge Raad wees op 13 juli 2007 een arrest over de uitleg van een verzekeringsvoorwaarde in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die...

01 december 2007 

Leidt de 'directe actie' tot een hogere vergoedingsplicht?

Met de 'directe actie' van artikel 7:954 lid 5 BW is een regeling in het leven geroepen voor de situatie dat er meerdere benadeelden zijn en de...

01 november 2007 

Van overgang verjaring mededeling en erkenning

Van overgang, verjaring, mededeling en erkenning. De grenzen van de polisdekking Het nieuwe verzekeringsrecht brengt belangrijke wijzigingen die...

18 maart 2006