Maarten Schut

Maarten Schut

Advocaat, Partner

  • Maarten Schut http://kvdl.nl/onze-mensen/maarten-schut/ Advocaat, Partner +31 20 5506 644 maarten.schut@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/maarten-schut/13/4b5/a14
  • Bart-Adriaan de Ruijter http://kvdl.nl/onze-mensen/bart-adriaan-de-ruijter/ Advocaat +31 20 5506 659 bart.de.ruijter@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/bart-adriaan-de-ruijter/4/a80/180
  • Marcel Willems http://kvdl.nl/onze-mensen/marcel-willems/ Advocaat, Partner +31 20 5506 679 marcel.willems@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/marcel-willems/5/5b/627
  • Christoph Jeloschek http://kvdl.nl/onze-mensen/christoph-jeloschek/ Advocaat +31 20 5506 846 christoph.jeloschek@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/christoph-jeloschek/3a/b3b/4a3

Geschilbeslechting

“We stellen het optimale procesteam samen om uw belangen te behartigen.”

Het team Geschilbeslechting van Kennedy Van der Laan helpt uw onderneming bij het oplossen van geschillen op de meest effectieve manier.

Het voorkomen van procedures

Een commercieel geschil kan zwaar beslag leggen op uw onderneming. Ons team kan u het geschil uit handen nemen en het geschil helpen op te lossen. Wij zullen dat op de meest efficiënte manier doen, met zo min mogelijk kosten. In veel gevallen zal uw onderneming gebaat zijn bij het vermijden van een procedure. Wij begrijpen dat goed, en kunnen zorgen voor een optimale communicatie met de wederpartij. Scherp, maar gericht op een oplossing.

Het voorbereiden en voeren van procedures

Soms is het nodig uw gelijk af te dwingen, of zult u zich moeten verweren in een procedure. Onze specialisten zijn uitermate ervaren in het voorbereiden en voeren van procedures, bij de rechtbank of in arbitrage. Omdat zij niet alleen het procesrecht beheersen, maar ook onderlegd zijn in een materieel rechtsgebied (zoals bijvoorbeeld contractenrecht of niet-contractuele aansprakelijkheid) kunnen wij het optimale procesteam samenstellen om uw belangen te behartigen. Kennedy Van der Laan voert procedures voor grote en kleine ondernemingen, multinationals en overheden. Wij zijn zeer vertrouwd met internationale aspecten van procederen, zoals het bijstaan van buitenlandse ondernemingen in Nederland en het coördineren van internationale teams.

Instrumenten met onmiddellijk effect

Het Nederlandse procesrecht kent veel instrumenten om op korte termijn concreet resultaat te behalen. Uiteraard beheersen wij deze middelen. Wij kunnen voor uw onderneming beslag laten leggen op bankrekeningen of andere assets, in bepaalde gevallen bewijsbeslag leggen en ex parte maatregelen vragen, of snel een voorziening verkrijgen in kort geding, bijvoorbeeld een verbod aan de wederpartij om bepaalde handelingen te verrichten.

Ook mediation en bindend advies

Niet altijd is een reguliere procedure of arbitrage de beste weg. Kennedy Van der Laan heeft verschillende geregistreerde mediators die in opdracht van partijen een mediation traject kunnen verzorgen of uw onderneming in zo’n traject kunnen bijstaan. Ook bestaat ruime ervaring met het verzorgen van bindend advies.

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

Voor de internationale procespraktijk staat een belangrijke verandering voor de deur. Vanaf 10 januari 2015 zal de nieuwe EEX-verordening, de...

08 januari 2015 

Opzegging van kredietovereenkomsten nu nog lastiger voor banken?

HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer Beheer c.s.) Achtergrond Een groep vennootschappen (de “Groep”) heeft een...

10 november 2014 

De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd

Ontegenzeggelijk één van de meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke conflicten van het afgelopen jaar is de strijd rond het...

03 november 2014 

Hoge Raad schept meer duidelijkheid over verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

In het Tulip-arrest van 5 september 2014 schept Hoge Raad meer duidelijkheid over de toepasselijke normen voor bestuurdersaansprakelijkheid ten...

25 september 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Hoge raad over cessieverboden: Het zijn woorden die ertoe doen

Na het Oryx/Van Eesteren arrest hebben lagere rechters vaak de goederenrechtelijke werking van cessieverboden als uitgangspunt genomen. Ten onrechte,...

07 april 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Het cessie- en verpandingsverbod: een doorn in het oog van kredietverstrekkers

Het cessie- en verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers en het bedrijfsleven. Recente rechtspraak geeft echter tips voor de...

07 januari 2014 

De deelgeschillenrechter drie jaar in actie

In de vorige vijf artikelen voor het PIV-bulletin over de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade hebben Chris van Dijk en ik...

16 december 2013 

Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken

Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 De voorzieningenrechter heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: ‘is...

23 september 2013 

Onteigening van aandeelhouders bij impasse binnen de rechtspersoon

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

16 september 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Update: Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

De op 16 maart 2013 in werking getreden Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstanden”) is...

11 juni 2013 

Buitengerechtelijke kosten bij geringe toewijzing schadevergoeding

Vindplaats uitspraak Hoge Raad 5 april 2013, LJN BY9086 Samenvatting X is aandeelhouder van enkele vennootschappen die actief zijn in de bouw en...

24 april 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

De maatschap als opdrachtnemer: wie is aansprakelijk voor fouten?

Hoge Raad 15 maart 2013, LJN BY7840 De maatschap als opdrachtnemer. Wie is aansprakelijk voor een fout? De maatschap, de maten of degene die de...

11 april 2013 

Zonder schade ook geen recht op schadevergoeding

Datum en vindplaats HR 11 januari 2013, LJN BX9830. Samenvatting X en Y hebben een ruilovereenkomst gesloten met betrekking tot twee percelen...

11 maart 2013 

Geen verbod op uitzending Undercover in Nederland

Met enige regelmaat proberen mensen uitzendingen van tv-programma’s waarin zij negatief in de aandacht komen te verbieden. Zo ook in een recent...

25 februari 2013 

Hof vernietigt beëindigingsovereenkomst: werkgever heeft informatieplicht geschonden

Uit een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden blijkt dat op de werkgever een vergaande informatieplicht rust bij het sluiten van een...

18 februari 2013 

Benadeling van Ondernemingsraadleden

Benadeling van leden van een ondernemingsraad wegens hun lidmaatschap is wettelijk verboden. Onlangs is hierover een uitspraak verschenen. Verboden...

18 februari 2013 

Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van het grondgebied van lidstaten

HvJEU 19 december 2012, zaak C-149/11 (ONEL/OMEL) Leno heeft het gemeenschapsmerk ONEL dat in 2002 voor onder meer reclame en publiciteit, en...

11 januari 2013 

Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Wetsartikel: 160 lid 1 onder f Gemeentewet Onlangs bleek weer eens hoe belangrijk het is dat een gemeente die een gerechtelijke procedure wil...

28 maart 2012 

Incident tot niet-ontvankelijkheid in de Vioxx-zaak

Noot bij Hof Amsterdam 11 januari 2011 Incident tot niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan zou zijn aan art. 3:302 en 3:303 BW. Criterium onder...

08 november 2011 

Wetsvoorstel herziening enquêterecht: verbetering positie rechtspersoon

Enquêterecht Het enquêterecht is een belangrijk middel om geschillen en impasses binnen een vennootschap op te lossen. Op basis van de...

28 oktober 2011 

Geen grote beschermingsomvang voor Elwood van G-Star

Hoge Raad 2 september 2011, G-Star international B.V./ Bestseller Retail Benelux B.V. De Elwood spijkerbroek van G-Star is in 1996 geïntroduceerd...

30 september 2011 

Procederen onder de Wabo

Sinds 1 oktober 2010 zijn veel toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project - zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, aanleg- en...

25 juli 2011 

Loon bij ziekte; opschorten en stopzetten, een belangrijk verschil

Hof Leeuwarden 29 maart 2011, LJN: BQ0686 De doorbetaling bij ziekte is geregeld in artikel 7:629 BW. De hoofdregel is dat werknemer bij ziekte...

27 mei 2011 

Arbeidsrecht en mediation

U kunt hier o.a. de principes terugvinden waarop mediation is gebaseerd, de verschillende mediationstijlen die betrokkenen kunnen tegenkomen,...

01 april 2011 

Volstaat het kort geding voor het bestrijden van onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure?

Arrest Europees Hof van Justitie d.d. 9 december 2010, zaak C-568/08 (Spijker Infrabouw-De Jonge / Provincie Drenthe) In deze zaak is er sprake...

24 februari 2011 

Vennootschapsrecht en arbitrage in internationale situaties

LJN: BN8533, Hoge Raad, 09/01551 Op 11 maart 2005 heeft Silver Lining alle aandelen van Perstorp Waspik B.V. verkocht aan Perstorp AB uit Zweden....

24 februari 2011 

Ziekte, re-integratie en disfunctioneren; inzet mediation

Kantonrechter te Dordrecht (AR_2010_0729) In die zaak verzocht de werkgever, een bank, ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 37-jarige...

28 oktober 2010 

Mediation: 'niet meer van maken dan het is'

Uit: Orde van de dag (een uitgave van De Nederlandse Orde van Advocaten en Sdu Uitgevers), 12 mei 2010 Auteur: Hedy Jak De omzet van mediators...

12 mei 2010 

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Al in november 2008 vond in dit tijdschrift een eerste verkenning plaats van het Wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade....

01 mei 2010 

Nieuwe STECR Werkwijzer voor arbeidsconflicten

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten De Werkwijzer Arbeidsconflicten ('Werkwijzer') is een product van Stichting STECR, Expertisecentrum Participatie....

29 april 2010 

Noot Martijn van Bemmel en Patrick Wit

Civiel recht Tijdens de zitting zou de topman en eigenaar van Centric hebben geroepen: "Ik ben toch niet van lotje getikt? Waarom zou ik aan een...

15 februari 2010 

Wie niet klaagt die niet wint; op weg naar een klaagcultuur?

Wanneer iemand de doorsnee praktijkjurist pakweg vijf jaar geleden zou hebben voorspeld dat de klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW een hoge...

15 februari 2008 

Volgende aflevering Goksaga: rien ne va plus?

Op 6 maart 2007 heeft het Hof van Justitie een prejudiciële uitspraak gedaan die een nadere uitleg vormt van de uitspraak in zaak de Gambelli over...

16 juli 2007 

Vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendeliquent

Het hier besproken vonnis van de kortgedingrechter Rechtbank Midden-Nederland, is de voorlopige uitkomst van een juridische procedure waarmee (de...

 

Cursus: Handhaving & Toezicht

Tijdens deze training stond handhaving volgens de Algemene wet bestuursrecht centraal. Aan de hand van recente jurisprudentie werd aandacht besteed...

22 april 2014